Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 6. töönädal

25. – 28. oktoober 2004


Esmaspäev, 25. oktoober

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimisele Lihula monumendi teisaldamise (nr 101) ja arupärimisele ÜRO inimõiguste komisjonis 16.04.2004 vastu võetud rassismi ja ksenofoobia vastase resolutsiooni kohta (nr 102). Sotsiaalminister Marko Pomerants vastab arupärimisele vanemahüvitise mõjude kohta (nr 103).
Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorraprojekt asub aadressil:

http://web.parlament.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:
Euroopa Liidu asjade komisjonis
– Euroopa Komisjonilt Eestile edastatud ametlikud kirjad Eesti poolt ülevõtmata direktiivide kohta (letters of formal notice). Kutsutud valitsuse EL asjade direktor Gert Antsu.

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (409 SE), konventsioon kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades) denonsseerimise seaduse eelnõu (441 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse eelnõu (481 SE).

Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu (412 SE), kohtumine haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsaga.

Maaelukomisjonis – arutusel piimakvoodi rakendumine, samuti EL-i turukorralduse meetmete rakendamine.

Majanduskomisjonis – EL-i määruse eelnõu arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE), Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (447 SE).

Rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse¹ eelnõu (442 SE). Arutusel Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast.

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE). Arutusel Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu toetamine 2005. aasta riigieelarvest.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (350 SE, 380 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse* eelnõu (440 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Väliskomisjonis – organisatoorsed küsimused.

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu Nõukogu määruse ( EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse eelnõu (431 SE).

Üritused:

Pühapäeval, 24. oktoobril, saabub Eestisse kolmepäevasele visiidile Küprose parlamendi väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimees Nicos Anastasiades`ega. Esmaspäeval kell 11 võtab delegatsiooni vastu Riigikogu esimees Ene Ergma, kella 12-st algab kohtumine Riigikogu väliskomisjoni, eesotsas esimees Marko Mihkelsoniga. Plaanis on ka kohtumine Riigikogu Eesti-Küprose parlamendirühma liikmetega.

Kell 12.30

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Iiri suursaadiku Noel Kilkennyga.

Kell 13

toimub ruumis L241 pressibriifing, kus Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja komisjoni liige Mart Nutt keskenduvad eelnõudele, mis kavandavad kodakondsuse seaduse muutmist. Vaatluse alla võetakse kodakondsuse andmine puuetega inimestele (393 SE) ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekud riigikeele ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise õppekursuste süsteemi käivitamiseks (422 SE). Käsitletakse ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmist, mille eesmärgiks on munitsipaalpolitseiga seonduvate küsimuste lahendamine (421 SE).


Teisipäev, 26. oktoober


Kell 10
algaval istungil on kavas menetleda kolme eelnõu, millest üks tuleb teisele ja kaks esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE). Esimesel lugemisel menetletakse koalitsiooni erakondade fraktsioonide poolt esitatud Riigikogu otsust ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” muutmise eelnõu (473 OE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE), ”Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" muutmine" eelnõu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – arutusel biodiisliga seotud küsimused, samuti tehniliste õlikultuuride kasvatamine ja töötlemine.

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara tasuta võõrandamisega seonduv. Elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikirja vastuvõtmise seaduse eelnõu (448 SE). Sotsiaalministeeriumi esindaja kuulamine terviseandmete registrite ning andmekaitse tasakaalustamise teemal.

Rahanduskomisjonis – seaduse "2005. aasta riigieelarve" eelnõu (453 SE), hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE), alkoholi-, tubaka-ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse¹ eelnõu (450 SE).

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga ruumis L241. Eesti kaitseväe osalusel toimuvate/kavandavate rahvusvaheliste missioonide julgeolekupoliitiliste aspektid – kavandatavad missioonid, kaitseväe valmisolek nendel osalemiseks ning Eesti poolt võetud kohustused.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE).

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Arutusel Eesti kaitseväe osalusel toimuvate ja kavandatavate rahvusvaheliste missioonide julgeolekupoliitilised aspektid, samuti Eesti võetud kohustused ja võimalused rahvusvahelistel missioonidel osalemiseks. Kutsutud kaitseministeeriumi asekantsler Sulev Kannike, kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts ja välisministeeriumi esindaja. Järgnevalt kavas välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena (16.11.04) väliskomisjoni ettekande ettevalmistamine ning läbiviimise korra määramine.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse alaealistele alkoholi müügi kriminaliseerimiseks eelnõu (371 SE), kohtumine justiitsminister Ken-Marti Vaheriga.

Üritused:

Kell 13

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant juhtidega (ruum 262).


Kell 13

Riigikogu aseesimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang kohtub Küprose parlamendi delegatsiooniga.

Kell 16

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti – Soome Äriliidu liikmetega (ruum 262).

Kolmapäev, 27. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip ning sotsiaalminister Marko Pomerants. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 9 eelnõu, millest 5 tuleb teisele ja 4 esimesele lugemisele. Kaheksanda päevakorrapunktina on kavas kuulata riigikontrolör Mihkel Oviiri ettekannet ”Riigikontrolli ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2003. aastal”.


Neljapäev, 28. oktoober


Kell 10
algaval istungil on esimesel lugemisel kavas menetleda Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE).

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – LEADER-telg Euroopa Liidu maaelu arengu poliitikas.

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni liidu põhikirja ja konventsiooni muutmisdokumentide ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE), masina ohutuse seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (435 SE).

Rahanduskomisjonis – seaduse "Riigi 2004. aasta lisaeelarve" eelnõu (444 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (428 SE), kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööstuse ja kaubanduse tööinspektsiooni konventsiooni ( NR 81) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põllumajanduse tööinspektsiooni konventsiooni (NR 129 ) ratifitseerimise seaduse eelnõu (394 SE).

Väliskomisjonis – vaatluse all olukord Aserbaidžaanis ja Türgis, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Ülevaade ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalvekomitee Aserbaidžaani raportist. Ülevaade olukorrast Ukrainas presidendi valimiste eel, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Venemaa strateegia parlamendikuulamised – Eesti Venemaa-poliitika lähtealused, kutsutud Akadeemilise Balti ja Vene Uuringute Keskuse esindajad.


Reede, 29. oktoober


Komisjonides:
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Arutusel Eesti seisukohad 2.-3. novembril toimuval EL-i üld- ja välisasjade nõukogu kohtumisel, samuti Eesti võimalik eesistumine EL-is. Kutsutud: välisminister Kristiina Ojuland, keda asendab välisministeeriumi poliitika asekantsler Tiina Intelmann, päevakorrapunkti arutelust võtab osa ka ELO II büroo direktor Gita Kalmet.

Väliskomisjon – ettepanekute esitamine Eesti seisukohtadeks EL-i üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil (2.11.04). Arutusel EL-i Ülemkogu toimumine (5.11.04), kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Üritused:

Kell 9

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu Eesti-Kanada sõprusrühma esimees Imre Sooäär kohtuvad Kanada välisministeeriumi Kesk-Euroopa ja Ida-Vahemeremaade osakonna poliitikadirektori Marta Moszczenska´ga, keda saadavad Kanada suursaadik Balti riikides Robert Andrigo ja Kanada saatkonna Eesti esinduse juht Marina Asari.

Kell 9

Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser esineb Tartus Balti Kaitsekolledžis julgeolekupoliitilise ettekandega.

Kell 11

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub ajakirja Science ajakirjaniku John Bohannon`ga (kabinet).

Kell 13

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saue linnavalituses Saue omavalitsuse esindajatega. Aset leiavad ka kohtumised Saue haridustegelaste ja ettevõtjatega.

***

Välislähetused

22.- 27. oktoober

Riigikogu ENPA Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel viibib Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee monitooringukomitee liikmena töövisiidil Georgias (Gruusias) ja Aserbaidžaanis. ENPA Aserbaidžaani raportöörina külastab Herkel Kazahhi piirkonda Põhja-Aserbaidžaanis. Visiidi eesmärk on tutvuda inimõiguste ja põhivabaduste olukorraga regioonis ning ettevalmistustega detsembri keskel toimuvateks kohalikeks valimisteks. Tbilisis toimuva monitooringukomitee istungi käigus tutvutakse olukorraga Georgias. Selle raames on plaanitud kohtumised Georgia presidendi Mihhail Saakašvili, peaminister Zurab Žvania ning parlamendi esinaise Nino Burdžanadzega. Lisaks käsitleb komitee Venemaa ja Moldova monitooringuga seotud küsimusi ning monitooringujärgset dialoogi Bulgaariaga.

27.- 28. oktoober

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Stockholmis 7. Euroopa Rahvusparlamentide Infotehnoloogia konverentsil. Konverentsi raames toimub kohtumine Rootsi parlamendi Riksdagi esimehe Björn von Sydowiga.

27.- 28. oktoober

Riigikogu majanduskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Vilniuses konverentsidel ”Reklaaminduse eneseregulatsioon” ja ”WAZZAP-i turunduse ja reklaaminduse nädal”.

27. oktoober – 5. november

Riigikogu OSCE PA (Parlamentaarse Assamblee) Eesti delegatsiooni asendusliige Peeter Tulviste osaleb Washingtonis OSCE PA ametliku delegatsiooni liikmena Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste vaatlemisel.

28. oktoober – 1. november

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (28.10 – 1.11) Kiievis, Simferopolis ja Sevastopolis NATO PA delegatsiooni koosseisus Ukraina presidendi valimiste vaatlemisel. OSCE PA ametliku delegatsiooni liikmetena osalevad presidendi valimiste vaatlemisel ka Riigikogu liikmed Meelis Atonen, Andres Herkel, Rein Lang, Silver Meikar, Jüri Tamm ja Vladimir Velman (29.10 – 1.11) ning Toomas Alatalu (29. – 31.10). Samuti sõidavad Ukrainasse ENPA ametliku delegatsiooni liikmetena valimisi vaatlema Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson (29.-31.10) ning asendusliige Katrin Saks (29.10 – 1.11).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside