Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 3. töönädal

 

22. – 25. jaanuarini

Esmaspäev, 22. jaanuar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, millele järgneb vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1084 SE); ülevaade CO2 –problemaatikast Balti riikide võimaliku ühise seisukoha kujundamiseks Balti Assamblee raames; Euroopa Komisjoni teatis „Mullakaitse teemastrateegia” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ eelnõu; piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muutmise seaduse eelnõu (1029 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1077 SE); keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti 2007- 2013″ heakskiitmine” eelnõu (1053 OE); põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); ülevaade Berliinis toimunud Grüne Woche messist.

Majanduskomisjonis – elektriohutusseaduse eelnõu (1045 SE); Riigihangete seaduse¹ eelnõu (816 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimus; Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1055 SE).

Põhiseaduskomisjonis ­Isikuandmete kaitse seaduse¹ eelnõu (1026 SE); avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1074 SE); isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE); Demokraatlik-rahvuslike jõudude koostöökoja kirja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1050 SE) teemal arutelu. 

Rahanduskomisjonis –  üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 1030 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1066 SE).

Sotsiaalkomisjonis – inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (1096 OE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (1059 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1042 SE); ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (1063 SE).

Väliskomisjonis – kandidaat EV erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Püha Tooli juures. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadiku kandidaat. Ülevaade BA Eesti delegatsiooni tegevusest 2006. aastal. Kutsutud BA Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla. Ülevaade Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) PA Eesti delegatsiooni tegevusest 2006. aastal. Kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik.

Õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1050 SE); karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (931 SE); keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE).

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – riigikontrolli auditi „Tulekahjude ärahoidmine eluhoonetes” arutelu. Kutsutud Päästeameti peadirektor Kalev Timberg; ülevaade auditiaruande „Riigihangete teostamine Eesti Pangas” kohta. Ettekande teeb Harri Õunapuu.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine; Eesti Iseseisvuspartei 17. novembri 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruandes kajastatud tasumata arvest.

Teisipäev, 23. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu, esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE); loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (1072 SE).

Sotsiaalkomisjonis –:   Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE); Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus eelnõu (1085 SE).

Kolmapäev, 24. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad siseminister Kalle Laanet, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Kell 14 algaval istungil on arutusel 24 päevakorrapunkti: kolmandal lugemisel on 6 eelnõu, mille hulgas on riigihangete seaduse eelnõu (816 SE). Jätkatakse 10 eelnõu teist lugemist, mille hulgas on üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1030 SE) ja keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE). Esimesele lugemisele tuleb 8 eelnõu.

Neljapäev, 25. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 4 eelnõu juhul kui nende teine lugemine lõpetatakse kolmapäeval.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – välisõhukaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE); keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (1098 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi Rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis ja Süürias” eelnõu (1100 OE).

Õiguskomisjonis – piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE); päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE).

Reede, 19. jaanuar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis –  Eesti seisukohad 29.-30 jaanuaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb Euroopa järelevalvekorraldust kohtueelsetes menetlustes Euroopa Liidu liikmesriikides [KOM(2006)468]; Eesti seisukohad 30. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Mullakaitse teemastrateegia” [KOM(2006)231] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ [KOM(2006)232].

*     *     *

Välislähetused:

21. – 26. jaanuarini

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson, liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov ning asendusliige Toomas Alatalu (21.-24. jaanuar) osalevad Strasbourgis ENPA 2007. aasta talvise istungjärgu töös. Muude küsimuste hulgas tuleb arutlusele energiajulgeoleku teema. Päevakorra kohaselt esitab teisipäeva pärastlõunal Marko Mihkelson istungile heakskiitmiseks raporti energiatarnete kasutamise ohust poliitilise survevahendina. Samuti käsitletakse istungil erakorralise küsimusena Vene-Georgia suhteid.

21. – 27. jaanuarini

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb USA-s, Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

25. – 27. jaanuarini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas ja Ants Pauls osalevad Riias ja Daugavpilsis BA keskkonna- ja energeetikakomitee istungil. Kohal on ka Põhjamaade ja Beneluxi maade esindajad. Kõne all on Ignalina uue tuumaelektrijaama rajamisega seotud küsimused.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside