Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 6. töönädal 20. – 23. oktoobrini

Esmaspäev, 20. oktoober
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, sotsiaalminister Maret Maripuu, siseminister Jüri Pihl ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad Vabadussõja võidusammast (nr 79), ühistransporti (nr 83), põllumajandusministeeriumi endise nõuniku pistisekahtlust (nr 84), vedurimeeste töö- ja puhkeaega (nr 85), piirialade elanike viisakorraldust Schengeni viisaruumis (nr 82), valmisolekut hädaolukordades (nr 90), maakondlike bussiliinide tulevikku (nr 87) ning majanduse arendamist elukeskkonna arvelt( nr 89).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 24. oktoobril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl; seisukoha andmine Euroopa osaühingu põhikirja käsitleva nõukogu määruse eelnõule; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “E-õiguskeskkonna Euroopa strateegia väljatöötamine”;
keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015 kinnitamise otsuse eelnõu (300 OE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) ning metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE);
kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava puudutavad muudatused;
maaelukomisjonis – väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE);
majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2009. aasta eelarve, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;          
põhiseaduskomisjonis – rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE);
rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 294 SE );
riigikaitsekomisjonis – otsuse “Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (356 OE); kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE);
sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ja sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse eelnõu (267 SE);
väliskomisjonis – kohtumine Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja maavanemate poolt erikomisjonile esitatud muudatuste kohta majanduslike huvide deklaratsioonides;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Ülevaade Euroopa Liidu toetuse taotlemisest ja kasutamisest valdades ja linnades arutelu kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri; laekunud riigikontrolli aruandest (ruum L 333);
 
Külalised:
 
Eestis on ühepäevasel visiidil Soome Eduskunta väliskomisjoni 5-liikmeline delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Pertti Salolainen’iga. Kell 11 kohtutakse Riigikogu väliskomisjoniga. Soome kolleegidega kohtuvad ametilõunal väliskomisjoni esimees Sven Mikser, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa, Euroopa asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel. Pärastlõunal osalevad Soome parlamendiliikmed seminaril „Maailm Georgia konflikti järel“ (Soome saatkonnas Kohtu 4).
 
Teisipäev, 21. oktoober
 
Kell 10 algaval istungi tuleb teisele lugemisele 5 eelnõu: Riigikogu 4. detsembri 2002. aasta otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine“ kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu (314 OE), põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015 kinnitamise otsuse eelnõu (300 OE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE), maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) ning liikluskindlustuse seaduse §-de 3 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (255 SE).
 
Esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu: Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemise otsuse eelnõu (337 OE), maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE), käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE), elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE), tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (281 SE) ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE).
 
Komisjonides:
keskkonnakomisjonis  - kell 13 maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (355 SE); metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE);
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 kodakondsuse seaduse eelnõu § 5 muutmise seaduse eelnõu (306 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE);
rahanduskomisjoniskell 13.10 kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu ( 366 SE); 2008. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu;
riigikaitsekomisjoniskell 14 kutsealuste ajateenistusse ja reservväelaste õppekogunemistele kutsumine, kutsutud kaitseministeeriumi, kaitseressursside ameti ja kaitseväe esindajad (ruum L 241);
sotsiaalkomisjoniskell 14 2009. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi “Patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius” eelnõu kohta (ruum L 332);
väliskomisjoniskell 14 kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Marina Alajõe; „Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste (2004)” ülevaatamine;
 
Kolmapäev, 22. oktoober
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kultuuriminister Laine Jänes ning sotsiaalminister Maret Maripuu.
Kell 14 algaval istungil on kavas arutada 14 eelnõu. Kolmandal lugemisel on 3 eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ja sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse eelnõu (267 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) ning geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE).
Teisele lugemisele tuleb samuti 3 eelnõu: otsuse „Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (356 OE), piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE) ning kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 8 eelnõu: ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE), Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE), Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE), kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE) ning ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE).
 
Üritused:
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia üldkogu juubeliistungil.
                       
Neljapäev, 23. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil on Riigikogu majanduskomisjoni initsiatiivil kavas arutada olulise tähtsusega riiklikku küsimust Eesti ettevõtluskeskkonna areng. Ettekannetega esinevad majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning Tartu Ülikooli majandusprofessor Urmas Varblane.
Kolmandale lugemisele tulevad     võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE), maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE) ning kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE);
Esimesele lugemisele on kavandatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis kell 14 arutelu munitsipaalkoolide eraomandisse andmise üle Keila juhtumi näitel;
väliskomisjoniskell 14 ülevaade 2008. aasta Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest;
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstierna´ga.
 
Reede, 24. oktoober
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 27. – 28. oktoobrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõule „Patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius”;
 
Laupäev, 25. oktoober
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland viibib Ida-Virumaa Rahvuskultuuride festivali lõppkontserdil Jõhvi Kontserdimajas.
 
Pühapäev, 26. oktoober
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland on ringsõidul Elvas.
 
Kell 17.30Kristiina Ojuland osaleb Tegusate Eesti Noorte (TEN) 9. Eesti Rahvuslikul Sessioonil Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
19. – 31. oktoobrini
 
Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Eesti-Jaapani parlamendirühma aseesimees Ken-Marti Vaher osaleb Jaapani välisministeeriumi kutsel Jaapanis kohtumisel Jaapani-Eesti parlamendirühma liikmetega.
 
20. – 21. oktoobrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi ning Riigikogu liige Valdur Lahtvee osalevad Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi energeetika- ja kliimatöörühma istungil ning selle raames toimuvatel nõupidamistel Taani parlamendi Sotsialistliku Rahvapartei parlamendigrupiga.
 
20. – 23. oktoobrini
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Itaalias Roomas Rahu Akadeemia (L’ Académie de la Paix) laiendatud kohtumisel. Seekordse sessiooni diskussioonid keskenduvad üleilmse toidukriisiga seotud küsimustele. Sessioonile järgneb eriprogramm „Naiste osatähtsus avalikus elus“, kus tehakse kokkuvõtted Monacos toimunud eelmisest Rahu Akadeemia sessioonist.
 
22. – 23. oktoobrini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi osaleb Taanis Brejningis Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee istungil.
 
22. – 24. oktoobrini
 
Riigikogu liige Hannes Astok osaleb Prantsusmaal Strasbourgis seminaril „Euroopa Parlamendi roll globaalsete kriiside juhtimisel“.
 
23. – 25. oktoobrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Rootsis Stockholmis Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia (IVA) aastakonverentsil. Konverentsi raames toimub sümpoosion „Tõstes Euroopa konkurentsivõimet – Euroopa uurimistööde raamprogrammide osatähtsus“. Samuti leiab aset rahvusvaheline kollokvium, kus käsitletakse uurimuspoliitikat.
 
23. – 25. oktoobrini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Urmas Reinsalu osaleb Belgias Brüsselis Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Liidu keskkomitee istungil.
 
24. – 27. oktoobrini
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Suurbritannias Glastonburys Oxfordi Ülikooli Rohelise Majanduse Instituudi rohelise majandamise teemalisel sügiskonverentsil. Konverentsil keskendutakse koostööle ja konkurentsile bioloogilise mitmekesisuse tingimustes.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
Tagasiside