Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 6. töönädal 25. – 28. oktoobrini 

Esmaspäev, 25. Oktoober
 
Kell 15 – täiskogu istung: kinnitatakse 6. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele justiitsminister Rein Lang ja rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad vastavalt kohtute kaadrinappust (nr 503), erakorralise pensionireservi olukorda (nr 510) ning 2011. aasta riigieelarve tulusid. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu keskkonnaministeeriumi valitsemisala.
kultuurikomisjonis – ühisistung sotsiaalkomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis: “Noored ja tööturg – probleemid ja lahendused”. Otseülekanne internetis: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
maaelukomisjonis – Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetmete rakendamise hetkeseis ja peamised tulemused; riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE).
majanduskomisjonis – ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE).
põhiseaduskomisjonis – väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE); kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (796 SE); arvamuse vangistusseaduse § 94 lg 1 vastavuse kohta põhiseadusele.
rahanduskomisjonis – 2010. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu ( 812 SE); finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõu kohta; perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu ( 836 SE). Kell 12.30. ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga teemal: „Riigikontrolli audit riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kohta ja riigi vara kasutamise ja säilimise kohta“.
riigikaitsekomisjonis – ülevaade riigikaitsekomisjoni delegatsiooni töövisiidist Soome; 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo; rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE).
sotsiaalkomisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga: „Noored ja tööturg – probleemid ja lahendused”.
õiguskomisjonis – sihtasutuse seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE).
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell.13.30: Informatsioon Mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt käivitatud  projektidest: korruptsioonialase enesehinnangu süsteemi juurutamine erasektoris; korruptsiooniriskide vähendamine kohalike omavalitsuste enesekontrolli tugevdamise kaudu; National Integrity Study ehk hinnangu andmine riiklikule korruptsioonivastasele programmile; kodanikeühenduste korruptsioonivastane võrgustik; väärkäitumistest teavitajate kaitse. Kutsutud ühingu tegevjuht Asso Prii. Eesti Keskerakonna esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; Eesti Keskerakonna esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine.
riigieelarve kontrolli komisjonis (REK) – kell 12.30 ühisistung rahanduskomisjoniga: arutusel on riigikontrolli auditiaruanne „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus” ning ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2009. aastal. Kell 13.30 jätkab REK riigikontrolli auditiaruandega „Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus“ (ruum L 333).
 
Teisipäev, 26. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung. Kolmas lugemine: keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE). Esimene lugemine: otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (837 OE).
 
Komisjonide istungid:
 
maaelukomisjonis – kohtumine Liikumise Kodukant esindajatega; majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE).
põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; arvamus relvaseaduse § 43 lg 3 p 2 koostoimes § 36 lg 1 p-ga 6 vastavuse kohta põhiseadusele.
rahanduskomisjonis – pärast istungi lõppu: riikliku matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (786 SE).
riigikaitsekomisjoniskell 14: kohtumine MTÜ Reservkorpus esindajatega.
sotsiaalkomisjoniskell 14 avalik istung Valges saalis, arutatakse ravimite kättesaadavust patsientidele.
õiguskomisjonis15 minutit pärast täiskogu töö lõppemist: võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE); abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE).
väliskomisjonis – Balti Assamblee Eesti eesistumise (2011) prioriteedid; konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 11 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Makedoonia presidendi Gjorge Ivanoviga.
 
Kell 16.30 – Riigikogu Harjumaa kuu lõpetamine konverentsisaalis.
 
Kell 18 – Riigikogu korvpallimeeskond kohtub Värskas toimuval korvpalliturniiril Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa omavalitsusjuhtide meeskondadega.
 
Kolmapäev, 27. oktoober
 
Kell 13 – infotund. Küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Kell 14 – täiskogu istung. Kolmas lugemine – 3 eelnõu: Vabariigi Presidendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE), 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ja tolliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE). Teine lugemine – 6 eelnõu: otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus“ eelnõu (815 OE), täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (801 SE), riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE), meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE), raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE). Esimene lugemine – 6 eelnõu: Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (807 SE), Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE), kalapüügiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (828 SE), meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE), otsuse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE) „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (820 OE). Riigikontrolör Mihkel Oviir annab ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2009. aastal.
 
Üritused:

Kell 11.00 - Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub seminar “Noorte kaasatus ühiskonnaellu – kas noorel on asja reaalsesse poliitikasse?”. Seminaril arutatakse noorteühenduste esindajate, ekspertide ja poliitikute osalusel noorte kaasamist otsustusprotsessidesse ning valimisea langetamise küsimust. Sõna võtab ka põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis kunstnik Reti Saksa näituse “Näoraamat“.
 
Neljapäev, 28. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung. Kolmas lugemine: riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE). Esimene lugemine: kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
ELAKi, kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – kell 11: “Uue konkurentsivõime kava “Eesti 2020″ ettevalmistused ja plaanid.”
keskkonnakomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE).
majanduskomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (781 SE).
väliskomisjonis – kell 13: rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE); välisministeeriumi töökorraldusest. Kutsutud välisminister Urmas Paet.
 
Üritused:
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus korraldab Toompeal vastuvõtu lugemisaasta läbiviijatele.
 
Kell 15 –  väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Kuveidi suursaadiku Musaed al-Harounga.
 
Reede, 29. oktoober
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Raplamaal. Külastatakse Raplamaa omavalitsusi ning tutvutakse kohaliku eluoluga.
 
Kell 12 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige viitseadmiral reservis Tarmo Kõuts osaleb riigikaitsekomisjoni esindajana Kaitseväe Peastaabis toimuval Kaitseväe Peastaabi aastapäeva ja peastaabile lipu annetamise tseremoonial.
 
********
Välislähetused:
 
24. – 26. oktoobrini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Belgias Brüsselis COSACi konverentsil. COSACi aastaraporti teemadena tulevad arutusele jätkusuutlik areng ja Euroopa Liit 2020 (EU2020) programm, COSACi tulevikuroll pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika parlamentaarne kontroll.
 
25. – 27. oktoobrini
 
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaal kohtumistel Baden Württembergi Liidumaa ettevõtjate ning arendusorganisatsiooni esindajatega ja Eesti aukonsuliga ning majanduskoostöö messil Global Connect.
 
25. – 28. oktoobrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad Moldova erakorraliste üldvalimiste vaatlejatena ENPA eelmissiooni koosseisus Moldovas. 
 
25. – 29. oktoobrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb Türgis Istanbulis ja Ankaras NATO PA atlandiülese kaitse- ja julgeolekukoostöö allkomitee istungil.
 
26. – 28. oktoobrini
 
Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb Pariisis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tehnoloogia- ja õhuruumi komitee istungil ning aeronautika näitusel Le Bouget.
 
27. – 29. oktoobrini
 
Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Kalev Kallo osaleb Peterburis rahvusvahelisel parlamentaarsel konverentsil „OSCE ja SRÜ, uued võimalused ja perspektiivid”.
 
28. – 29. oktoobrini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Merisaar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Rohelise Raamatu pensionide teemalisel konverentsil.
 
28. – 30. oktoobrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Rootsis Stockholmis Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia 91. aastaistungil ja kuninglikul tehnoloogiafoorumil, kus ta esineb ettekandega. Seekordne tehnoloogiafoorum keskendub innovaatilisele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ICT) võrgustikule Läänemere regioonis. Käsitlust leiavad sellised teemad nagu ICT ja uus meedia, ICT ning demokraatia, seadusandlus ja regulatsioon, ICT ja innovatsioon ning Läänemere piirkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu tulevikuväljavaated.
 
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside