Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

 

Riigikogu IV istungjärgu 3. töönädal 22. – 25. septembrini

Esmaspäev, 22. september
 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid algavad kell 11:
 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 25. – 26. septembrini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Jüri Pihl;

keskkonnakomisjonis – riigi jäätmekava 2008–2013;

kultuurikomisjonis – Eesti seisukohad suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta; muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE);

majanduskomisjonis –postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); kell 12.00 kohtumine Eesti Fondihaldurite Liidu ja varahaldusettevõtte Avaron esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 333).

põhiseaduskomisjonis – kohtumine Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Urmas Kukega; kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE);

rahanduskomisjonis –maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE); Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (290 SE);

riigikaitsekomisjonis – Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE)

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides eelnõu kohta;

väliskomisjonis – Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvuspüüdlused rahvusvahelise õiguse aspektist; võrdlus Kosovoga; ülevaade Aserbaidžaani presidendivalimiste eelsest ENPA vaatlusmissioonist, ülevaade ENPA istungjärgust Strasbourgis 28.09 - 03.10,  kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel;

õiguskomisjonis – kohtumine õiguskantsler Indrek Tederi ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Nele Parrestiga;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis kell 14 Eesti Reformierakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania täiendavate kulude ja nende tasumise kohta; uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; ARPAC-i pöördumine ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni ratifitseerimise küsimuses;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditi „Keskkonnaprojektide rahastamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu” arutelu, kutsutud Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus; Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigikontrolli aruanne riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kohta” arutelu;

Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstiernaga.
 

Kell 12Ene Ergma kohtub Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Teisipäev, 23. september
 

Kell 10 algaval istungil annab õiguskantsler Indrek Teder ülevaate järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja –vabaduste järgimise üle ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest.

Esimesele lugemisele tulevad töötuskindlustuse seaduse, tulumaksuseaduse ja tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse (295 SE), maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse (298 SE), „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015“ kinnitamise otsuse (300 OE) ning jäätmeseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (305 SE) eelnõud.

Komisjonides:
 

keskkonnakomisjoniskell 13.15 kohtumine Iiri parlamendi kommunikatsiooni-, energia- ja loodusvaradekomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333);

kultuurikomisjoniskell 13 kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE); Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE);  

maaleukomisjoniskell 14 loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE);

majanduskomisjoniskell 13 kohtumine Hiiumaa esindajatega Hiiumaa kuu raames; kell 14 kohtumine Iirimaa Parlamendi kommunikatsiooni, energia ja loodusvarade komisjoni delegatsiooniga; kell 15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides eelnõu;

põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE); kohtumine Hiiu maavanema Hannes Maaseliga;

riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE);

väliskomisjoniskell 13 väljasõiduistung Eesti õhuseiredivisjonis ja Lennubaasis Ämaril, kohtumine õhuväe staabi ülema major Rauno Sirkiga;

õiguskomisjoniskell 13.45 karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE); saneerimisseaduse eelnõu (334 SE); äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise seadus ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;

Kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub USA suursaadiku poliitnõuniku Alamanda Gribbiniga (ruum L 249).
 
Kolmapäev, 24. september
 

Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustelekaitseminister Jaak Aaviksoo, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil tulevad teisele lugemisele Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (291 SE) ning Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (290 SE).

Esimesele lugemisele tulevad kogumispensioni seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (313 SE), Tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse (288 SE), piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse (269 SE), kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse (289 SE), Riigikogu 2002. a. 4. detsembri otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine“ kehtetuks tunnistamise otsuse (413 OE) ning metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (327 SE) eelnõud.

Kohtumised:
 

Kell 12 – Austria presidendi Heinz Fischeri otsusega antakse Riigikogu aseesimehele Kristiina Ojulandile üle kõrge autasu Suur Kuldne Aumärk koos Tähega (Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern). Autasu annab üle Austria suursaadik Eestis Angelika Saupe-Berchtold. (suursaadiku residentsis). Ojulandi autasustatakse Austria Vabariigile osutatud teenete eest. Autasustamisel on kohal ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Neljapäev, 25. september
 

Kell 10 algavalistungil annab Eesti Panga president Andres Lipstok ülevaate Eesti Panga 2007. aasta aruandest. Seejärel teeb ettekande Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruandest Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Komisjonides:

majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE); meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE); riigivara tasuta võõrandmise küsimused;

põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE);

sotsiaalkomisjoniskell 14 riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE);

Reede, 26. september
 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 29. – 30. septembrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Eesti seisukohad 2. – 3. oktoobrini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta;

Riigikogu teabepäev Hiiumaal
 

Riigikogu liikmed eesotsas Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega osalevad Hiiumaa kuu raames Riigikogu teabepäeval Hiiumaal. Kell 9 külastatakse Orjaku Sadamat, seejärel tutvutakse Emmaste Kaugtöökeskuse, Sõru Sadama ja ASiga M ja P Nurst (plastitööstus Kärdlas). Kärdla linnapea Anton Kaljula tutvustab Kärdla sadama piirkonda. Kell 14 algab Kärdlas kohtumine Hiiumaa omavalitsusjuhtidega, arutusel on Hiiumaa probleemid ja võimalikud arengud, moderaator on Jüri Ratas. Hiiumaa teabepäevast võtavad osa veel Riigikogu liikmed Tarmo Kõuts, Ene Kaups, Ain Seppik, Kalev Kotkas, Tarmo Mänd ja Aleksei Lotman.

 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
21. – 23. septembrini
 

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Belgias Brüsselis WEU Assamblee komiteede kohtumisel Euroopa Liidu sõjalise komitee, WEU alalise nõukogu ning Euroopa Liidu Sõjalise Ametkonna peakorteri esindajatega.

21. – 23. septembrini
 

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu parlamentide teadus- ja tehnoloogiaküsimustega tegelevate komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on hinnang avalikule poliitikale, teaduslikele ja tehnoloogilistele valikutele ning parlamentide osatähtsusele selles.

23. september
 

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformipartei (ELDR) büroo koosolekul.

23. – 24. septembrini
 

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Helsingi linnapea Jussi Pajuneni kutsel Soomes Helsingis Helsingi-Tallinn Euroregio foorumil 2008 „Helsingi-Tallinn kaksiklinn – unistus või reaalsus“. Arutusele tulevad infrastruktuuriküsimused, innovaatilise hariduse ja intensiivse äritegevuse koostoime, samuti ülikoolide vastastikune mõju teaduse arengus.

Helsingi-Tallinn Euroregio on Tallinna linna, Harju maavalitsuse, Harju Omavalitsuste Liidu, Helsingi linna ja Uusimaa Volikogu poolt asutatud mittetulundusühing, mis korraldab foorumeid igal teisel aastal.

23. – 25. septembrini
 

Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Rootsis Uppsalas HERA (Humanities in the European Research Area) seminaril „Mõistmine ja mittemõistmine: tunnetus, mõistus ja kultuur“.

25. – 26. septembrini
 

Riigikaitsekomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Mati Raidmaga on töövisiidil Soomes Helsingis, kus toimub Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja Soome Eduskunna kaitsekomisjoni ühisistung. Visiidi käigus toimuvad veel kohtumised Soome välisministeeriumis, kaitseministeeriumis ning kaitsejõudude peastaabis. Muuhulgas on kõne all ka olukord Georgias.

Delegatsiooni koosseisus on Soomes veel komisjoni aseesimees Kadri Simson ning liikmed Jaan Kundla, Jaak Salumets ja Trivimi Velliste.

26. – 27. septembrini
 

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Tšehhis Prahas Tšehhi Senati korraldataval Kesk-Euroopa Parlamentide esimeeste tippkohtumisel. Arutusel on rahvusparlamentide roll pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist. Lisaks korraldajale on kohtumisele oodata Austria, Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari parlamendi esindajaid.

26. – 29. septembrini
 

Riigikogu liikmed Jaanus Marrandi, Silver Meikar ja Paul-Eerik Rummo osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Valgevene parlamendivalimistel.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside