Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 16. töönädal 2. – 5. juunini

Esmaspäev 2. juuni

Kell 15 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele rahandusminister Ivari Padar, sotsiaalminister Maret Maripuu, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhani Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Arupärimised käsitlevad vastavalt Tallinna eelarve tasakaalu (nr 57), lasteaia kohtade vähesust (nr 60), postkontorite sulgemist maapiirkondades (nr 62), pikapäevakoole (nr 59), üliõpilaste ühiselamute renoveerimise võimalusi (nr 63), keskkonda ja GMOsid (nr 61), metsaküsimusi (nr 64), radooniriski (nr 65), põllumajandustootjate maksustamist (nr 66) ning põlevkivi arengukava 2008-2015 ja selle rakendusplaani (nr 72).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda:

Riigikogu juhatuse liikmete tegevusega saab lähemalt tutvuda järgmistel aadressidel:

Riigikogu esimees Ene Ergma

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 5. – 6. juunini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatisele raudteeinfrastruktuuri kvaliteedi käsitlevate mitmeaastaste lepingute kohta, Eesti seisukohad 6. juunil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (energeetika osa) nõukogu kohtumisel, Eesti seisukohad 5. juunil toimuval keskkonnaministrite nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Eesti seisukohad 3. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar, Eesti seisukohad 5. – 6. juunini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel (siseküsimused), kutsutud siseminister Jüri Pihl;

keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Ühise kalanduspoliitika roll ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamisel merenduse juhtimises”, otsuse „Abinõud geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks” eelnõu (256 OE), geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletus keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE);

kultuurikomisjonis – välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE), ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE);

maaelukomisjoni – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (275 SE), Euroopa komisjoni teatis „Ühise kalanduspoliitika roll ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamisel merenduse juhtimises”;

majanduskomisjonis – Euroopa komisjoni teatis „Raudteeinfrastruktuuri kvaliteeti käsitlevate mitmeaastaste lepingute kohta”, rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused;

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE), okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade struktuuritoetuste kasutamisest, ettekande teeb regionaalminister Siim-Valmar Kiisler; perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), hoiu–laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE);

riigikaitsekomisjonis – otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (254 OE), surma põhjuse tuvastamise seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (242 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE), kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE), ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (196 SE), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE);

väliskomisjonis – Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006-2010 täiendamine ja selle rakendusplaan, välisministeeriumi valitsemisala 2008. aasta lisa-eelarve ning 2009. aasta eelarve, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi asekantsler haldusküsimustes Marten Kokk; Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised läbirääkimised koostöö- ja partnerlusleppe üle (Urmas Paet).

õiguskomisjonis – politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), otsuse “Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 heakskiitmine” (263 OE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade auditiaruande „Väärteotrahvide laekumisest „ kohta, info laekunud Riigikontrolli aruannetest;

Kohtumised ja üritused:

Kell 17 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Vabariigi Presidendiga Kadriorus.

Teisipäev 3. juuni

Kell 10 algaval istungil tulevad esimesele lugemisele elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (216 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE) ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 11 ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung, toimub kohtumine Kaupmeeste Liiduga (Punane 73);

põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE);

riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

väliskomisjonisväljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga;

õiguskomisjoniskell 14 kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE);

Kohtumised ja üritused:

Kell 11 – väliskomisjoni esimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) liige Sven Mikser kohtub Euroopa Komisjoni ametnikega.

Kell 12.15 – ELAKi esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa Komisjoni ametnikega.

Kell 13 – ELAK kohtub Euroopa Komisjoni ametnikega.

Kell 16.00 algab ruumis L-240 ümarlaud teemal „Mida teha Venemaa ja tema pärandiga”. Räägitakse tänasest Venemaa tegelikkusest, Lääne hoiakutest Venemaa suhtes ning kommunismi kuritegude rahvusvahelise hukkamõistmise tähtsusest.

Ümarlaua peaesineja on tuntud Vene dissident ja kirjanik Vladimir Bukovski, arutelus osalevad ka Venemaa eksperdid Vladimir Juškin, Kadri Liik, Raivo Vare ning Karmo Tüür.

Ümarlaua avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Üritust juhib EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Kolmapäev 4. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE),  elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE)

Teisel lugemisel on 5 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) ning politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE).

Esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu: riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (275 SE) ning keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

Kohtumised ja üritused:

Kell 7 – pidulik rahvuslipu heiskamise tseremoonia Toompea lossi Kuberneri aias Eesti lipu päeva puhul. Päevakohase kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 9Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Vabariigi Presidendiga Kadriorus.

Neljapäev 5. juuni

Kell 10 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE) ning perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE). Esimesele lugemisele on kavandatud otsuse „Metsanduse arengukava väljatöötamiseks ja Riigikogule esitamiseks“ eelnõu (243 OE) ning käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (224 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 12 looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); 

maaelukomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Eesti Maaülikooli, AS Tartu Agro külastamine;

majanduskomisjonis – kell 13 meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE);

rahanduskomisjonis kell 11 Eesti Panga 2007. aasta aruanne;

riigikaitsekomisjonis kell 14 kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja selle koordineerimine;

õiguskomisjoniskell 14 Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (238 SE), karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (239 SE);

Kohtumised ja üritused:

Kell 10 – Välisministeeriumi pressisaalis algab eDemokraatia konverents 2008 „Kaasamine infoühiskonnas – uued võimalused“, moderaatorid on Riigikogu liige Silver Meikar, e-Riigi Akadeemia programmijuht Liia Hänni ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ning meediakonsultant Raul Rebane. Registreerimine konverentsile http://www.ega.ee/et .

Reede 6. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 9. – 10. juunini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu, välisvahendite kasutamine Sotsiaalministeeriumi haldusalas (Maret Maripuu), seisukoha andmine Euroopa komisjoni teatisele „Ühise kalanduspoliitika roll ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamisel merenduse juhtimises”.

Riigikogu maaelukomisjon on väljasõiduistungil Jõgeva Sordiaretuse Instituudis.

Kohtumised ja üritused:

Kell 16 – Kuressaare Spordikeskuses algab Eesti, Leedu ja Läti parlamendiliikmete korvpalliturniir Balti Assamblee karikale. Turniirist võtab osa ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Võistlustele elab kaasa Riigikogu esimees Ene Ergma. 

*       *       * 

Välislähetused:

30. mai – 6. juuni

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Saksamaal Münchenis FDP (Freie Demokratische Partei) 60. aastapäeva kongressil, kohtumistel Saksamaa liberaalidega ning 7. Müncheni majandusalasel tippkohtumisel (Munich Economic Summit) teemal „Euroopa üleilmses võistluses andekuse eest“.

1. – 4. juunini

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja liige Jaanus Marrandi osalevad Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi ja EL kandidaatriikide parlamentide põllumajanduskomisjonide kohtumisel. Arutusel on kliimamuutuse mõju põllumajandustoodangule ning ühtse põllumajanduspoliitika ja toiduohutuse tulevik.

1. – 4. juunini

Riigikogu liige Hannes Astok osaleb Makedoonias Skopjes Makedoonia-Eesti infotehnoloogia konverentsil, kus ta esineb ettekandega.

1. – 5. juunini

Riigikogu liige Arvo Sarapuu osaleb Taanis haldusreformialasel koolitusreisil.

2. – 6. juunini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Kalev Kallo osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 54. täiskogu 1. osaistungil. Muuhulgas on arutusel Venemaa kaitsepoliitika, 2008. aasta arengud Lääne-Balkanil, poliitilised arengud Afganistanis ja Pakistanis, terrorismiaktid Türgis jmt.

3. juuni

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants ning liikmed Valeri Korb, Kalle Palling ja Rain Rosimannus osalevad Taanis Kopenhaagenis Taani saatkonna ja Taani Keskkonnaagentuuri korraldataval jäätmepäeval. Tutvutakse majapidamis- ja tööstusjäätmete käitlemise süsteemiga Taanis.

3. – 5. juunini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ning liikmed Maret Merisaar, Peeter Tulviste ja Lauri Vahtre osalevad Brüsselis töövisiidil Euroopa Parlamenti.

3. – 5. juunini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ning liige Taavi Rõivas osalevad Albaanias Maailmapanga ja Albaania parlamendi korraldataval Euroopa Liiduga liitumise järgse integratsiooni teemalisel konverentsil. Teemadeks on konkurentsivõimelise investeerimiskliima tagamine, toidu ja energia hinnapoliitika, vananemine ja demokraatia Euroopas.

5. – 6. juunini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Leedus Vilniuses EPWSi (Naisteadlaste Euroopa Platvorm) konverentsil „Naised kujundavad teadust“, kus ta esineb sõnavõtuga Balti riikide naisteadlaste olukorrast. Käsitletakse soolise ja kultuurimälu küsimusi teaduses, pereelu ja tippteadlase töö ühildamise probleeme, sooliste küsimustega tegelemist Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel jpm.

5. – 6. juunini

Riigikogu liige Hannes Astok osaleb Itaalias Triestes Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni korraldataval seminaril „Avaliku halduse efektiivsus ja euroopastumine“. Astok esineb ettekandega e-administreerimisest Eesti kogemuse põhjal.

30. juuni 2008

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside