Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, kohtumistest, välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 9. töönädal

22. – 25. märts 2004

Esmaspäeval, 22. märtsil kell 15.00 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimisele looduskahjude hüvitamise kohta. Õiguskantsler Allar Jõks vastab arupärimisele elektroonilise hääletamise vastavusest põhiseadusele ja seadustele ning arupärimisele mittetulundusühingute juhtorganitesse kuuluvate kõrgete riigiametnike tasustamise kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastab arupärimisele elektrituru ja energeetika arengu; Lääne-Eesti saarte praamiühendusele korraldatud riigihanke konkursi ning samuti arupärimisele korteriühistute olukorra kohta. Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Teisipäeval, 23. märtsil kell 10.00 algaval istungil tuleb 4 seaduseelnõu teisele ja 5 seaduseelnõu esimesele lugemisele. Päevakorda alustatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE) teise lugemisega. Esimesele lugemisele tuleb muuhulgas ka Eesti Vabariigi haridusseaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Kolmapäeval, 24. märtsil kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Urmas Paet, majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen ning minister Jaan Õunapuu. Kell 14.00 algaval istungil on kavas menetleda 23 seaduseelnõu, millest 9 tuleb kolmandale, 7 teisele ja 7 esimesele lugemisele. Teiste hulgas on kolmandal lugemisel ka toote ohutuse seaduse eelnõu (220 SE). Teisele lugemisele tuleb Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (232 SE), samuti üleliigse laovaru tasu seaduse eelnõu (272 SE). Muuhulgas on esimesel lugemisel geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE) ning avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Neljapäeval 25. märtsil kell 10.00 algaval istungil toimuvad Riigikogu juhatuse valimised.

Vt päevakorra projekti:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 22. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, arutlusel 25.-26. märtsil toimuv Euroopa Ülemkogu. Kutsutud peaminister Juhan Parts ja Vabariigi Valitsuse nõunik Henrik Hololei.

Keskkonnakomisjonis – välisõhukaitse seaduse eelnõu (294 SE) ja

kiirgusseaduse eelnõu (221 SE).

Kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE), kutseõppeasutuse seaduse § 31 muutmise seaduse eelnõu (266 SE), ette hakatakse valmistama olulise tähtsusega riikliku küsimust "Eesti haridussüsteemi areng – probleemid ja lahendused".

Maaelukomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE) ja üleliigse laovaru tasu seaduse eelnõu (272 SE).

Majanduskomisjonis – lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE), lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse eelnõu (236 SE), konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE).

Rahanduskomisjonis – üleliigse laovaru tasu seaduse eelnõu (272 SE), arutlusel Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisu muutmine" eelnõu algatamine.

Riigikaitsekomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE), Balti Pataljoniga seotud välislepingute lõpetamise seaduse eelnõu (283 SE), arutatakse riigikaitsekomisjoni liikmete esinemist koolides 02. aprillil 2004.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine Rootsi parlamendi sotsiaalkomisjoni delegatsiooniga ruumis L241

Väliskomisjonis – Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostöö hetkeseisu ja tulevikuperspektiivide arutelu jätkamine. Leping Eesti Vabariigi valitsuse ning Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku omavalitsuse vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (301 SE). Kell 14.00 algab ühisistung väliskomisjoniga, arutlusel 25.-26. märtsil toimuv Euroopa Ülemkogu. Kutsutud peaminister Juhan Parts ja Vabariigi Valitsuse nõunik Henrik Hololei.

Õiguskomisjonis – hooneühistuseaduse eelnõu (287 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

Teisipäev, 23. märts

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE),

looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine HTM üldhariduse osakonna töötajatega, täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE).

Maaelukomisjonis – veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu, taimekaitseseaduse eelnõu ja maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu arutelu. Arutusele tulevad eelnõud kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 18.03.2004 istungil, Riigikogus pole neid veel algatatud.

Majanduskomisjonis – arutelu e nergeetikamajanduse hetkeseisust ja arengust.

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse kolmanda lugemise arutelu. Välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu (263 SE). Arutlusel ka Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse § 12 lg 4 p 1 ja lg 5 põhiseaduselevastavuse kohta.

Rahanduskomisjonis – arutlusel Eesti lähteseisukohad finantsperspektiivist Euroopa Liidus 2007-2013.a., investeerimisfondide seaduse eelnõu (289 SE), kogumispensionide seaduse eelnõu (290 SE).

Riigikaitsekomisjonis – r iigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung Teabeametisse.

Sotsiaalkomisjonis – arutelu d iagnoosipõhiste tervishoiuteenuste (DRG) rühmade alusel tasustamisest. Töö- ja puhkeaja seaduse § 6 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kollektiivlepingu seaduse § 6 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (246 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Väliskomisjonis – r iigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung Teabeametisse.

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE), Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE).

Neljapäeval, 25. märts

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Majanduskomisjonis – raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (224 SE), meresõiduohutuse seaduse eelnõu (271 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu protokolli ja selle tõlgendavate nootide ratifitseerimise seaduse eelnõu (300 SE), riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE), tolliseaduse eelnõu (280 SE), lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seaduse eelnõu (278 SE), telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (282 SE), infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (285 SE), autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE).

Põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (227 ja 38 SE), Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE), Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (232 SE).

Väliskomisjonis – arutlusel Eesti välismajanduspoliitika ja selle koordineerimine. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö asekantsler Signe Ratso.

Õiguskomisjonis – päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE), kriminaalmenetluse koodeksi, kriminaalhooldusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE).

Reede, 26. märts

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Väliskomisjonis – väljasõiduistung Meremäe valda.

***

Esmaspäeval, 22. märtsil

Kell 11.30 – sotsiaalkomisjoni ja probleemkomisjoni HIV, AIDSi ja narkomaania ennetustegevuseks kohtumine Rootsi parlamendi sotsiaalkomisjoni delegatsiooniga ruumis L241. Arutlusel HIV, AIDS, narkomaania ja prostitutsioon ning nendega seonduvad probleemid.

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi Nõukogu liikmetega ruumis L262.

Kell 13.00 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub pressivisiidil oleva 9 ajakirjanikuga ruumis L243 (telekanal Canal+, raadio France Internationale jt).

Teisipäeval, 23. märtsil

Kell 12.00 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi avab Eesti Näituse AS messikeskuses 13. Tallinna rahvusvahelise auto- ja tehnikanäituse ”Motorex 2004”.

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson annab Riigikogu Kalevipoja saalis töölõuna Itaalia asepeaministri hr Gianfranco Fini auks.

Kell 15.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Poola kaitseväe juhataja kindral Czeslav Piatasiga (ruum L243).

Neljapäeval, 25. märtsil

Kell 16.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma peab kõne 1949. aasta märtsi suurküüditamise mälestusseisakul leinava Linda kuju jalamil Toompea nõlval.

***

20. –23. märts

Riigikogu maaelukomisjoni liige Imre Sooäär osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval kollokviumil ”Kohalikud ja regionaalsed avaliku võimu organid ning ühinemisprotsess.”

20. – 23. märts

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Ateenas EL-i ja Vahemere riikide Parlamentaarse Assamblee avaistungil.

21. –23. märts

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang on Prahas kohtumisel Tšehhi parlamendi Esindajatekoja Euroopa asjade komisjoniga.

21. –23. märts

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Riigikogu delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Brüsselis NATO PA poliitikakomitee, Kesk- ja Ida-Euroopa koostöö allkomitee töös.

22. – 24. märts

Riigikogu liikmed, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja Küllo Arjakas (21.-24.märts) osalevad Riias Läänemeremaade keskkonnaseminari töös.

23. – 24. märts

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Siiri Oviir osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi liberaalide fraktsiooni poolt korraldataval tööõigust ja soolist võrdõiguslikkust käsitleval seminaril.

25. – 31. märts

Riigikogu liikmed, ENPA Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel ja asendusliige Katrin Saks osalevad ENPA delegatsiooni vaatlejatena Gruusia parlamendivalimistel.

26. – 30. märts

Riigikogu liikmed, OSCE PA Eesti delegatsiooni asendusliikmed Toomas Alatalu ja Peeter Tulviste osalevad OSCE PA delegatsiooni vaatlejatena Gruusia parlamendivalimistel.

27. – 30.märts

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb EL-i liikmesriikide, liituvate riikide ja kandidaatriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Dublinis.

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Kateriin Leini 631 6353

Tagasiside