Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 2. töönädal 21. – 24. jaanuarini

Esmaspäev, 21. jaanuar

Kell 15 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip ja sotsiaalminister Maret Maripuu. Peaministrile esitatud arupärimised käsitlevad postituru avanemist (nr 27), Estonian Air’i erastamist (nr 29), haldusreformiga seonduvat (nr 30) ja VEB Fondi (nr 31). Sotsiaalministrile esitatud arupärimised puudutavad kõrgema radioaktiivsusega vett (nr 28) ning tervishoidu (nr 31). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra leiad siit:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 ühisistung väliskomisjoniga, kokkuvõte Portugali EL Ministrite Nõukogu eesistumisest. Eesti eesmärgid Sloveenia EL Ministrite Nõukogu eesistumisperioodil, kutsutud peaminister Andrus Ansip, Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu; pärast ühisistungit arutab ELAK seisukoha andmist Euroopa energiatarbijate õiguste hartale;  

kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), Eesti lipu seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;

maaelukomisjonis – Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) ettepanekud loomakaitset reguleerivate seaduste muutmiseks, kutsutud ELSi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), Riigikohtule arvamuse andmine karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku põhiseadusele vastavuse kohta osas, milles need ei näe ette isiku vabastamist karistuse kandmisest olukorras, kus on muutunud karistust ettenägev seadus;

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), käibemaksuseaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (155 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe arengud ja välismissioonid, kutsutud kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneots;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, ühistranspordiseaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE);

väliskomisjonis – kell 10.30 Eesti välisesinduste arengukava 2007-2010, aukonsulite võrgu arendamine, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas, välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus 21. veebruaril 2008 – Vabariigi Valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas, ülevaade 12. -17. jaanuarini toimunud välisministri visiidist Afganistani. Kell 14 algab väliskomisjoni ühisistung ELAKiga.

õiguskomisjonis – päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis     Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta, arvamuse kujundamine korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012, selle rakendusplaani ning korruptsioonivastase strateegia „Aus riik” aastateks 2004-2007 lõpparuande kohta;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 auditiaruanded „Rae valla majandustegevus 2006. aastal”, „Varude haldamine Kaitseministeeriumi valitsemisalas” ning „Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal” kohta;

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hispaania suursaadiku Miguel Bauzá y Morega.

Teisipäev, 22. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tulevad esimesele lugemisele elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (149 SE) ning Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 12 kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE);

kultuurikomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Eesti Teaduste Akadeemiasse;

maaelukomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Põllumajandusuuringute Keskusesse (Teaduse 4/6, Saku, Harjumaa);

majanduskomisjonis – kell 14 rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), “Transpordi arengukava 2006-2013” raudteevaldkonna muutmise otsuse eelnõu (163 OE), kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (150 SE), riigivara tasuta võõrandamine haridus- ja teadusministeeriumilt Palamuse vallale, Lääne Maavalitsuselt Nõva ja Kullamaa vallale, põllumajandusministeeriumilt Puurmanni, Tähtvere ja Saku vallale, kaitseministeeriumilt Kaitseliidule;

riigikaitsekomisjoniskell 14 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on NATO kaitseministrite mitteametliku kohtumise ettevalmistamine ja k.a aprillis toimuva NATO tippkohtumise ettevalmistamisest, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;

väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga;

õiguskomisjonis – perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) Nr 2157/2001 „Euroopa Äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE);

Kolmapäev, 23. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Laine Jänes, sotsiaalminister Maret Maripuu ning minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE). Esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (178 SE), välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (183 SE), kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse (169 SE), riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse (160 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (181 SE) ja (180 SE).

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis August Künnapu isiknäituse;

Neljapäev, 24. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse.

Komisjonides:

majanduskomisjonis – teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), seadmete energiatõhususe seaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2007-2013 tutvustamine, Euroopa komisjoni elektroonilise side siseturgu käsitlevate eelnõude paketi arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE), arutatakse SA Eesti Õiguskeskus lõpetamiseks volituse andmist;

Üritused:

Kell 12 – Ene Ergma osaleb Eesti Maaülikooli rektori inauguratsioonitseremoonial (Tartus Kreutzwaldi 1a).

Reede, 25. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 ühisistung väliskomisjoniga, Eesti seisukohad 28. – 29. jaanuarini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogul, kutsutud välisminister Urmas Paet; pärast ühisistungit toimuval ELAKi istungil on arutusel seisukoha andmine Euroopa Liidu Komisjoni teatisele “Eurojusti ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rollist võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu”, Nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimused kolmandate riikide kodanikele kõrgelt kvalifitseeritud tööks ning Nõukogu direktiivi ettepanekule, kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta;

Üritused:

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Vasknarvas, Mustvees ja Kallastel.

Pühapäev, 27. jaanuar

Üritused:

Kell 11Ene Ergma osaleb Rakvere Teatris toimuval Lääne-Virumaa aktiivsete kodanike päeval, mis on pühendatud EV 90. aastapäevale.

Kell 12Ene Ergma esineb loenguga SA Virumaa Muuseumid poolt korraldatavas Pühapäevakoolis (Viru-Nigula pastoraadis).

*       *       *

Välislähetused:

20. – 21. jaanuarini

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas ning keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants osalevad Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide majanduskomisjonide ja keskkonnakomisjonide esimeeste kohtumisel teemal jätkusuutlik energiapoliitika ning koostöö naaberregioonidega.

20. – 25. jaanuarini

Euroopa Nõukogu Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (20. – 25. jaan.) ja liikmed Kristiina Ojuland (20. – 23. jaan.), Aleksei Lotman (20. – 24. jaan.) ning Indrek Saar (19. – 24. jaan.) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta talveistungil.

Päevakorra projekti järgi toimuvad esmaspäeval, 21. jaanuaril Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee presidendi ja asepresidentide korralised valimised. Pärastlõunal esinevad assambleel pöördumisega Slovakkia peaminister Robert Fico ning Hollandi Euroopa asjade minister Frans Timmermans, arutusel on opositsiooni õigused ja vastutus demokraatlikus parlamendis. Teisipäeval, 22. jaanuaril käsitletakse Kosovo arenguid ja staatust tulevikus, pöördumisega esineb Ungari peaminister Ferenc Gyurcsány, ülevaate EN Ministrite Komitee tööst annab eesistuja Slovakkia välisminister Ján Kubiš ning ettekandega esineb ka Euroopa Nõukogu peasekretär Terry Davis, jätkatakse Kosovo staatuse küsimust, päevakorras on veel kliima soojenemise ja ökoloogilise katastroofiga ning Arktika regiooni keskkonnakaitsega seotud küsimused, avaldusega esineb Rahvusvahelise Rohelise Risti (Green Cross International) president Mihhail Gorbatšov. Kolmapäeval, 23. jaanuaril on kõne all ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu nn mustad nimekirjad, pöördumistega esinevad Albaania president Bamir Topi ning Alžeeria president Abdelaziz Bouteflika, arutusel on ENPA välissuhted, koostöö tugevdamine Maghreb riikidega, olukord Kesk-Aasia riikides ning Euroopa Nõukogu vaatlejariikide olukord ja tulevik. Neljapäeval, 24. jaanuaril on arutusel Euroopa spordimudeli säilimisega seonduv, avaldusega esineb Euroopa Jalgpalliliitude Ühenduse (UEFA) president Michel Platini, samuti käsitletakse Gruusia kui EN liikmesriigi kohustuste täitmist ning illegaalse adopteerimisega seotud vastsündinud laste kadumise probleeme Euroopas. Reedel, 25. jaanuaril on arutusel inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb tervishoiu eesmärgil läbiviidavaid geneetilisi katseid, piiriülene koostöö ning videojärelevalve avalikes kohtades.

21. – 22. jaanuarini

Euro-Vahemere (Euromed) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb Belgias Brüsselis Euromedi PA majandus-, rahandus-, sotsiaal- ja hariduskomitee istungil. Arutusel on investeeringud hariduse ja töökohtade loomise kaudu, aga ka võrdsed võimalused hariduses ja tööturul Vahemere piirkonnas.

21. – 23. jaanuarini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jüri Tamm ning rahanduskomisjoni liige Toomas Trapido (Trapido 22. – 23. jaan.) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval iga-aastasel parlamentidevahelisel arutelul „Majanduspoliitika üldsuunised: tsükli revideerimine: millised on Euroopa ja riikliku majanduspoliitika väljakutsed?“ ning „Euroopa finantsjärelevalve, finantsturgude kriisiohjamine“.

21. – 23. jaanuarini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Belgias Brüsselis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee laiendatud istungil.

21. – 23. jaanuarini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb Belgias Brüsselis Europarlamendi korraldataval emakakaelavähi ennetamise teemalisel kohtumisel.

21. – 23. jaanuarini

Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb Saksamaal Berliinis Microsofti korraldataval valitsusliidrite foorumil „Valitsuse moderniseerimise väljavaated“.

22. – 23. jaanuarini

Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb Rootsis Stockholmis Põhjamaade Sotsiaaldemokraatide Tööhõive Komitee laiendatud istungil. Muuhulgas on arutusel ka tööjõu liikumine Balti riikides.

23. – 28. jaanuarini

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liberaaldemokraatliku ja Reformipartei (ELDR) korraldataval seminaril: „Venemaa: kas osa Euroopast või lahus Euroopast?“

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside