Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 9. töönädal. 21. – 23. novembrini

Esmaspäev, 21. november
 
Kell 15täiskogu istung
 
Riigikogu ees esineb pöördumisega Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek.
Istungil kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele sotsiaalminister Hanno Pevkur, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning justiitsminister Kristen Michal. Arupärimised käsitlevad vastavalt perearstisüsteemi jätkusuutlikkust (nr 50), talvesadamate määratlemist (nr 51) ning kohtuametnike palgakorraldust (nr 61).                       
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 24. novembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega“; Euroopa Komisjoni ettepaneku „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta“ osas, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel; Eesti seisukohad 25. novembril toimuval mitteametlikul ELi regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, territoriaalse ühtekuuluvuse ja linnaarengu ministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi riigi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk, regionaalminister Siim Valmar Kiisler;
keskkonnakomisjonis – arvamus Euroopa Liidu nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, eelnõu kohta;
kultuurikomisjonis – valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas, kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler Ragnar Siil ning haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;
maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas; põllumajandusministeeriumi 2012. aasta eelarve; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (110 SE);
majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas; lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE);
põhiseaduskomisjonis – riigivastutuse seaduse eelnõu (7 SE), kutsutud peaprokurör Norman Aas, Eesti Advokatuuri esimees Toomas Vaher, justiitsministeeriumi asekantsler Martin Hirvoja, õiguskantsleri, Eesti Kohtunike Ühingu ning Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esindajad; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis´ kohaldamise kontrollimiseks, ning määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, eelnõude kohta (ruum L 332);
rahanduskomisjonis – ülevaade 2012. aasta eelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisalast; maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); täiendav ülevaade 2012. aasta eelarve haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalast; rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE); 2011. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (114 SE); Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE); otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ eelnõu (133 SE);
riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE);
sotsiaalkomisjonis – arvamuse reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE) kohta; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE);
väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee Eesti eesistumisest, osaleb Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht, Riigikogu aseesimees Laine Randjärv; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas;
õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt esitatud rohelise raamatu osas, mis käsitleb vastastikuse usalduse tugevdamist Euroopa õigusruumi vastu: EL kriminaalõiguse kohaldamine kinnipidamise valdkonnas; kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (123 SE); politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; ülevaade MTÜ Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud korruptsioonivastase võimekuse uuringu teemalisest ümarlauast (ruum L 335);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruanne „Õigusaktide mõju hindamise korraldus“, kutsutud justiitsministeeriumi, Riigikantselei, Riigikogu Kantselei, Säästva Eesti Instituudi, Poliitikauuringute Keskuse Praxis ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Esmaspäeval, 21. novembril viibib Eestis Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek. Riigikogu kutsel Eestit külastav Buzek kohtub kell 9 Riigikogu esimehe Ene Ergmaga, kell 10 esineb ta avakõne energeetikakonverentsil (Swisshotel), kell 12 toimub kohtumine peaminister Andrus Ansipiga, kell 13 võtab Buzeki vastu Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves (Kadrioru loss). Kell 15 esineb külaline Riigikogu ees pöördumisega. Samuti on kavas külastada NATO küberkaitsekeskust.
Pärast ettekannet Riigikogus annavad Jerzy Buzek ja Ene Ergma kell 15.30 pressikonverentsi Riigikogu Valges saalis.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab 2 ühiskonnaõpetusetundi Parksepa Keskkoolis.
 
Kell 12.20 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Rootsi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.
 
Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova suursaadikuga Eestis Victor Guzuniga.
 
Teisipäev, 22 november
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Teine lugemine: välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE).
 
Esimene lugemine – 6 eelnõu: jätkatakse ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE) esimest lugemist, järgnevad prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE), tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (97 SE), vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 14 ühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipakett (ruum L 332);
maaelukomisjonis – kell 14 ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipakett (ruumis L 332);
majanduskomisjonis kell 14 kohtumine Konkurentsiametiga, ülevaade Konkurentsiameti tegevustest; kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 14 kriminaalmenetluse seadustiku XIV ptk-s sätestatud Riigikogu liikmete ja teiste seaduses sätestatud kõrgemate riigiteenijate immuniteedimenetluse arutelu ning edasiste sammude kavandamine; avamus Euroopa Inimõiguste Kohtu reformi käigus tehtud konkreetsete ettepanekute kohta;
rahanduskomisjoniskell 14 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude osas; 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE);
sotsiaalkomisjoniskell 13 töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE); kohtumine Eesti Patsientide Esindusühingu esindajatega; psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE);
väliskomisjonis – kell 14 Eesti Välispoliitika Instituudi uuringu „Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja tulevik“ esitlus, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp, juhatuse liige Erkki Bahovski ja analüütik Ahto Lobjakas; Balti riikide arengust Eesti Inimarengu Aruande põhjal, kutsutud Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai ja Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor professor Erik Terk;
õiguskomisjoniskell 13 politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kanada suursaadikuga Eestis Robert Scott Heatheringtoniga.
 
Kell 17.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub The English Speaking Unioni esindajatega.
 
Kolmapäev, 23. november
 
Kell 13 – infotund, kus riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Keit Pentus peamnistri ülesannetes, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning sotsiaalminister Hanno Pevkur
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 4 eelnõu: 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu
(114 SE), erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE), elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) ning maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE)
 
Teine lugemine – 5 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE), lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE), 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) ning Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE).
 
Esimene lugemine – 11 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (125 OE), Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE), otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (133 OE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (119 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (122 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (117 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (118 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (120 OE) ning otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (121 OE).
 
Üritused:
 
Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed nõukogu koosolekul.
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kodanikuhariduse programmi „Minu Riik“ nõukoja koosolekul.
 
Kell 12.40Ene Ergma kohtub Norra Kristelig Folkeparti delegatsiooniga.
 
Kell 16Ene Ergma kohtub Iisraeli suursaadiku Dan Ashbeliga.
 
Kell 17Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku Robert Scott Heatheringtoniga.
  
Neljapäev, 24. november
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Teine lugemine: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).                
 
Komisjonides:
 
põhiseaduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE);
väliskomisjonis – kell 13 Aasia-strateegia kuulamised: tegevuskavad haridus- ka kultuurialaseks koostööks, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi SA Archimedes, kultuuriministeeriumi, Tartu Ülikooli rahvusvahelise suveülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli esindajad; ülevaade peaministri visiidist Vietnami ja Singapuri;
õiguskomisjonis – kell 13 politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE);
 
Üritused ja kohtumised:
 
24. ja 25. november
30. Balti Assamblee istungjärk ja 17. Balti Nõukogu
 
Balti Assamblee tähistab oma 20. aastapäeva neljapäeva õhtul Estonia kontserdisaalis aset leidva galakontserdiga, kus antakse ka üle BA auhinnad. Enne kontserti toimub Radissoni hotellis rahvusvaheline konverents, mis on pühendatud 20-aastasele Balti koostööle.
Reedel, 25. novembril peetakse Riigikogus BA juubeliistungjärk Balti riikide parlamendijuhtide osavõtul ning kolme riigi välisministrid kogunevad Balti Nõukogu istungile. Balti Assamblee istung algab BA presidendi Laine Randjärve juhtimisel kell 11 parlamentide esimeeste tervitustega, seejärel alustab Balti Nõukogu. Pärastlõunase BA istungi põhiteemad on ühine tervishoiuprojekt, piirkonna jätkusuutlik energeetikaturg ning ühised taristuprojektid. Istungjärgu lõppedes allkirjastatakse lõppdokumendid. BA istungjärgu programmi saab lugeda aadressil: http://www.baltasam.org/?CatID=84
 
Tähelepanu ajakirjanikud! Reedel, 25. novembril kell 13 annavad Balti riikide välisministrid ja BA presiidiumi liikmed Riigikogu saalis pressikonverentsi. 
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Sri Lanka suursaadikuga.
 
Kell 13.30 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub demokraatia töötuba „Töötav tudeng – paratamatus või vaba valik?“. Seekordse töötoa teemaks on tudengite töötamine ülikooliõpingute kõrvalt. Arutletakse selle üle, miks tudengid töötavad täisajaga ja kuidas nad töötamist ja õppimist ühildavad. Arutelus osalevad Poliitikauuringute Keskuse Praxis hariduspoliitika programmi direktor Laura Kirss, kes esitab värskemaid andmeid üliõpilaste töötamise kohta, üliõpilasi esindab Eesti Üliõpilasesinduste Liidu esimees Eimar Veldre ning kõrgkooli ja tööandjate poolseid seisukohti esitavad vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Kalle Tammemäe ja Baltic Computer Systems ASi juhataja Ants Sild. Asjakohase sõnavõtuga esineb Riigikogu kultuurikomisjoni liige Liisa-Ly Pakosta. Sõnavõttudele järgneb diskussioon. 
 
Reede, 25. november
 
Kell 10 – väliskomisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad 1. detsembril toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 30. novembril 2011 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) kohtumisel.
 
Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, päevakorras on Eesti seisukohad 28. – 29. novembrini toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Rein Lang; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Vastastikuse usalduse tugevdamine Euroopa õigusruumi vastu – roheline raamat ELi kriminaalõiguse kohaldamisest kinnipidamise valdkonnas” kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, kohta; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruse eelnõude kohta; 
 
Kell 11 – Balti Assamblee istungjärk Riigikogu istungisaalis (vt eelinfo neljap, 24. nov).
 
Üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kodanikupäeva raames Tallinna Nõmme Gümnaasiumis.
 
Laupäev, 26. november
 
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on ringsõidul Ida-Virumaal, kus ta kell 12 võtab osa Narva Muuseumis toimuvast kodakondsustseremooniast ning kell 13 avab samas näituse “Kas usust piisab? Aus mäng Eesti spordis”.
 
*
 
Välislähetused:
 
20. – 22. novembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb Suurbritannias Londonis NATO PA Rose-Rothi julgeolekuteemalisel seminaril. Käsitletakse Afganistani üleminekuga seotud küsimusi.
 
22. – 23. novembrini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb Belgias Brüsselis Euroopa energeetika tuleviku teemalisel kohtumisel.
 
22. – 27. novembrini 
 
Riigikogu liige Igor Gräzin osaleb Küprosel Limassolis 1. rahvusvahelisel semiootika ja kommunikatsiooni alasel konverentsil.
 
22. – 27. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson on Marokos, kus ta osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Maroko parlamendivalimistel.
 
23. – 27. novembrini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Rainer Vakra ning Riigikogu liige Deniss Boroditš (23. – 28. nov) osalevad Aserbaidžaanis Gabalas IDEA (Dialogue for Environmental Action Campaign) korraldataval rahvusvahelisel noorte keskkonnakaitsjate kohtumisel.
 
24. – 26. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Suurbritannias Edinburghis ENPA alalise komitee istungil.
 
24. – 26. novembrini
 
Riigikogu liikmed Sven Mikser ja Jevgeni Ossinovski osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei aastakonverentsil.
 
25. – 28. novembrini
 
Riigikogu liige Urmas Klaas osaleb Hollandis Amsterdamis Hollandi rahvusvahelisel dokumentaalfilmide festivalil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside