Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 9. töönädal

22.- 25. november 2004


Esmaspäev, 22. november

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimisele valitsuse spordipoliitika kohta (nr 112).

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastab arupärimisele õppimisvõimaluste arendamise ning õpikeskkonna parandamise kohta (programmid "21. sajandi kool" ja "21.sajandi haridus" (nr 107)).

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastab arupärimistele riigihanke "Rehabilitatsiooniteenuste ostmine vangist vabanenutele ja kodututele 2004. aastal" (nr 106), tööohutuse kohta Eesti Raudteel (nr 109) ja HIV/AIDSi ennetamise programmide finantseerimise kohta (nr 113).

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastab arupärimistele probleemide kohta seoses Maksu- ja tolliametnike töö tõhustamisega (nr 108), maksupettuste ning maksuameti töö kohta (nr 110) ja maksukoormuse kohta 2005. aastal (nr 116).

Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi (EP) ja EL Nõukogu määruse keskkonnavaldkonna rahastamisinstrumendi (LIFE+) eelnõu, EP ja EL Nõukogu direktiivi, mis käsitleb ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) loomist, eelnõu; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (504 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel Eesti maaturism – hetkeseis ja arenguperspektiivid.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi eelnõu disainilahenduste õiguskaitsest ja direktiivi eelnõu INSPIRE.

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Rahanduskomisjonis – e-raha asutuste seaduse¹ eelnõu (415 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE). Arutusel kaadrikaitseväelaste sotsiaalsed tagatised ja skautpataljoni komplekteerimine.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (462 OE).

Väliskomisjonis – ülevaade viimastest arengutest Prantsusmaal ja Eesti-Prantsuse suhetest, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Venemaa strateegia parlamendikuulamised, kutsutud kaitseministeeriumi, k ultuuriministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 498 SE ), tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE), äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (469 SE), karistusseadustiku ja alkoholi seaduse muutmise seaduse eelnõu (369 SE).

Üritused:

Kell 15.30 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Eestis kolmepäevasel visiidil viibiva Poola parlamendi liikme Elżbieta Radziszewska`ga.


Teisipäev, 23. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 32 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 13 teisele ja 14 esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE); Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse (488 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel toiduohutuse kontrolliga seonduvad küsimused laienenud Euroopa Liidus.

Majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (476 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (460 SE).

Põhiseaduskomisjonis – rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE), riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE), Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi 2003/88/EÜ muutmise direktiivi eelnõule, mis käsitleb tööaja korraldusega seonduvaid aspekte; sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE). Arutusel tervishoiuteenuste tegevuspõhise kuluarvestuse mudeli rakendamine teenuste piirhindade arvutamisel.

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, rahandusministeerium, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu ( 208 SE).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu Eesti-Ameerika Ühendriikide parlamendirühma liikmed kohtuvad USA suursaadiku Aldona Wos’iga.


Kolmapäev, 24. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip, minister Paul-Eerik Rummo ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele.

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestis missiooni lõpetava Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi John Kjaer`iga (RK esimehe külaliste tuba).


Neljapäev, 25. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme eelnõu, millest üks tuleb teisele ja kaks kolmandale lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse (487 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse¹ eelnõu (404 SE), elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), ühistranspordiseaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (479 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohtute tööpiirkondade ühinemiseks (503 SE). Riigikohtule arvamuse andmine Eluruumide erastamise seaduse § 8 lg 1 ja § 19 lg 3,4 ja 6 kooskõla kohta põhiseadusega.

Rahanduskomisjonis – seaduse " 2005. aasta riigieelarve" eelnõu (453 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE), sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (463 SE).

Õiguskomisjonis – töötajate kaasamise seaduse eelnõu (499 SE), päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE), isikunime seaduse eelnõu ettevalmistamine (369 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia uue suursaadiku David Aptsiauri`ga (RK esimehe külaliste tuba).

Kell 16.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ecuadori suursaadiku Carlos A. Jativa´ga (L 253).

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iiri suursaadiku Noel Kilkenny´ga (L 253).


Reede, 26. november


Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Parlamendi (EP) ja EL Nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) püsivate orgaaniliste saasteainete kohta. EP ja EL Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ eesmärgiga kohandada seda kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist käsitleva EP ja EL Nõukogu määruse poolt kehtestava REACH-süsteemi eelmärkide, olemuse ja võtmeelementidega, milleks on tsentraalse Euroopa Kemikaalide Agentuuri rajamine, ainete registreerimine, toimikute ja ainete hindamine, lubade andmine väga kõrge riskiteguriga ainete kasutamiseks ja vajadusel kehtestatavad piirangud. Eesti seisukohad 2.-3. detsembril toimuval sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Margus Leivo, justiitsminister Ken-Marti Vaher. Eesti seisukohad 29. novembril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip. Seisukoha andmine EP ja EL Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta.

Väliskomisjonis – I nformatsioon taimsete saaduste ekspordist Venemaale, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu – väliskomisjoni ettekande ettevalmistamise jätkamine.

Üritused:

Kell 10 – 13 – Riigikogu Valges saalis tähistatakse kodanikupäeva foorumiga ”Avatud Vabariik”. Selle aasta foorumil keskendutakse teemale "Eesti-Venemaa vahelised suhted Euroopa Liidu naabruspoliitika kontekstis". Üles astuvad Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, Riigikogu Isamaaliidu fraktsiooni esimees Andres Herkel ja Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskuse juht Sulev Valdma.

Kell 12.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser esineb kodanikupäeva puhul Aravete Keskkoolis.

Kell 13.30 – toimub Riigikogu ja Strateegiliste Algatuste Keskuse korraldatav arutelu teemal Eesti Arengufond kui teadmistepõhisele ühiskonnale ülemineku meede, kus ava- ja lõppsõnaga esineb Riigikogu esimees Ene Ergma (Valges saalis).

Kell 14. 30 – Riigikogu fraktsioonide esindajad kohtuvad TPÜ riigiteaduste osakonna kümnenda aastapäeva tähistamise üritustel osalevate õppejõududega Euroopa ja Kanada ülikoolidest, teiste seas ka võrdleva poliitikateaduse pioneeri Jean Blondel`iga. Pärast kohtumist, kell 15.30 algab riigiteaduste osakonna korraldatud arenguseminar "Doktoriõppe koostöövõrgustiku arendamine" (L 262).

***

Välislähetused

19.- 22. november

Riigikogu liikmed Andres Herkel ja Katrin Saks osalevad Harkovis ENPA delegatsiooni koosseisus Ukraina presidendivalimiste 2. vooru vaatlemisel. OSCE PA ametliku delegatsiooni liikmetena osalevad presidendivalimiste vaatlemisel ka Riigikogu liikmed Jüri Tamm, Aivar Õun, Silver Meikar ja Väino Linde. NATO PA delegatsiooni koosseisus võtab valimiste vaatlemisest osa ka Riigikogu liige Tiit Matsulevitš.

21.- 23. november

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang, aseesimees Liina Tõnisson ning liikmed Toomas Alatalu ja Sven Sester osalevad Haagis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide kohtumisel.

22.- 24. november

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Varssavis ENPA alalise komitee töös.

22. – 24. november

NATO PA Riigikogu delegatsiooni liige Toomas Tein osaleb Berliinis 3. Euroopa Kaitsekongressil ”Euroopa osatähtsus uues julgeoleku süsteemis”.

23.- 26. november

Parlamentidevahelise Liidu Riigikogu rühma asepresident Jaanus Männik ja liige Jüri Tamm osalevad Brüsselis toimuval parlamentaarsel konverentsil WTO küsimustes.

23.-24. november

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok ja liige Andres Jalak osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni kuulamisel.

24. – 28. november

NATO PA Riigikogu delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Bakuus NATO PA Rose-Rothi seminaril ”Julgeolek Lõuna- Kaukaasia regioonis”.

25.- 27. november

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi ning liikmed Mati Kepp ja Ivari Padar osaleva Haagis Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu liikmesriikide ning Bulgaaria, Rumeenia, Türgi ja Horvaatia parlamentide põllumajanduskomisjonide esindajate konverentsil ”Ühiskondlik vastutus loomatauditõrje poliitikas.”

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside