Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 5. töönädal 19. – 22. oktoobrini

Esmaspäev, 19. oktoober
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, siseminister Marko Pomerants, justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning välisminister Urmas Paet. Arupärimised käsitlevad vastavalt tööhõivet (nr 313), pensionikassa IT-süsteemi eurokõlbmatust (nr 314), Eesti Telekomi aktsiate müüki (nr 319), olukorda Eesti põllumajanduses (nr 323), valimisvabaduse piiramist (nr 324), Vabariigi Valitsuse asjatundjate komisjoni tööd (nr 305), lubatud joobeastme tõstmist liiklusseaduses (nr 317), soojuse piirhinda (nr 311), majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hallatavate asutuste politiseerimist (nr 318 SE), väidetavate korruptantide töötamist välisministeeriumis (nr 322), piiriületusproblemaatikat Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (328). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonides
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 23. oktoobril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Marko Pomerants ja justiitsminister Rein Lang; Eesti seisukohad 20. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; seisukoha andmine uuele Euroopa finantsjärelvalve raamistikule; seisukoha andmine Euroopa Nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate, Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet;
keskkonnakomisjoniskell 11 veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); Riigikogu esindatus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogus; Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruande täiendmaterjalide kohta kolme komisjoni ühise arvamuse projekti arutelu;
kultuurikomisjoniskell 12 2010. a riigieelarve eelnõu, haridus- ja teadusministeerium; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
riigikaitsekomisjonis –  kell 11 kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE); isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 rakendamise hetkeseis sh seos kavandatava 2010. aasta kaitsekulutustega (kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo); informatsioon Göteborgis 28. – 29. septembrini toimunud EL liikmesriikide kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruanded „Riigi tegevus laste riikliku hoolekande korraldamisel“ ning „Riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohta“ (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab Vabariigi Presidendi ja Sihtasutuse Noored Kooli algatuse „Tagasi kooli” raames ühiskonnaõpetuse tunni Keila Koolis.
 
Teisipäev, 20. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil tulevad teisele lugemisele julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikme määramise otsuse eelnõu (569 OE) ning korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (571 OE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13 ühisistung välis- ja majanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis teemal „Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne”, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal;
kultuurikomisjonis – kell 14 Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE); Euroopa Kohtu eelotsuste menetlus ja eelotsused;
majanduskomisjoniskell 13 ühisistung keskkonna- ja väliskomisjoniga riigikogu konverentsisaalis teemal „Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne”, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal;
põhiseaduskomisjonis kell 13.15 avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE); Riigikogu kodu-ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE); 
rahanduskomisjonis – istung algab kohe pärast täiskogu istungi lõppu, arutusel on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 589 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE); tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 586 SE); tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (553 SE); tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (554 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE); käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE); sõjaväelise juhtimise mereväe suuna õppekava;
sotsiaalkomisjoniskell 13 rahvastiku tervise arengukava; vanemahüvitise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (525 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE);
väliskomisjoniskell 13 ühisistung keskkonna- ja majanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis teemal „Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne”, komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal; väliskomisjon jätkab pärast ühisistungit ülevaatega strateegilise kauba komisjoni tööst;
õiguskomisjonis kell 11 politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants;
 
Kolmapäev, 21. oktoober
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
Kell 14 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE) ning kaitseväeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE).
Teisel lugemisel on rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE).
Esimesele lugemisele tulevad teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) ning 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 11.45 – Riigikogu riigikaitsekomisjon peab ühisistungit Soome Eduskunta kaitsekomisjoniga.
 
Neljapäev, 22. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil on teisel lugemisel looduskaitseseaduse muutmise seaduse eenõu (528 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 üldhariduskoolide koolivõrk, sätted põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõus (412 SE);
majanduskomisjonis – kell 11 riigivaraseaduse eelnõu (437 SE); raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE); lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE);
väliskomisjoniskell 14 välisministeeriumi valitsemisala 2010. aasta eelarve; arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet;
õiguskomisjonis kell 11 perekonnaseaduse eelnõu (543 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE); liiklusseaduse eelnõu (475 SE) vastutust sisaldavad sätted;
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu konverentsisaalis algab konverents „Aasta põllumees 2009”, mille korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Ettekanded käsitlevad majanduskriisi mõjusid, teadmistel põhinevat biomajandust, valitsuse sõnumit põllumeestele. Ettekandjad on Bank Saint Petersburgi nõukogu esimees Indrek Neivelt, Euroopa komisjoni teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadi biotehnoloogiate ja toidusektori direktor Maive Rute, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, mõtteid Eesti põllumajandusest mõlgutab aasta põllumees 2008 Puide talu peremees Mati Nurm. Konverentsil kuulutatakse välja ka aasta põllumees 2009. Konverentsist võtab osa Riigikogu maaelukomisjon, moderaator on Maalehe ajakirjanik Sulev Valner.
 
Reede, 23. oktoober
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) ja väliskomisjoni ühisistung kell 10 Eesti seisukohad 26. – 27. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet. Pärast ühisistungit kohtuvad ELAKi liikmed Saare maavanema Toomas Kasemaaga.
 
Kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi Artikkel IV missiooni esindajatega. Kohtumisel on kõne all eelarve arengute, maksustamise ja võlaga seotud teemad (ruum L 240).
 
 
 
 
 
*       *       *
Välislähetused:
 
17. – 21. oktoobrini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa (17.-20. okt) ning delegatsiooni liikmed Jüri Tamm (17.-21. okt), Erki Nool (18.-20. okt) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (19. – 21. okt) osalevad Šveitsis Genfis IPU 121. assambleel. Assambleel arutusele tulevate paneeldiskussioonide teemadeks on koostöö ja jagatud vastutus ülemaailmses võitluses organiseeritud kuritegevusega narkootikumide salakaubanduse, illegaalse relvaäri, inimeste illegaalse transportimise ja piirideülese terrorismi valdkonnas. Samuti käsitletakse parlamentide rolli Aasia arenguriikide ja abistavate doonorriikide vahelise koostöö arendamisel ning noorte osalust demokraatlikes protsessides. Arutusele tulevad veel HIVi/AIDSi ennetustöö ja raviga seotud probleemid, väljakutsed rahvusvahelise humanitaarseaduse väljatöötamiseks, aga ka inimõiguste probleemide kajastamine ülemaailmses perioodilises väljaandes.
 
18. – 19. oktoobrini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Soomes Helsingis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsiga seonduv, Läänemere probleemid ning olukord Afganistanis. Külastatakse ka rannapiirivalve juhtimiskeksust.
 
20. – 21. oktoobrini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Rootsis Stockholmis parlamentidevahelisel kohtumisel „Idapartnerluse parlamentaarne mõõde”, mille korraldab Rootsi Riksdagi väliskomisjon.
 
22. oktoobril
 
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Soomes Porvoos Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee istungil.
 
22. – 23. oktoobrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Ott Lumi osaleb Leedus Vilniuses Balti Assamblee sotsiaalkomisjoni istungil ja tervishoiualasel ümarlaual, kus käsitletakse Balti riikide ühise tervishoiusüsteemi rajamise võimalusi.
 
22. – 24. oktoobrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Rootsis Stockholmis Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia (IVA) 90. istungjärgul ning IVA 2009. a. tehnoloogiafoorumil „Uurimistööde prioriteetide seadmise rahvusvahelised strateegiad”.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside