Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 3. töönädal. Päevakorras 19 punkti.

 

Esmaspäeval, 26. jaanuaril 15.00 algaval täiskogu istungil on kavas vaba mikrofon. Arupärimistele vastamist ei toimu.

 

Teisipäeval, 27. jaanuaril algab täiskogu istung kell 10.00, päevakorra projekti kohaselt toimub olulise tähtsusega riikliku küsimuse laste olukorrast ja laste õiguste tagamisest Eestis arutelu. Ettekannetega esinevad sotsiaalminister Marko Pomerants, haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, õiguskantsler Allar Jõks ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial.

 

Kolmapäeval, 28. jaanuaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad rahandusminister Taavi Veskimägi, välisminister Kristiina Ojuland ning minister Jaan Õunapuu. Kell 14.00 algavale istungile on kavandatud 14 eelnõu arutelu. Kolmandale lugemisele tuleb 4 Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu, teisele lugemisele samuti 4 eelnõu ning esimesele lugemisele 6 eelnõu.

Neljapäeval, 29. jaanuaril kell 10.00 algaval täiskogu istungil on teisel lugemisel 3 eelnõu, 1. päevakorrapunktina käsitletakse Euroopa asjade komisjoni ja väliskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE). Esimesele lugemisele tuleb 1 eelnõu.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

Komisjonides:

 

Esmaspäev, 26. jaanuar

 

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (105 SE) ning metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Mõõdukate fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusministri Tiit Tammsaarega. Arutusel käesoleva aasta toetused, ministeeriumis ettevalmistatavad eelnõud ja muud aktuaalsed põllumajandusprobleemid.

Majanduskomisjonis – lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE).

Põhiseaduskomisjonis – põhiseaduskomisjoni menetluses olevate eelnõude menetlemise ülevaade, Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (168 OE) esimese lugemise arutelu, Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) kolmanda lugemise arutelu, Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE) teise lugemise arutelu.

Rahanduskomisjonis – Riigikontrolli auditi ” Riigihangete korraldus Riigi Kinnisvara AS-is” aruande arutelu. Osalevad Riigikontrolli ja Riigi Kinnisvara AS-i esindajad.

Riigikaitsekomisjonis – kaitsejõudude arengukava ja struktuur ning sõjalise kaitse strateegia, info ettevalmistatavast riigi julgeolekupoliitika aluste eelnõust, istungist võtavad osa Kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Väliskomisjonis – Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica ettepanek muuta Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu – Riigikogu otsuse ”Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise algatamine, Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostöö – hetkeseis ja tulevikuperspektiivid,

ülevaade 22.-23. jaanuaril 2004 Riias Balti Assamblee korraldatud seminarist ”Balti riikide koostöö ELis”.

Õiguskomisjonis – Riigikontrolli auditi ”Kuritegude kohtueelne menetlemine” kontrollaruanne, Vabariigi Valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (198 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks, Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu ( 208 SE) menetluslikud otsused.

 

Teisipäev, 27. jaanuar

 

Kultuurikomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) arutelu, Olulise tähtsusega riikliku küsimuse – kultuuri- ja haridustöötajate töö väärtustamine Eesti ühiskonnas – ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas, kohtumine maaelutoimkonnaga.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE) teise lugemise arutelu Eesti suursaadiku Leedus Rein Oidekivi osavõtul, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (227 SE) esimese lugemise arutelu, soolise võrdõiguslikkuse edendamise seaduse eelnõu (38 SE) teise lugemise arutelu.

Rahanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (223 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks.

Riigikaitsekomisjonis – tutvutakse Üksik-vahipataljoni ja Teabeametiga.

Sotsiaalkomisjonis – Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (232 SE).

Väliskomisjonis – arutelu ELi julgeolekustrateegia tulevikust, õ iguskomisjoni edastatud ”Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse” eelnõu (129 SE).

Õiguskomisjonis – Riigikohtule seisukoha andmine asjaõigusseaduse rakendusseaduse § 152 lg. 1 ja § 154 lg. 2. vastavusest põhiseadusele.

 

Neljapäev, 28. jaanuar

 

Kultuurikomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE) arutelu jätkamine.

Majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), mõõteseaduse eelnõu (216 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti ühiskonna suhtumine elektroonilise hääletamise võimaluse kasutamisse: sotsioloogilise uuringu tulemuste analüüs, Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) kolmanda lugemise arutelu, rahvahääletuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) esimese lugemise arutelu, pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE) esimese lugemise arutelu.

* * *

Reede, 30. jaanuar

 

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi avab Haanjas Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused.

 

 

26. – 27. JAANUAR

 

Riigikogu aseesimees Toomas Savi viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

 

26. – 30. JAANUAR

 

Esmaspäeval, 26. jaanuaril algab Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) 2004. aasta istungjärgu I osaistung, millest võtab osa ENPA Riigikogu delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Marko Mihkelsoniga (24. – 30 jaan.). Delegatsiooni koosseisus osalevad istungil veel Riigikogu liikmed Andres Herkel (25. – 30. jaan.), Sergei Ivanov (24. – 30. jaan.) ning asendusliikmed Mailis Reps (24. – 29. jaan.) ja Katrin Saks (25. – 30. jaan.).

Päevakorra projekti kohaselt tulevad istungil arutusele poliitiliste vangide olukord Aserbaidžaanis, Monaco taotlus Euroopa Nõukogu liikmeks saamiseks, Armeenia liikmekohustuste täitmine, asüülitaotlejatega seotud probleemid Euroopa meresadamates ja rannikupiirkondades, eutanaasia küsimus jpm.

 

28. – 31. JAANUAR

 

Riigikogu väliskomisjoni liige Toomas Alatalu osaleb Itaalias Roomas parlamentaarsel foorumil, mille korraldavad ÜRO majandus- ja sotsiaalosakond (UNDESA) ning Assotsiatsioon Euroopa Parlamendiliikmed Aafrika Eest (AWEPA) koostöös Itaalia parlamendi ja Itaalia Välisministeeriumiga. Foorum keskendub Aafrika riikide sotsiaalmajanduslikule arengule seadusandluse rollile Aafrika arenguks püstitatud eesmärkide elluviimisel.

 

29. JAANUAR

 

GLOBE´i Eesti delegatsiooni juht Andres Tarand osaleb Brüsselis GLOBE EUROPE juhatuse koosolekul.

 

30. jaanuar – 4. veebruar

 

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja liikmed Signe Kivi, Väino Linde, Siim-Valmar Kiisler ja Indrek Raudne osalevad Reykjavikis Põhjamaade Nõukogu parlamentaarsel konverentsil ”Hariduse kvaliteet koolides”, Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee õiguskomisjoni ühisistungil ja Balti Assamblee presiidiumi istungil.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside