Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 2. töönädal 20. – 23. septembrini 

Esmaspäev, 20. september
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 2. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele riigikontrolör Mihkel Oviir ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt Kliima- ja Energiaagentuuri vajalikkust praeguses majandussituatsioonis (nr 454), probleeme seoses Tallinna–Kuressaare lennuliiniga (nr 469), Kauksi–Vasknarva maantee olukorda (nr 479), gaasifirma põhivõrgu riigistamist (nr 481) ning Sonda–Kiviõli vahelist kergliiklusteed (nr 490).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30: Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral (COM(2010)378). Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2010)379). Kutsutud siseminister Marko Pomerants. Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise vähendamise võimaluste analüüsi ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamise kohta (COM(2010)265). Kutsutud keskkonnaministeeriumi kliima ja välissuhete asekantsler Allan Gromov.
keskkonnakomisjonisühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ja Euroopa Komisjoni teatisele, mis annab liikmesriikidele vabaduse otsustada GMOde kasvatamise üle (ruum L 332); keskkonnakomisjonis on arutusel ka geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE);
majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks, Eesti seisukohtade ja eelnõu arutelu; Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (789 SE); teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE);
põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE);
rahanduskomisjonis – kohalike maksude muutmise seaduse eelnõu (774 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (801 SE); tulumaksuseaduse §48 muutmise seaduse eelnõu (759 SE); kell 12.30 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga;
riigikaitsekomisjonis – otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (815 OE); rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE);
sotsiaalkomisjonis – kohtumine parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ekspertidega;
väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu ja Riigikogu Kantselei välissuhtlemise 2010. aasta eelarve täitmisest ja 2011. aasta eelarve kavandamisest. Kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Eesti seisukohad 23.-24. septembril toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Gentis. Kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.
õiguskomisjonis – täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE). Kutsutud justiitsminister Rein Lang.
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30: Libertas Eesti Erakonna ja Vene Erakonna Eestis 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania kuludega seotud küsimused;
riigieelarve kontrolli komisjonis kell 12.30 ühisistung rahanduskomisjoniga: arutusel Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele“ (ruum L 333).
 
Üritused:
 
Kell 9.30 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed osalevad laste ja perede arengukava 2011-2020 arutelul Reval Hotell Olümpias.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu konverentsisaalis ja Toompea lossi III korrusel Lasnamäe lasteaedade ühistöös valminud näituse „Sõpruse ja koostöö lapivaibad“. Vaibad on valminud Lasnamäe lasteaedade metoodikaringi algatusel laste, lapsevanemate ja õpetajate koostöös.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Euroopa ühisraha euro kasutuselevõtule pühendatud „Eurokonverentsil“ Estonia kontserdisaalis. Riigikogu esimees Ene Ergma liitub konverentsil osalejatega kella 18-st.
 
Teisipäev, 21. september
 
Kel 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 2 eelnõu: ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE) ja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13 Riigikontrolli auditi „Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus“ kontrollaruanne (ruum L 332);
kultuurikomisjoniskell 12 muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE);
põhiseaduskomisjonis - kell 13.15 avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (765 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE);
rahanduskomisjoniskell 13 kohtumine Läänemaa kuu raames Läänemaa esindajatega teemal kohalike omavalitsuste rahastamine ja Euroopa Liidu vahendite kasutamine; 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); maksukorralduse seaduse eelnõu (802 SE);
sotsiaalkomisjonis15 min pärast täiskogu istungi lõppu raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE);
väliskomisjoniskell 11 väliskomisjoni 24. septembril Soome toimuva töövisiidi ettevalmistamine: ülevaade Eesti-Soome kahepoolsetest suhetest. Kutsutud välisministeeriumi esindajad.
õiguskomisjonis15. minutit pärast täiskogu istungit võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, rahandusministeerium ja pangaliidu esindajad; õiguskantsleri ettepanek nr. 11: avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, justiitsministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moldova suursaadikuga Eestis Veaceslav Dobîndǎ’ga.
 
Kell 13 - maaelukomisjoni liikmed osalevad Toompea lossi Valges saalis toimuval LEADER foorumil. Foorum keskendub LEADER programmi poolt loodavatele väärtustele maapiirkondades ja maaelu edendamisele Eestis.
 
Kell 14.30Ene Ergma kohtub Hiina KP KK Poliitbüroo Presiidiumi liikme Li Changchuniga.
 
Kell 15.30Ene Ergma kohtub Norra suursaadikuga Eestis Nicoline Kleven Grevstad’iga.
 
Kolmapäev, 22. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
Kell 14 algab täiskogu istung, kusõiguskantsler Indrek Tederi osalusel arutatakse õiguskantsleri ettepanekut nr 11 avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta.
Seejärel on kavas 3 eelnõu teine lugemine: kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE) ning äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud samuti 3 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seaduse eelnõu (792 SE), ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE) ning riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE)
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Hiina KP KK Poliitbüroo Presiidiumi liikme Li Changchuniga.
 
Kell 17 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Tallina Ülikooli Konfutsiuse Instituudi avamisel.
 
Neljapäev, 23. september
 
Kell 10 algaval istungil tuleb olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutusele riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlus, kus ettekannetega esinevad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla ning põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde. Kolmandale lugemisele on kavandatud kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis - 15 min pärast täiskogu istungi lõppu keeleseaduse eelnõu (808 SE).
riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: kohtumine USA saatkonna asejuhi Bob Gilchrist’iga.
 
Reede, 24. september
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist; Euroopa Komisjoni teatis liikmesriikide vabaduse kohta otsustada geneetiliselt muundatud taimede kasvatamise üle (COM(2010)375, 380). Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Eesti seisukohad 27. septembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Eesti seisukohad 30. septembril ja 1. oktoobril toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi. Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks, kohta (COM(2010)344). Kutsutud välisministeeriumi esindajad.
väliskomisjonis –  väliskomisjoni ühepäevane töövisiit Soome, kus kohtutakse kolleegidega Soome parlamendis. Kavas on arutada Eesti ja Soome kahepoolseid suhteid, Balti ja Põhjala riikide koostööd, Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika parlamentaarse kontrolli teostamist ning teisi päevakajalisi välispoliitilisi küsimusi. Lisaks kohtutakse Soome välisministeeriumi asekantsleri Esko Hamiloga ning külastatakse Eesti suursaatkonda Soomes.
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma peab astrofüüsika ja kosmoloogia teemalise loengu Tartu Ülikooli väärikate ülikooli kuulajatele.
 
Kell 14 – Riigikogu Teabekeskuse saalis (Toompea 1) algab Kaasamise Akadeemia koolitustsükkel. Esimesel seminaril käsitletakse osalusdemokraatiat ja kaasavat mõtteviisi tänases Eestis. Oma mõtteid jagab Marju Lauristin, arutelu juhib Maie Kiisel. Kaasamise Akadeemia kaheksal koolitusel põimitakse kokku osapoolte tundmaõppimine ja praktilised kaasamisoskused arutades kriitiliselt kaasamise/osalemise olemust, võimalikkust ja vajalikkust. Koolituse otsese sihtrühma moodustavad valitsusasutuste ja põhiseaduslike institutsioonide spetsialistid ja juhid, kes vastutavad õigusloome või arengukavade koostamise, rahastamismeetmete või avalike teenuste kujundamise eest.
 
*      *      *
Välislähetused:
 
19. – 21. septembrini
 
Riigikogu liige Silver Meikar osaleb Suurbritannias Liverpoolis Liberaalide Rahvusvahelise büroo (Liberal International Bureau) koosolekul.
 
19. – 22. septembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Makedoonias Skopjes raportöörina ENPA migratsioonikomitee istungil ja salakaubaveo ja inimkaubanduse ning Makedoonia demograafiliste probleemide teemalisel kuulamisel.
 
20. – 21. septembrini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni liige Margus Tsahkna osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide rahanduskomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on majanduse taastamise plaanid ning stabiilsuse ja kasvupakt, samuti finantsinstitutsioonide finantsarhitektuur ning järelevalvemeetmed.
 
21. – 22. septembrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Kosmoseagentuuri ja Eesti Vabariigi vahelise koostöö kokkuleppe allkirjastamisel.
 
22. – 23. septembrini
 
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Lätis Kandavas Euroopa ajalooliste hoonete ühenduse (UEHHA) konverentsil teemaga kultuuriväärtuste kaitse Lätis.
 
22. – 24. septembrini
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Prantsusmaal Pariisis Balti-Prantsuse kaitse- ja julgeolekuseminaril, kus ta esineb ettekandega. Seminari teemadeks on NATO hetkeolukord ja perspektiivid, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika Lissaboni leppe jõustumise järel, rahvusvahelised operatsioonid, kogemus ja perspektiivid ning julgeoleku uued panused.
 
24. september
 
Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on komisjoni töövisiidil Soomes Helsingis. Visiidi eesmärgiks on arutada koos Soome parlamendi väliskomisjoniga kahepoolseid suhteid, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat ning parlamentaarset kontrolli, NB8 (Põhjamaad ja Balti riigid) koostööd, arenguid Gruusias, aga ka valimisi Rootsis ja Lätis. Riigikogu delegatsioon kohtub visiidi käigus ka Eesti suursaadikuga Soomes Mart Tarmakuga, Soome välisministeeriumi asekantsleri Esko Hamiloga, EASi välisesindajaga Helsingis Valdar Liivega ning Tuglase Seltsi tegevjuhi Juhani Salokanneliga. Väliskomisjoni delegatsiooni koosseisu kuuluvad veel Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ning Silver Meikar.
 
25. – 27. septembrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tšehhis Prahas rahvusvahelisel astronautika konverentsil ning selle raames toimuval teisel rahvusvahelisel parlamendiliikmete kohtumisel. Teemaks on kosmos looduskatastroofide käsitlemise teenistuses.    
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagasiside