Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 15. töönädal 20. – 23. maini

Esmaspäev, 20. mai

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 15. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, kultuuriminister Rein Lang ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Panga nõukogu tegevust (nr 321), arheoloogiliste leidude omandiküsimusi (nr 319), SA Eesti Filmi Instituut tegevust (nr 332), kõrgharidusreformi (nr 318), noorsootööd (nr 320) ning hariduslike erivajadustega laste toetamist (nr 328). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni algatatud tooteohutuse ja turujärelvalve paketile; Eesti seisukohad 22. mail toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE); Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE); Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE);

kultuurikomisjonis – meediateenuste ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi 2014 – 2020 maaelu arengu kava ja otsetoetused (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 12 ühistranspordi seaduse eelnõu (404 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2012. aastal; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; ülevaade viimase poole aasta jooksul Euroopa Liidus toimunud/toimuvatest arengutest;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE); ülevaade Finantsinspektsiooni 2012. aasta tegevusaruandest; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE);  

riigikaitsekomisjonis – kuulamine: julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjoni tegevusest ning sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaasist MILITERM; õhuturbe arengutest;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE); ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE);

õiguskomisjonis – Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE);  

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13 väljasõiduistung Tallinna Vanglasse, kus kohtutakse ka Tallinna Vangla juhtkonnaga;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 kohtumine riigikontrolör Alar Karisega, istung on avalik, otseülekanne veebis: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840, (ruum L 333);

Kohtumised ja üritused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsleriga, kes annab Riigikogule üle õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaate.

Kell 12 – Ene Ergma kohtub Makedoonia suursaadiku Sasho Veljanovskiga.

Kell 12.30 –  Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1).

Kell 14Laine Randjärv tervitab Riigikogus Eestisse visiidile saabuvat Schwarzwald–Baar–Heubergi Kooriühingu koori Saksamaalt. Kooris laulab nii praegusi kui endisi Eestiga tihedat koostööd tegeva Baden-Württembergi Liidumaa parlamendi liikmeid. Kell 14.30 annab koor Riigikogu hoone treppidel väikese kontserdi.

Teisipäev, 21. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE) ning jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Esimene lugemine: maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 12 autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE); Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

maaelukomisjonis – kell 14 taastuvenergial põhinevat elektrienergiat tootvate maapiirkonna mikro- ja väikeettevõtete toetamise võimalused EL järgmisel finantsperioodil 2014 – 2020 (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; arvamus Riigikohtule täitemenetluse seadustiku § 179 lõikest 2 koosmõjus §-dega 183 ja 261 tuleneva kohtutäituri õiguse määrata lapsega suhtlemise asjas täitmist takistavale vanemale sunniraha põhiseaduslikkuse kohta;

rahanduskomisjonis – kohtumine Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajatega (ruum L 333).

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung: külastatakse Kaitseväe suurõppust “Kevadtorm 2013”;

väliskomisjonis – kell 12.15 kohtumine õiguskantsleri esindajaga; kell 13 sõidetakse jälgima Kaitseväe suurõppust “Kevadtorm 2013”;

õiguskomisjonis – kell 13 karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE); Eesti seisukohad kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ning määruse eelnõude osas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair’ina“ töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi, osas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol), ning Euroopa Komisjoni teatise „Õiguskaitsealase Euroopa koolituskava koostamine“ osas;

Kohtumised ja üritused

Kell 14 – Riigikogu juhatuse liikmed kohtuvad riigikontrolör Alar Karisega.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikogu naisteühenduse kohtumisel MTÜ Tech Sisters esindajatega, arutelu toimub teemal naised ja tehnoloogia (ruum L 241).

Kolmapäev, 22. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE) ning mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE).

Teine lugemine: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE).

Esimene lugemine – 7 eelnõu: välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE), korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE), finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE), söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE) ning ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE).

riigikaitsekomisjonis – kell 12.30 valitsuse esitatav otsuse eelnõu “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis”;

Üritused ja kohtumised

Kell 9.30 – Riigikogu konverentsisaalis toimub ohutu ja kaine transpordi teemaline seminar, mille korraldavad Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC) ja Maanteeamet. Avasõnad ütleb Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas. Seminari eesmärgiks on tõsta poliitikute, erasektori ja peamiste arvamusliidrite teadlikkust süsteemse lähenemise vajalikkusest alkoholi tarvitamise vähendamiseks maanteetranspordis. Seminarist toimub otseülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstiernaga.

Neljapäev, 23. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE).

Teine lugemine: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 12.30 väljasõiduistung Alam-Pedja looduskaitsealale ja Emajõe Suursoole;

kultuurikomisjonis – kell 13 kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 27. – 28. maini toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 27. – 28. maini toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil; ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides Marina Kaljurand;

Üritused ja kohtumised

Kell 10 – Riigikogu konverentsisaalis algab Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee monitooringukomitee 2-päevane (23. – 24. maini) istung, mille avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Istungit juhatab ENPA Eesti delegatsiooni juht, monitooringukomitee esimees Andres Herkel. Päevakorra kohaselt tulevad arutusele monitooringujärgne dialoog Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga, Gruusia ja Venemaa sõjalise konflikti järgne olukord, ENPA monitooringualane tegevus juunist 2012 – septembrini 2013, ning raportid Gruusia, Ukraina, Albaania, Montenegro, Moldova kohta, samuti monitoorimisjärgsed dialoogid Monaco ja Bulgaariaga. Reedel, 24. mail on istungi päevakorras kuulamine külmutatud konfliktide teemal. Ettekande teeb endine nn Naiste Koalitsiooni (Women’s Coalition) liider ja Põhja-Iirimaa rahuprotsessi vanemläbirääkija Jane Morrice. Käsitletakse Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, Mägi-Karabahhia ning Transnistriaga seotud teemasid.

Kell 10.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride ja tsiviilteenistujate kursuste õppuritega.

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni korraldab ümarlaua, millest võtavad osa Briti Kuningliku Kaitsekolledži õpilased (ruum L 240).

Kell 12Mati Raidma kohtub Gruusia kaitseministri Irakli Alasaniaga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksimaa Liidumaa ministrite delegatsiooni ja Maapäeva esimehe Matthias Rößleriga.

Kell 18 – Riigikogu teabekeskuses toimub aruteluõhtu teemal „Jäägem eestlaseks, aga juhtigem ka Euroopat! Vaade Eesti eesistumisele Euroopa Liidus aastal 2018“. Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures, suursaadik Matti Maasikas annab ülevaate Eesti hakkamasaamisest Euroopa Liidus ning räägib sellest, mida meie riigile ja rahvale tähendab eelseisev Eesti eesistumine. Arutelu juhib Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Liisa-Ly Pakosta.

Ene Ergma osaleb 23. – 25. maini Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni töös, mille raames ta neljapäeval, 23. mail külastab Rimmu küla Viljandimaal, 24. mail Lutsu küla Põlvamaal, Krabi küla Võrumaal ja Hargla kandi küla Valgamaal ning 25. mail Melliste küla Tartumaal ja Lustivere piirkonna külasid Jõgevamaal.

Reede, 24. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 29. – 30. maini toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega sätestatakse kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed; Eesti seisukohad 26. – 28. maini toimuval mitteametlikul EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; seisukoha andmine Eesti raamseisukohtade täiendamisele põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014-2020;

Üritused

Riigikogu väliskomisjoni liikmed osalevad 24. – 26. maini toimuval VI rahvusvahelisel Lennart Meri konverentsil (Radisson Blue Hotel); http://lmc.icds.ee/

Laupäev, 25. mai

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Paul Kerese tänava maleturniiiril. 

Kell 12.45 – A. Le Coq Arenal avatakse Eesti-Soome parlamenditurniir jalgpallis. Kell 13 algab esimene mäng Riigikogu ja Eduskunta vahel. Kell 14 võistlevad omavahel Tallinna ja Hyvinkää meeskonnad. Kell 15 lähevad vastamisi eelmiste mängude kaotajad ning kell 16 – võitjad.

 

*

Välislähetused

19. – 22. maini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Maltal Vallettas Euroopa Merenduspäeva konverentsil 2013, kus arutatakse rannikupiirkondade arengu, kestva mereturismi ja „sinisesse kasvu“ investeeringutega seotud küsimusi.

21. – 22. maini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb Suurbritannias Londonis ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil. Arutusel on audiovisuaalses meedias esinev vägivald ning selle tagajärjed lastele ja ühiskonnale laiemalt, internet ja poliitika – uute kommunikatsioonitehnoloogiate mõju demokraatiale, meediavabaduse küsimused jpm.

22. – 23. maini

Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb Saksamaal Leipzigis Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei 150. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel.

23. – 24. maini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb Lätis Riias kohtumisel BA Läti delegatsiooniga. Muuhulgas on arutusel ka 2014. aastal Eesti BA eesistumisega seotud küsimused ning Eesti eesistumise kogemus Läänemere Parlamentaarses Konverentsis.

23. – 24. maini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Soomes Turus VI Läänemere Foorumil, kus ta esineb ka ettekandega. Foorumi peateema on Venemaa ja uued väljakutsed Läänemere regioonis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside