Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 6. töönädal

23. – 26. oktoobrini 

Esmaspäev, 23. oktoober 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Projekti järgi tuleb arutusele 17 päevakorrapunkti. Seejärel vastab siseminister Kalle Laanet Riigikogu liikmete arupärimisele tsiviilkasutuses olevate relvade kohta (nr 246) ning on vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni. 

Päevakorra leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form 

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery 

Komisjonides: 

Euroopa Liidu asjade komisjonis seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule toidu lisaainete kohta, kutsutud: põllumajandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiive ja määrust; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus. 

Keskkonnakomisjonis – kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnisasjade vahetamise probleemid ja võimalikud lahendused; saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE). 

Kultuurikomisjonis2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) haridus- ja teadusministeeriumi osa; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE); Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seadus (998 SE). 

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad komisjoni Euroopa Liidu merenduspoliitika rohelise raamatu “Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses” suhtes.  

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste eelnõu arutelu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral arutelu; Euroopa Liidu merenduspoliitika rohelise raamatu: “Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses” arutelu.  

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtuga; Riigikohtule arvamuse andmine Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse põhiseadusele vastavuse küsimuses; Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE). 

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE); otsuse „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu  (988 OE); Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kohta, osaleb riigikontrolör Mihkel Oviir; arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas, suhtes. 

Riigikaitsekomisjonis – teenistusliku järelevalve tulemused (Afganistan), kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi; otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 SE); rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE); strateegilise kauba seaduse § 1 muutmise seaduse eelnõu (949 SE). 

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE); lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (924 SE). 

Väliskomisjonis – Eesti välisesinduste arengukava 2007-2010, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang, sotsiaalminister Jaak Aab; arvamuse andmine ELAK-le: valitsuse 13. oktoobril esitatud Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisüksuste loomiseks ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004. 

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon – kohtumine riigikontrolör Mihkel Oviiriga. 

Riigieelarve kontrollimise erikomisjon – Riigikontrolli auditite „Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kohta” ja „Euroopa Komisjoni abiprojekt HASCO Sonda vallas” arutelu, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Vilniuses toimunud Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumide esindajate kohtumisest; laekunud Riigikontrolli aruandest.informatsioon  

Teisipäev, 24. oktoober 

Kell 10 algaval istungil on kavas arutada kolme eelnõu, teiste hulgas ka Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks (982 SE). 

Komisjonides: 

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE). 

Kultuurikomisjonis – 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) kultuuriministeeriumi osa. 

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. 

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE). 

Rahanduskomisjonis – perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (999 SE); Riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu  ( 951 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (979 SE); tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu  (992 SE); otsuse „Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” muutmine” eelnõu ( 1002 OE).  

Riigikaitsekomisjonis2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisüksuste loomiseks ja muudetakse nõukogu määrust. 

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste ostmine; 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE). 

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Lääne-Balkani riikides: Albaanias, Bosnia ja Hertsegoviinas ning Makedoonias, kutsutud suursaadik Albaanias Peep Jahilo, suursaadik Bosnia ja Hertsegoviinas Rein Oidekivi ning suursaadik Makedoonias Aivo Orav

Õiguskomisjonis – keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE); sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE). 

Kolmapäev, 25. oktoober 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kaitseminister Jürgen Ligi ning majandus ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Kell 14 algaval istungil tuleb arutusele 11 eelnõu. Muulhulgas tulevad arutusele otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE) ning Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE). 

Muud üritused: 

Kell 12.30 avab Riigikogu aseesimees Ene Ergma Toompea lossi kunstisaalis Ly Lestbergi fotode näituse „Eesti”. Näituse selgroo moodustavad sellesuvised ülesvõtted Kaaruka küla jõumeestest ja naistest. Aktsentidena on kasutatud ka mõnda varasemat kaadrit kunstniku arhiivist.  

Neljapäev, 26. oktoober 

Kell 10 algaval istungil on kavas arutada 2 eelnõu. 

Komisjonides: 

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); võimalike muudatusettepanekute tegemine 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (987 SE). 

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 886 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõud (139 SE, 952 SE ja 926 SE) ning riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus eelnõud (977 SE). 

Reede, 27. oktoober 

Komisjonides: 

Väliskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus. 

Külalised: 

28. – 30. oktoober 

Riigikogu kutsel saabub Eestisse visiidile Hiina Rahva Poliitilise Konsultatiivkonverentsi Rahvuskomitee esimees Jia Qinglin. 28. oktoobril kell 16.25 tervitab lennujaamas külalist Riigikogu aseesimees Maret Maripuu. Pühapäeval, 29. oktoobril kell 11.10 kohtub Jia Qinglin Toompeal Riigikogu esimehe Toomas Varekiga, seejärel annab Riigikogu esimees külalise auks lõuna Kalevipoja saalis. Kell 17 võtab Jia Qinglin’i Stenbocki majas vastu peaminister Andrus Ansip ning esmaspäeval, 30. oktoobril Kadriorus Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Tähelepanu ajakirjanikud! Kohtumiste kajastamiseks palume akrediteerida end Riigikogu pressitalituses hiljemalt 25. oktoobriks; tel: 631 6353, fax: 631 6354, e-mail: [email protected] 

*       *       *

Välislähetused: 

23. – 25. oktoobrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Ukrainas Kiievis ENPA poliitikakomitee raporti ettevalmistamisega seotud kohtumistel, mille teemaks on energia kasutamine poliitilise survevahendina.

24. – 30. oktoobrini 

Euroopa Nõukogus Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb Kanadas Montrealis ENPA keskkonnakaitse, põllumajanduse ja kohaliku omavalitsuse komitee istungil. Arutusel on regionaalpoliitikaküsimused; hülgete küttimine; Kyoto protokolliga seonduv: kliimamuutuste vastane võitlus; tuumajäätmete ladustamine; e-jäätmed (elektroonikatoodete jäätmed) ja selle tagajärjed keskkonnale jmt. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside