Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 3. töönädal 23. – 26. jaanuarini 

Esmaspäev, 23. jaanuar 

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 3. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip. Arupärimised käsitlevad postkontorite sulgemist (nr 69), Eesti kaubandusbilanssi (nr 71), maavanemate ülesandeid (nr 72) ning koolireformi ja huvigruppide kaasamist (nr 73). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Komisjonide istungid algavad kell 11: 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13: Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval välisasjade nõukogu istungil ja 27. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 26. – 27. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu mitmele määruse eelnõule, mis käsitlevad Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamist ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendeid, rahastamisvahendi suhtes kohaldatavaid üldsätteid, ning samuti Komisjoni teatisele „Avatud ja turvalise Euroopa ülesehitamine: siseasjade eelarve aastateks 2014–2020“; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõudele, mis käsitlevad koostööd ühtse patendikaitse loomise valdkonnas;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta

kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Hobusekasvatajate Seltsi esindajatega; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE);

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepaneku nr 13 „Õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuna“ arutelu ettevalmistamisega seonduv, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks (149 OE); 

rahanduskomisjonis – Ülevaade Euroala riikide kõrgemate kontrollasutuste ühisavaldusest ja Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muudatusettepanekutest; ELAKile arvamuse andmine Valge Raamatu „Ülevaade ja Eesti seisukohad ettepanekutest Euro tugevdamiseks“ kohta ja arvamuse andmine valitsuse seisukohtade osas EK kahe euroala eelarveseire ja eelarvepuudujäägi menetluse tugevdamise määruse eelnõu ja stabiilsusvõlakirjade rohelise raamatu kohta.

riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); kommunikatsiooni korraldus kaitseministeeriumi valitsemisalas, kutsutud kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Hannes Kont;

sotsiaalkomisjonis – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE); töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE); psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE);

väliskomisjonis – avalik diplomaatia, rahvusvaheliste sündmuste kajastamine Eesti ajakirjanduses, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Tiina Kaalep, BNS Eesti vastutav peatoimetaja Ainar Ruussaar, Postimehe vastutav peatoimetaja Anvar Samost, Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, Eesti Ekspressi peatoimetaja Janek Luts, Äripäeva arvamustoimetuse juht Harry Tuul ja välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste ettepanekute kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014 – 2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programm; arvamus Riigikohtule kriminaalmenetluse seadustiku § 366 ning asjaõigusseaduse § 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 põhiseaduspärasuse kohta;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.15: endise Riigikogu liikme Indrek Raudse ärakuulamine seoses ajakirjanduses tõstatatud elamislubade juhtumiga; erikomisjoni 2011. aasta aruande ja ülevaate korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest läbivaatamine; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditiaruanne „Järelaudit meditsiiniseadmete soetamisest ja kasutamisest meditsiiniasutustes“, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333); 

Üritused: 

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil.

Kell 14 – Eesti-Austria parlamendirühma esimees Maret Maripuu ja aseesimees Aivar Sõerd ning liikmed Igor Gräzin, Raivo Järvi ja Paul-Eerik Rummo kohtuvad Austria suursaadiku Renate Kobleriga.

Teisipäev, 24. jaanuar 

Kell 10 – täiskogu istung 

Esimene lugemine: kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE).                       

Komisjonides: 

keskkonnakomisjonis – kell 13.45: väljasõiduistung Keskkonnateabe Keskusesse;

maaelukomisjonis – kell 14 väljasõiduistung: Põllumajandusuuringute Keskuses (Saku);

majanduskomisjonis – kell 14.30: kohtumine AS Eesti Raudtee ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega teemal Eesti Raudtee tegevustest ning Rail Baltica projekti hetkeseisust, kutsutud AS Eesti Raudtee juhatuse esimees-tegevdirektor Kaido Simmermann ja ministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 14: arvamus VALGE RAAMATU – „Ülevaade ja Eesti seisukohad euro tugevdamiseks“ kohta; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014 – 2020 õigusprogramm ning õiguste ja kodakondsuse programmi kohta; arvamus asjaõigusseaduse § 1581 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 põhiseaduspärasuse kohta; arvamus KrMS §-s 366 sätestatud kriminaalasjas tehtud jõustunud kohtulahendi testimise aluste (või vajaliku aluse puudumise) põhiseaduspärasuse kohta; MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon ettepaneku eelarutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 14: Afganistani, Pakistani, India ja Hiinaga seotud küsimused; kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

õiguskomisjonis – kell 13.15: arvamus päästeasutuse juhi kandidaadi osas, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, häirekeskuse peadirektor Janek Laev; politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks (158 SE); sisejulgeoleku valdkonna juhtimisanalüüsi tutvustus, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, PPA peadirektor Raivo Küüt, siseministeeriumi kantsler Tarmo Türkson, Ernst ja Young esindaja Tarmo Toiger

Kolmapäev, 25. jaanuar 

Kell 13 – infotund 

Kell 14 – täiskogu istung 

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE) ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE). 

Teine lugemine – 2 eelnõu: psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE) ja ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE). 

Esimene lugemine – 3 eelnõu: riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE). 

Kell 12 – ruumis 333 sotsiaalkomisjoni erakorraline istung: Eesti Töötukassa nõukogu otsustusvõimetusest tulenevate probleemide lahendamise võimalused. Istungile on kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni ja Eesti Töötukassa esindajad.

Neljapäev, 26. jaanuar 

Kell 10 – täiskogu istung 

Õiguskantsleri ettepanek nr 13: õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuna, ettekandja on õiguskantsler Indrek Teder.           

Komisjonides: 

kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE);

majanduskomisjonis – kell 14: autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid, osas;

sotsiaalkomisjonis – kell 9 töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;

väliskomisjoniskell 13: olukorra pingestumine Pärsia lahel seoses Iraani tegevusega, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning välisministeeriumi esindajad; Eesti ettevõtjate ettepanekud ekspordi arendamiseks, kutsutud Eesti Teenusmajanduse Koja juhatuse aseesimees Kaidi Ruusalepp, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Solon Partners OÜ tegevjuht Yrjo Ojasaar ja Tehnolabor OÜ juhatuse esimees Indrek Hirvlaan;

õiguskomisjonis – kell 12: kohtumine Peterburi Advokatuuri ja Eesti Advokatuuri esindajatega (ruum L 333); 

Kohtumised: 

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina suursaadikuga Eestis Huang Zhongpoga

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tallinna Tehnikaülikooli Elektrotehnika aluste õppetooli juhataja Jaan Järvikuga. 

Reede, 27. jaanuar 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9.15 arvamus Valgele raamatule: Ülevaade ja Eesti seisukohtad ettepanekutest euro tugevdamiseks; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõudele, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid ning majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas, samuti Rohelisele raamatule stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta; Eesti seisukohad 30. jaanuaril toimuval mitteametlikul Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad 1. – 3. veebruarini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel; Euroopa Komisjoni õigusloomekava 2012, kutsutud Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas. 

Üritused:  

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia Fülogeneetika ja süstemaatika komisjoni laiendatud koosolekul. 

Kell 12 – Riigikogu istungisaalis toimub traditsiooniline ELO noorteparlamendi istung. Seekordseks teemaks on noortekogud ja noortevolikogud, nende tegevus ja roll ühiskonnas. Tervituskõnega esineb Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

*

Välislähetused: 

21. – 27. jaanuarini 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (22.-27. jaan) ja liikmed Margus Hanson, Mailis Reps (21.-27. jaan) ning Indrek Saar (22.-26. jaan) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2012. aasta istungjärgi 1. istungil. Muuhulgas on seekordsel assambleel arutusel 4 olulist raportit, millest kolme puhul on ettekandjateks Eesti delegatsiooni liikmed: Andres Herkel on poliitikakomitee raportöör Valgevene teemal, ning monitooringukomitee esindajatena Mailis Reps, kes teeb ettekande Ukraina kohta ning Indrek Saar Serbia kohta. Assambleel esinevad pöördumistega Suurbritannia peaminister David Cameron ja Soome president Tarja Halonen, kõnedega esinevad veel Briti Euroopa asjade minister David Lidington, Gruusia välisminister Grigol Vašadze, Araabia Liiga peasekretär Nabil Al Araby, UNESCO peadirektor Irina Bokova.

Käsitletakse edumeelsete naiste õigusi maailmas, aga ka naiste vastase vägivalla ja perevägivalla probleeme, samuti demograafilisi muutusi ja suundi Euroopas ning on tulnud ettepanek arutada valimiste vahelist olukorda Venemaal. Täiskogu esimesel istungil valivad ENPA liikmed endale uue presidendi ja komiteede liikmed valivad uued juhatajad. 

23. – 24. jaanuarini 

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Aivar Kokk ja Valeri Korb osalevad Norras Oslos Balti Assamblee ja Põhjamaade sotsiaalkomisjonide ümarlaual teemaga „Põhjala heaoluriikide tulevik“. Arutusel on uuendused ravis ja järelravis, eetika ja tehnoloogia suhted sotsiaalteenuste vallas, vabatahtlike töö kasutamine ja palju muud. BA omalt poolt jagab kogemusi Baltimaade koostööst tervishoiu vallas, Balti Ministrite Nõukogus assamblee initsiatiivil loodud tervishoiu rakkerühma tööst, riikliku ravimite ja meditsiinivarustuse hanke ühise süsteemi loomisest Baltimaades. 

23. – 24. jaanuarini 

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Belgias Brüsselis Euroopa parlamendi väliskomisjoni debatil „Araabia revolutsioon: aasta hiljem“. 

27. – 29. jaanuarini

Riigikogu liige Viktor Vassiljev osaleb Ukrainas Lvivis teaduslik-praktilisel konverentsil „Tehnoloogia ökoloogias, bioloogias, meditsiinis“.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside