Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 9. töönädal 23. – 26. märtsini

Esmaspäev, 23. märts
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele välisminister Urmas Paet, minister Urve Palo, justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl, ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt piiriületusproblemaatikat Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (nr 53 ja nr 152), rahvuskaaslaste programmi nõukogu moodustamist (nr 188), rahvastikuministri büroo perspektiivi (nr 189), kodakondsuspoliitikat (nr 190), mitte-eestlaste olukorda Eesti tööturul (nr 191), keeleõpet (nr 192), ühepoolse palgakärpe seadustamist (nr 178), leebusprogrammi (nr 201), kriminaalpoliitika arengusuundi (nr 202), õigustõlget (nr 203), kuritegevuse statistikat (nr 204), SMS-laene (nr 205), pensionäride turvalisust (nr 206), Kuressaare pääste- ja politseimaja (nr 207), peaministri väidetavaid ärihuve (nr 208), trahve (nr 209), väärteomenetlust (nr 210), siseturvalisust (nr 211), politsei tegevust sotsiaalkeskuses Volk (nr 272), Balti elektrijaama (nr 147), eluasemefondi (nr 165), Estonian Airi (nr 166), Eesti energiapoliitika ja energiamajanduse administreerimise võimalikku muutumist (nr 228), kartellikokkulepetega võitlemist (nr 229), Põlevkivi Tehnoloogia Arenduskeskust (nr 230), Kagu-Eesti teede hooldust (nr 231), tuumajaama rajamist (nr 232) ning energiamajanduse ja elektrimajanduse arengukava (233). Kokku vastavad ministrid 29le arupärimisele.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14.15 seisukoha andmine EL Nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist; Eesti seisukohad 30. – 31. märtsini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;
keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused, biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE);
kultuurikomisjonis – ühisistung majanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, toimub haridus- ja innovatsiooniteemaline arutelu koos Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, TÜ Pärnu Kolledži, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ning Fein-Elast Estonia AS esindajatega;
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE);
majanduskomisjonisühisistung kultuurikomisjoniga;
põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanekute arutelu; isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE);
rahanduskomisjonis – kohtumine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, kohalike omavalitsuste laenukoormuse piiramist ning maamaksuga seonduvat; ülevaade kohalike omavalitsuste üksuste laenukoormusest; maksukorralduse seaduse § 105 lõike 6 vastavus põhiseadusele;
riigikaitsekomisjonis – planeerimisseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE);
sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE);
väliskomisjonis –  Eesti seisukohad 27. – 28. märtsini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul välisministrite kohtumisel;
õiguskomisjonis – kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) ja perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu varaküsimuste osa (68 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 laekunud deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli aruanded „Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja linnades” ja „Seadusest tulenevate järelvalvefunktsioonide täitmine valdades ja linnades”, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri;
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Sule Soysaliga.
 
Kell 12.30 – Toompea lossi Kalevipoja saalis toimub Eesti – Soome-Ugri toetusrühma liikmete Paul-Eerik Rummo ja Mart Nuti ning Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Enn Eesmaa ja liikme Ivi Eenmaa kohtumine Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee liikmetega. Üritus toimub 23. – 25. märtsini Tallinnas ja Rakveres toimuvate Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istungite raames.
 
Teisipäev, 24. märts
 
Kell 10 algaval istungil tulevad arutusele õiguskantsleri ettepanekud anda nõusolek Riigikogu liikmetelt Villu Reiljanilt ja Ester Tuiksoolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende kohta süüdistusakti koostamiseks. Ettekandja on õiguskantsler Indrek Teder.
Esimesele lugemisele tulevad 46 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu avalduse „Meenutagem, mälestagem, püsigem“ eelnõu (445 AE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 13 Euroopa Komisjoni teatis „Ulatuslik kliimakokkulepe – eesmärk Kopenhaagenis”; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse algatamine; 
maaelukomisjoniskell 14 Eesti Rahvastikutaaste Regionaalprogrammi ERARE seminar Riigikogu konverentsisaalis;
majanduskomisjoniskell 13.30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE), isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (430 SE), riigikohtule arvamuse andmine maksukorralduse seaduse § 105 lg 5 kohta;
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung kaitseressursside ametisse;
väliskomisjoniskell 14 Eesti seisukohad 3. – 4. aprillini toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip;
õiguskomisjoniskell 13 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE) seoses politsei- ja piirivalveameti loomisega; politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE); karistusseadustiku § 522 muutmise seaduse eelnõu (418 SE);
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Eesti Statistikaseltsi 21. konverentsil „Registrid ja rahvaloendus” (Rahandusministeeriumi koolituskeskuses Suur – Ameerika 1)
 
Kell 15Ene Ergma osaleb Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu poolt valitud aasta tegijate autasustamisüritusel (Riigikogu Valges saalis).
 
Kell 18.30 – Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Lähte Ühisgümnaasiumi võistkonnaga, millest võtab osa ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (Lähte Ühisgümnaasiumis).
 
Kolmapäeval, 25. märts
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas Paet.
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 3 eelnõu: perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE) ning isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Makedoonia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (440 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE), keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE), elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE) ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (416 SE).
Kohtumised:
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja Eesti-Makedoonia parlamendirühma esimees Hannes Astok kohtuvad Eestisse visiidile saabuva Makedoonia välisministri Antonio Milošoski’ga.
 
Kell 12 - Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub kodanikualgatuse Minu Eesti eestvedajatega (ruum L 333).
 
Kell 14Ene Ergma osaleb märtsiküüditamise 60. aastapäevale pühendatud leinaseisakul Linda kuju juures ning sellele järgneval üritusel Okupatsiooni ja Vabadusvõitluse Muuseumis (kell 14.30).
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb sõnavõtuga Memento korraldataval märtsiküüditamise 60. aastapäeva mälestusseisakul Linda kuju jalamil.
 
Neljapäev, 26. märts
 
Kell 10 algavad Riigikogu juhatuse korralised valimised. Esmalt valitakse Riigikogu esimees. Pärast Riigikogu esimehe valimist valitakse samaaegselt Riigikogu aseesimehed.
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – (pärast Riigikogu juhatuse valimisi) sadamaseaduse eelnõu (393 SE); kell 14 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettekanne majanduse elavdamise meetmetest (ruum L 333);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE);
väliskomisjonis – kell 13 traditsiooniline välispoliitika ümarlaud Riigikogu konverentsisaalis, millest võtavad osa välisministeeriumi esindajad;
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi Keskpanga Nõukogu liikmetega.
 
Reede, 27. märts
 
Riigikogu teabepäev Pärnumaal:
 
Kell 10 kohtumine Tootsi valla esindajatega (Tööstuse 5, Tootsi vallamajas).
Kell 10.20 kohtumine Tootsi valla suurima tööandja AS Tootsi Turvas esindajatega, ülevaade AS Tootsi Turvas ettevõttest.
Seejärel külastatakse Tootsi vallas asuvat ujulat ja spordikompleksi ja Sinilille lasteaeda.
Kell 11.45 kohtumine Tori vallamaja volikogu uues saalis Tori valla juhtidega, ülevaade valla tegemistest. Samas kohtutakse ka  põllumajandusettevõtja OÜ Selja tegevjuhi ja Tori Vallavolikogu esimehega. Tori Põhikooli uue võimla külastamine.
Kell 14 kohtumine Sindis Fein-Elast Estonia OÜ juhiga, arutusel on jätkusuutlikkus, majanduskeskkond, tööjõu kvaliteet ja lisandväärtus ning areng üldises plaanis, koostöö TÜ Pärnu Kolledžiga.
Kell 15 tutvutakse TÜ Pärnu Kolledžiga, toimub kohtumine Pärnumaa volikogu esimeeste ja omavalitsuste juhtidega arutelu teemaks on haldusreform ja omavalitsuste laenukoormuse piiramine.
Teabepäevast Pärnumaal võtavad osa Riigikogu liikmed Jüri Ratas, Trivimi Velliste, Kadri Simson, Väino Linde, Mark Soosaar ja Mart Jüssi.
 
Välislähetused:
 
22. – 24. märtsini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekomitee komiteede istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu Poliitika- ja Julgeolekukomiteega, WEU ja Euroopa Liidu eesistujate esindajatega, samuti Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimehega.
 
23. – 24. märtsini
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Leedus Vilniuses BA presiidiumi istungil ja Põhjamaade Nõukogu poolt korraldataval Valgevene teemalisel seminaril ettekandega.
 
24. – 26. märtsini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo osaleb Itaalias Roomas OSCE PA konverentsil „OSCE praegune ja tulevane roll Euroopa julgeolekuarhitektuuris”.
 
25. – 27. märtsini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Hollandis ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil.
 
26. – 29. märtsini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb Suurbritannias Londonis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 12+ rühma regionaalseminaril, kus käsitletakse puuetega inimeste õiguste konventsiooniga seonduvat.
 
26. – 29. märtsini
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Roheliste Parteide ühise valimiskampaania teemalisel kongressil.
 
27. – 31. märtsini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Taavi Veskimägi ja Riigikogu liige Karel Rüütli osalevad Belgias Brüsselis 2009. aasta maksufoorumil „Maksusüsteem muutuvas maailmas” ja kohtumisel UEN fraktsiooni esindajatega.
 
28. – 29. märtsini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Poolas Krakovis Poola, Läti, Leedu ja Eesti Eruroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside