Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 9. töönädal

20. – 23. novembrini

Esmaspäev, 20. november

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kohaselt on kavas arutada 33 eelnõu. Järgneb vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Päevakorra leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE); piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (1029 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1008 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE).

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE).

Maaelukomisjonis –  põllumajandusministeeriumi ettepanek 2007. a riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) muutmiseks; kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Piimaliidu ja Eesti Leivaliidu esindajatega.  

Majanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE); Konventsiooni ajutise impordi kohta B.4-, B.7-, B.8- ja E-lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (1025 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE); isikuandmete kaitse seaduse¹ eelnõu (1026 SE); avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE). 

Rahanduskomisjonis – perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (999 SE); struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (936 SE); üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu  (1030 SE); Riigikogu otsuse „ Audiitori nimetamine riigikontrolli 2006.aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu algatamine; sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (981 SE); 2007. aasta eelarve eelnõus kavandatav kaitseväe palgakorraldus. Kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli auditi “Taastusravi korralduse tõhusus” kontrolli aruanne.

Väliskomisjonis – kandidaadid EV erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Euroopa Liidu juures Brüsselis ja EV erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Kreeka Vabariigis. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb rahastamisvahendi loomist demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas. Kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (966 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine Ühingu Korruptsioonivaba Eesti kaasesimehe Tarmu Tammerkiga. Informatsioon Transparency Internationali käesoleva aasta korruptsioonitajumise uuringust ning korruptsioonitemaatika kitsaskohtadest Eestis.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – ülevaade auditiaruandest „Maa järelmaksunõuete arvestus ja laekumise tagamine”; ülevaade auditiaruandest „Erivajadustega laste õppimisvõimalused”.

Teisipäev, 21. november

Kell 10  algaval istungil on kavas arutada 3 eelnõu, millest 2 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015” eelnõu.

Kultuurikomisjonis Arhitektuuripoliitika probleemidest. Arutelu kultuuriminister Raivo Palmaru ja Arhitektide Liidu esindajate osavõtul.

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega.

Rahanduskomisjonis – 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE); riigilõivu seaduse eelnõu (1011 SE).

Riigikaitsekomisjonis – osalemine Kaitseväe Keskpolügooni teeninduskeskuse nurgakivi panekul.

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); töötajate usaldusisiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (973 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 7. detsembril 2006 – valitsuse ettekande teesid. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk.

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine ELAK-le: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu, mis käsitleb kollisiooninorme abieluvara käsitlevates asjades, sealhulgas kohtualluvuse ja vastastikuse tunnustamise küsimustes, kohta; autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE). 

Üritus:

Kell 19  Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Läti suursaadiku Rihards Mucinši vastuvõtul „Estonias”.

Kolmapäev, 22. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja regionaalminister Jaan Õunapuu.

Kell 14 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt arutusele 25 eelnõu. Kolmandal lugemisel on 5 eelnõu, teisel lugemisel 11 eelnõu ja esimesel lugemisel 9 eelnõu. Lõpphääletusele minevate eelnõude hulgas on riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) ja otsuse „Eesti riikliku turismikava 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976OE).

Üritus:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Põltsamaa käsitööseltsi jõulunäituse.

Neljapäev, 23. november

Kell 10 algavale istungile on kuuest kavandatud eelnõust viis kolmandal lugemisel.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamine.

Põhiseaduskomisjonis – tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust nr. 2 „erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega” erakonnaseaduse muutmise eelnõu algatamise arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga: ülevaade olukorrast Iraagis. Kutsutud kaitseministeeriumi, välisministeeriumi ja kaitsejõudude peastaabi esindajad.  

Väliskomisjonis Euroopa Liidu atlandiülesed suhted. Kutsutud Euroopa Liidu Nõukogu Ameerika, ÜRO, inimõiguste ja antiterrorismi direktoraadi üksuse juht Riina Ruth Kionka; ülevaade olukorrast Iraagis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Kutsutud välisministeeriumi, kaitseministeeriumi ja kaitsejõudude peastaabi esindajad.

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE).

Reede, 24. november

Üritus: 

Kell 12 – Riigikogu esimees Toomas Varek annab Valges saalis üle UNICEFi Sinilinnu aastapreemiad.

Kell 14 – Riigikogu esimees avab istungite saalis Lastekaitseliidu korraldatava traditsioonilise lasteparlamendi istungi „101 last Toompeale”.

Kohtumine:

Kell 15 Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Küprose lahkuva suursaadiku Loria Markidesega.

Laupäev, 25. november

Üritus:

Kell 11 Riigikogu esimees osaleb Üliõpilaskondade Liidu 15. aastapäeva tähistamisel Rahvusraamatukogus.

*       *       *

Välislähetused:

19. – 21. novembrini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland (19.-20. november), aseesimees Liina Tõnisson ning liikmed Raivo Järvi ja Sven Sester osalevad Helsingis COSACi konverentsil. Kõne all on Põhjamõõde ja Venemaa.

 20. – 22. novembrini

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Moskvas ENPA poliitikakomitee ettevalmistava rapordi „Energia kasutamine poliitilise survevahendina” informatsiooni kogumise missioonil.

21. – 22. novembrini

Sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova osaleb Brüsselis Euroopa riikide narkoolukorda kajastavat aastaraportit käsitleval Euroopa Parlamendi istungil.

22. – 24. novembrini

Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb Austrias, Kremsis projektis „Naiste karjääriredel teaduses.”

23. – 26. novembrini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland (23.-25. november), aseesimees Liina Tõnisson ja liige Mart Nutt osalevad ELAKi visiidil Rumeenia parlamenti.

Riigikogu pressitalitus 

 

 

Tagasiside