Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 12. töönädal 20. – 23. aprillini

Esmaspäev, 20. aprill
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Riigikogu liikmete arupärimisele keskkonnasõbraliku majanduse meetmete kohta (nr 276 SE).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 23. – 24. aprillini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 23. – 24. aprillini toimuval regionaalministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; seisukoha andmine Euroopa Liidu määrustele, millega kehtestatakse teatud ühenduse ainupädevuses olevates valdkondades liikmesriikide poolt kolmandate riikidega kahepoolsete lepingute sõlmimise kord; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatis „Digitaalallkirjade ja elektroonilise identifitseerimise tegevuskava piiriüleste avalike teenuste osutamise edendamiseks ühtsel turul“; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Energiatõhusus: eesmärgiks seatud 20% energiasäästu saavutamine”; seisukoha andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine;
keskkonnakomisjonis – ülevaade “Eesti keskkonnastrateegiast aastani 2030“ tulenevast Eesti keskkonnategevuskava 2007-2013 täitmisest, Riigikogu otsuse Eesti säästva arengu riikliku strateegia „ Säästev Eesti 21“ ökoloogilise tasakaalu osa täitmisest ning teiste strateegiadokumentide koostamise hetkeseisust; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE); maareformiseaduse § 23³ muutmise seaduse algatamine;
kultuurikomisjonis – riiklike õppekavade ja riigieksamite sätted eelnõus (412 SE) – laiendatud arutelu;
maaelukomisjonis – olukord Eesti piimandusturul, kohtumine piimatootjate esindajatega;
majanduskomisjonis – otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE); planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest (439 SE); Rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (454 SE);
põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE); arvamuse andmine Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmist käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta;
rahanduskomisjonis – Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja kevadprognoosist; otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu ( 469 OE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) (ruum L 333);
riigikaitsekomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE);
sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri kiri eluruumi kasutamise õiguslikest alustest toimetulekutoetuse määramisel;
väliskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (378 SE); ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsiooni 2008. aasta tegevusest;
õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012 2008. aasta täitmise aruanne; majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtte läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditi „Teabele juurdepääsu võimaldamine ja selle piiramine valdades ja linnades” arutelu (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esitleb Riigikogu hoone I korruse vestibüülis Riigikogu juubeliks valminud Toompea lossi maketti, mille autor on oma ala tunnustatud meister Peet Veimer.
 
Teisipäev, 21. aprill
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 5 eelnõu: isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE), hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE), erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (444 SE) ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE);
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 õiguskantsleri seisukohad ning koolitervishoiureformi, koolitervishoiu sätete arutelu põhikooli ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) osas;
maaelukomisjonis – kell 14 väljasõiduistung maa-ametisse;
majanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung Väo uude kombijaama;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE); soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 UA) arutelu;
rahanduskomisjonis – kell 14 tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu ( 434 SE); arvamuse andmine Riigikohtule tulenevalt Tallinna Linnavolikogu taotlusest tunnistada kehtetuks riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse § 16, tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks lisaeelarve § 17 punkt 1, § 19 punktid 2 ja 3 ning § 20 punktid 3 ja 4;
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung Paldiskisse 1. jalaväebrigaadi sh Scoutspataljoni ja Kalevi jalaväepataljoni külastamine;
väliskomisjoniskell 14 kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal: Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2009 – 2011; ülevaade olukorrast Gruusias seoses 9. aprillil 2009 alanud opositsiooni meeleavaldustega;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (476 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine (seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude eest karistuste karmistamine);
 
Kolmapäev, 22. aprill
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Laine Jänes, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning välisminister Urmas Paet.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele hasartmängumaksu seaduse eelnõu (433 SE).
Teisele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (454 SE); riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE) ning notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 2 eelnõu: investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE) ning Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE).
 
Üritused:
 
Kell 12 – Toompea lossi kunstisaalis esitletakse Riigikogu poolt välja antud parlamentarismi tutvustavat tõlkeraamatut Arend Lijpharti „Demokraatia mustrid”. Teos käsitleb demokraatia ja parlamentarismi arengut 36 riigis. Raamatut tutvustavad Riigikogu esimees Ene Ergma ja professor Rein Taagepera.
 
Neljapäev, 23. aprill – Riigikogu 90. aastapäev
 
Kell 10 algab Riigikogu istungisaalis Riigikogu 90. aastapäevale pühendatud pidulik istung. Pidukõnedega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ning Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Pärast istungi piduliku osa lõppu tuleb kolmandale lugemisele riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis – kell 14 algab ruumis L 332 avalik istung Eesti majandusarengu teemadel, kitsamalt tutvustatakse innovatsiooniaastat ja innovatsioonitoetuste meetmeid, osalevad innovatsiooniaasta meeskonna ja EAS-i esindajad; arutusele tuleb ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE);
õiguskomisjoniskell 14 algab ruumis L 262 avalik arutelu teemal „Kuidas vähendada liiklussurmasid? – liikluse olukorrast ja lahendustest Eestis“, osalevad maanteeameti, julgestuspolitsei, Tallinna transpordiameti ning majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;
 
Riigikogu 90. aastapäeva üritused:
 
Kell 10.55 alustab Toompea lossi ees tervituskontserti piirivalveorkester.
Kell 11 algab Riigikogu lahtiste uste päev, külalisi tervitab Riigikogu esimees Ene Ergma.
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Eesti Posti juhatuse esimees Ahti Kallaste esitlevad Toompea lossi kunstisaalis Eesti Posti poolt Riigikogu juubeli puhul välja antud temaatilist postmarki. Koos postmargiga antakse välja ka esimese päeva ümbrik ning on kasutusel esimese päeva tempel.
Kell 13 - Riigikogu istungisaalis algab valitsuse infotund. Kohalolijate küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning rahandusminister Ivari Padar.
Kella 11 – 17 toimuvad ekskursioonid Toompea lossis, ronida saab Pika Hermanni torni. Kohvikus on avatud näitus Riigikogu ajaloost ja saab vaadata filmi „Meie parlament – Riigikogu”, samuti parlamenditeemalist animafilmi sarjast „Lotte – 90”. Danskeris jagatakse näpunäiteid Riigikogu veebilehe kasutamiseks, avatud on e-saal, kus saab kaasa lüüa seadusloome alases matkemängus.
Kell 17 algab Toompea lossi õuel ansambli Singer Vinger kontsert. Kontsert on tasuta.
 
Reede, 24. aprill
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 9.30 ühisistung väliskomisjoniga Eesti seisukohad 27. – 28. aprillini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; arutelu Eesti esindatusest Euroopa Liidus, osaleb Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas;
 
Üritused:
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Raplamaal, kus külastatakse kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja koole.
 
NB! Riigikogu sünnipäevakuul on külastajatele avatud Pika Hermanni torn ka reedel 24. aprillil kella 10.00 – 16.00. Riigikogu lahtiste uste päeval 23. aprillil alates kella 11.
 
 
*        *        *
 
Välislähetused:
 
18. – 24. aprillini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee poliitikakomitee kohtumistel USA Riigidepartemangus, Pentagonis, Luure Keskagentuuris (CIA) ning USA poliitikaanalüütikutega. Arutusel on üle-atlandilised suhted, NATO tulevik, suhted Venemaaga ning Afganistani ja Pakistani suhtes teostatav poliitika, samuti energiajulgeolek, relvastuse vähendamine, olukord Balkanil, Lähis-Idas, Iraanis ja Iraagis.
 
20. – 21. aprillini
 
Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Norras Oslos Põhjamaade ja Balti riikide (NB) parlamentide peasekretäride kohtumisel seoses 2009. a augustis Oslos kavandatava Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide spiikrite konverentsi ettevalmistamisega.
 
21. – 22. aprillini
 
Riigikogu liige Lauri Vahtre on Soomes Turus Eesti-Soome ühise haridusprojekti „Eesti päev Soome koolis” raames Turu Normaalgümnaasiumis, kus ta peab ajalooloengu.
 
21. – 22. aprillini
 
Riigikogu liige Toomas Tõniste osaleb Soomes Helsingis Reima 2010. aasta kaubandustrendide tutvustamise üritusel.
 
22. – 24. aprillini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Venemaal Moskvas Tartu Ülikooli päeval Moskva Ülikoolis.
 
23. – 24. aprillini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Margus Lepik osalevad Leedus Klaipedas Balti Assamblee keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel ümarlaual „Jätkusuutliku, turvalise ja konkurentsivõimelise energiaturu loomine Läänemere regioonis”.
 
23. – 25. aprillini
 
Riigikogu aseesimees Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA liberaaldemokraatliku fraktsiooni juhatuse koosolekul.
 
24. – 26. aprillini
 
Riigikogu liikmed Ken-Marti Vaher ja Urmas Reinsalu osalevad Taanis Zealandis rahvusvahelisel noorte parlamendiliikmete konverentsil “Käesolev kriis ja õppetunnid tuleviku sotsiaalseks ja majanduslikuks raamistikuks”.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside