Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 9. töönädal 19. – 22. novembrini

Esmaspäev, 19. november

Kell 15 – täiskogus istung, kus kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Seejärel vastab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Riigikogu liikmete arupärimisele erimärgistusega kütuse teemal (nr 205). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 avalik ühisistung väliskomisjoniga, Euroopa Liidu tuleviku arutelu (V) „EL välispoliitika, EL välisteenistus”, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ametnik Erkki Bahovski ja Euroopa Välisteenistuse Kesk-Aasia büroo direktor Riina Kionka (Riigikogu konverentsisaal);

keskkonnakomisjonis – ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020 ning selle rakendusplaani aastateks 2012-2015 tutvustamine; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE);

kultuurikomisjonis – ülevaade õppelaenu saamise tingimuste muudatustest; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);  

maaelukomisjonis – toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); regionaalarengu strateegia aastani 2020 ja regionaalprogrammid;

majanduskomisjonis – kell 11.10 ühisistung väliskomisjoniga, päevakorras on Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: Läänemere piirkonna energiajulgeolek, arutelu aluseks on väliskomisjoni tellimusel valminud Kaitseuuringute Keskuse uuring „Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani“, ettekannetega esinevad Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Andres Mäe, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman ning välisministeeriumi Euroopa ja Atlandiülese koostöö osakonna vanemnõunik Jaanus Kirikmäe (ruum L 332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 arvamus 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) võimaliku vastuolu kohta põhiseadusega; arvamus Riigikohtule Romeo Kalda kaebuse kohta (Riigikogu valimise seaduse § 4 lg 3 ja § 22 lg 3 koostoimes põhiseaduse §-ga 58 on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. protokolli artikliga 3 ning seda täpsustavate Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendiga, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 24 ning Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni poolt vastu võetud valimiste hea tava koodeksis sätestatuga);

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE); otsuse „Hasartmängumaksust toetuse määramise nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi valitsemisala taristu kava 2013 – 2022, kutsutud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe; riigikaitseseaduse rohelise raamatu tutvustus, kutsutud Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Taimar Petekop;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE); kell 13 avalik ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on Riigikontrolli auditiaruanne “Riigi tegevus töötute toomisel tööturule”, kutsutud sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassa, EAS-i ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);

väliskomisjonis    ühisistung majanduskomisjoniga (vt majanduskomisjoni päevakorda), väliskomisjonis Riigikogu välissuhtlemine; kell 13.30 avalik ühisistung Euroopa liidu asjade komisjoniga Riigikogu konverentsisaalis (vt ELAKi päevakorda);
Istungit saab otse jälgida: https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069

õiguskomisjonis – rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (323 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 majanduslike huvide deklaratsiooni esitavate ametiisikute täpsustatud nimekirja läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 ühisistung sotsiaalkomisjoniga (vt sotsiaalkomisjoni päevakorda);

Kohtumised

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Paldiski linna naisteühendusega.

Teisipäev, 20. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 10 eelnõu: 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE), vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE), äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE), abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) ning keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE).

Esimene lugemine – 7 eelnõu: meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), avalduse “Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist” eelnõu (306 AE), veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), töölepingu seaduse § 177 punkti 8 muutmise seaduse eelnõu (320 SE) ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 22. – 23. novembrini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip;

kultuurikomisjonis – kell 13 õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);  

maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 14 komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine omavalitsusliku halduskorralduse arengusuundade väljaselgitamiseks (302 OE); omavalitsuskorralduse reformi algatamisega seotud küsimused; erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi muutmisega seonduv;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 veteranipoliitika arutelu jätkamine, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

väliskomisjonis – kell 14 Eesti Vabariigi suursaadik, alaline esindaja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juures, asukohaga Brüsselis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Lauri Lepik; kandidaat Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale India Vabariigis, resideerimisega New Delhis, kutsutud suursaadikukandidaat; Eesti suursaadik Leedu Vabariigis, asukohaga Vilniuses, kutsutud suursaadik Toomas Kukk; ülevaade arengutest Leedus pärast 14. ja 28. oktoobril 2012 toimunud parlamendivalimisi, kutsutud Eesti suursaadik Leedu Vabariigis Toomas Kukk;

õiguskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Harju kriminaalhooldusosakonda, kus Tallinna vangla direktor Rait Kuuse annab ülevaate kriminaalhoolduse tööst, samuti tutvutakse ühe üldkasuliku töö pakkujaga;

Kohtumised ja üritused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab konkursi „Hea eeskuju“ patroonina noortekonverentsil „Lahe koolipäev“ osalejaid (Estonia Kontserdisaal). Kell 15 annab Riigikogu esimees samas üle auhinna konkursi „Hea eeskuju“ võitjale.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb avasõnavõtuga konverentsil „Turvaline ja roheline Tallinn“.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb MTÜ Vaimupuu fotonäituse avamisel (Päevakeskus Käo).

Kell 14Jüri Ratas kohtub 37. Keskkooli õpilaste ning kell 15 Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Kell 15 – Riigikogu Peipsiveere toetusgrupi koosolek ruumis L 332. Arutelu teemadeks: Peipsi sibula kaubamärk ja kalapüügiõigus Peipsi järvel. Koosolekul osalevad Peipsi sibulakasvatajad ja Taavi Kand põllumajandusministeeriumist.

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Soome parlamendi endise spiikri Paavo Lipponeniga.

Kolmapäev, 21. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 7 eelnõu: otsuse “Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (265 OE), avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE), advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (273 SE), Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE), 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) ning looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga konverentsil „Kuidas kasvatame – piits või pitsa?“ (Rahvusraamatukogu).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pääsküla Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi III korrusel näituse „Ermitaaž – vanaema veimevakk“ Alla Jukš – Meose kollektsioonist.

Kell 14 – Riigikogu õiguskomisjoni liikmed osalevad ümarlaual justiitsministeeriumis, päevakorras on vaenu õhutamist kriminaliseeriva eelnõu arutelu.

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb projekti Minu Riik esseekonkursi komisjoni töös.

Neljapäev, 22. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 6 eelnõu: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE),  abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE), vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (264 SE), loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE) ning riigilõivuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE);

kultuurikomisjonis – kell 14 õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE); sotsiaalkomisjonis – kell 13 töölepingu seaduse § 177 muutmise seaduse eelnõu (320 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); kell 14 avalik istung naiste vägivalla ohvrite abistamise teemal (Riigikogu konverentsisaalis), istungist võtab osa ka Riigikogu aseesimees Laine Randjärv, pärast istungit üritus „10 aastat naiste varjupaiku Eestis“, (korraldaja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud);

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade Riigikogu väliskomisjoni raportis „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“ esitatud soovituste elluviimisest, kutsutud välisminister Urmas Paet, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 29. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli auditiaruande „Maamaksu kogumise ja arvestamise probleemid kohalikes omavalitsustes“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; 25. oktoobril toimunud ümarlaua „Koolieelsetes lasteasutustes riigikeele omandamise võimaluste otstarbekus Narva lasteaed „Päikene“ näitel“ arutelu kokkuvõte;

Üritused

MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku korraldatava „Töövarju päeva kroon 2012“ raames saadab Riigikogu esimeest neljapäeval töövari.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Vabariigi Presidendi mõttekoja kärajatel “Millist Eestit jõuame pidada?” (Tallinna Lauluväljak, 1. korruse sammassaal).

Kell 14 – Jüri Ratas kohtub Mustamäe Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 16 – Ene Ergma avab tervitussõnavõtuga fotonäituse “Estonia via the Diplomatic Camera” (Nokia kontserdisaal).

Reede, 23. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 26. – 27. novembrini toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Rein Lang, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

Üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega UNICEF Eesti Sinilinnu aastapreemia 2012 kätteandmise tseremoonial (Valge saal).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Juudi Kooli õpilastega Riigikogus.

Kell 13.30 – Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni esimees Andres Anvelt kohtub Hiina Zhejiangi provintsi valitsusametnike delegatsiooniga.

Kell 17Ene Ergma avab patroonina joonestamisvõistluse CADrina 2012 ning annab üle auhinnad (Kadrina Huvikeskuse saal).

Laupäev, 24. november

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb pereinfopäeval ning kodakondsustunnistuste üleandmisel (Nukuteatri Väike saal).

Pühapäev, 25. november

Kell 10 – Laine Randjärv võtab osa surnutemälestuspüha jumalateenistusest (Tallinna Jaani kirik).

Kell 14 – Laine Randjärv osaleb Gymnafesti lõppkontserdi avamisel (Tartu, A Le Coq spordimaja).

*

Välislähetused

17. – 23. novembrini

Riigikogu liige Yana Toom osaleb Gruusias Thbilisis rahvusvahelisel konverentsil „Balti kogemus Euro-Atlandi integratsioonis: kas võimalus ka Gruusiale?“.

18. – 20. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb Venemaal Moskvas ENPA sotsiaalküsimuste, tervishoiu ja säästliku arengu komitee väljasõiduistungil.

19. – 25. novembrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Prantsusmaal Pariisis Prantsusmaa välisministeeriumi korraldataval tuleviku tegijate programmis.

21. – 23. novembrini

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liige Aadu Must osaleb Makedoonias Skopjes seminaril „Luureteenistuse finantsaruandlus“, mille korraldab DCAF (Centre for Security, Development and the Rule of Law).

22. – 23. novembrini

Riigikogu liige Indrek Saar osaleb Suurbritannias Londonis Euroopa Sotsiaaldemokraatide peasekretäride konverentsil.

22. – 25. novembrini

Riigikogu liikmed Margus Hanson ja Rainer Vakra osalevad Kreekas Ateenas 12. parlamentidevahelisel taastuvenergia ja energia tõhususe teemalisel konverentsil, mille korraldab Taastuvenergia Allikate Euroopa Foorum koostöös Kreeka parlamendiga.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside