Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 12. töönädal 19. – 22. aprillini 

Esmaspäev, 19. aprill
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 12. töönädala päevakord. Seejärel vastavad arupärimistele rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised on järgmistel teemadel: Eesti kukkumisest maailma viie viimase riigi hulka (nr 404); jäätmeveo kohta Elva linnas (nr 409); mesinduse kohta (nr 417); kaitseministeeriumi kinnisvaratehingute kohta (nr 397); Kaitseministeeriumi dokumendihaldussüsteemi kohta (nr 403); palkadega skeemitamise kohta Kaitseministeeriumis (nr 422); Töötukassa riigihangete kohta (nr 402); digiretseptiga seotud probleemide kohta (nr 405); alkoholi liigtarbimise kohta Eestis (nr 415); töötuskindlustuse maksmise kohta (nr 418); Tšernobõli ja Afganistani veteranide kohta (nr 423).  Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30: Eesti seisukohad 22.-23. aprillil toimuval EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud: siseminister Marko Pomerants, justiitsministeeriumi kantsleri nõunik EL küsimustes Kristi Värk; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Agentuur) asutamise kohta (COM(2010)61). Kutsutud: siseministeeriumi nõunik EL asjades Maila Sass, migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Priit Järvpõld; Eesti seisukohad 22.-23. aprillil toimuval EL tervishoiuministrite mitteametlikul kohtumisel. Kutsutud: sotsiaalminister Hanno Pevkur.
keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE).
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
majanduskomisjonis –  omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE).
põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE).
rahanduskomisjonis – euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE); riigilõivuseaduse eelnõu (721 SE); Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (735 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (691 SE); tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (694 SE).
riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe Keskpolügooni ja teiste kaitseväe harjutusväljade arendamine; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE).
sotsiaalkomisjonis – avalik istung konverentsisaalis : Tervis kõigis poliitikates ja sotsiaalsed tervisemõjurid – kuidas kujuneb ja kuhu kaob rahvastiku tervis. Kutsutud on Evelin Ilves ning Eesti Patsientide Nõukoja, Praxise, Puuetega Inimeste Koja, Patsientide Esindusühing, Haigekassa, Eesti Terviseedenduse Ühingu, Südameliidu, Vähiliidu, Reumaliidu, Arstide Liidu, Haiglate Liidu ja Vaimse Tervise Ühingute Liidu esindajad. Istungi ülekanne on internetis: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
väliskomisjonis –  Eesti arengukoostöö prioriteedid. Kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo (arengukoostöö) direktor Marje Luup ja MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud tegevbüroo poliitikaekspert Evelin Andrespok; Välispoliitika Instituudi tegevuse ülevaade. Kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp.
õiguskomisjonis – äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE); päästeseaduse eelnõu (514 SE); tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE).
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30: kohaliku omavalitsuse valimise kampaania rahastamise täiendavate aruannete läbivaatamine; majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtte läbivaatamine.
 
Kohtumised:
 
Kell 10.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab Pärnus Raeküla Gümnaasiumi 8-12. klassi õpilastele astrofüüsika tunni reaalainete nädala raames.
 
Teisipäev, 20. aprill
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE). Esimesel lugemisel on kuus eelnõu.
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
maaelukomisjonis – liiklusseaduse eelnõu (475 SE).
majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine teemal: Kuidas efektiivsemalt toetada tootearendust ja teadmistepõhiste ettevõtete arengut. Kutsutud: Tartu Teaduspargi, Tehnopoli, MKM-i ja EAS-i esindajad. (ruumis L332).
põhiseaduskomisjonis –  kell 13.15: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2009. aasta tegevuse ülevaate arutelu.
riigikaitsekomisjonis – Kolme Balti riigi riigikaitsekomisjonide ühisistungil Riias 26. -27. aprillini arutusele tulev ühisseisukohtade projekt; õhuturbe analüüsi tutvustus. Kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja.
sotsiaalkomisjonis – avalik istung konverentsisaalis: Narkomaania ja HIV- tervisekäitumise trendid ja tõenduspõhine ennetustegevus. Istungi ülekanne internetis: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx
väliskomisjonis – kell 13: Ameerika Ühendriikide sise- ja välispoliitika. Kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides Väino Reinart; ülevaade ja arutelu Eesti-Hiina kahepoolsetest suhetest. Kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 3. büroo (Aasia, Austraalia ja Okeaania) direktor Ants Frosch.
õiguskomisjonis – võlakaitseseaduse eelnõu algatamine; arvamus Riigikohtule KrMS §-de 251 -256 ja § 318 lõike 3 punkt 3 vastavusest põhiseadusele (käskmenetlus ja kaebeõigus).
 
Üritused:
  
Kell 17 – Ene Ergma osaleb Avatud Eesti Fondi 20. juubeli vastuvõtul
 
Kolmapäev, 21. aprill
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas PaetKell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 2 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE) ja riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE). Teisel lugemisel on kaheksa ja esimesel lugemisel neli eelnõu.
 
Neljapäev, 22. aprill
 
Kell 10 algaval istungil on päevakorras olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Inimarengu Aruanne 2009“ arutelu. Ettekanded teevad aruande peatoimetaja Marju Lauristin, toimetaja Rivo Noorkõiv ja põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
Kavandatud on ka viie eelnõu kolmas lugemine. Esimesel lugemisel on kaks eelnõu.
 
Kohtumised:
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Teeme Ära toimkonnaga.
 
Kell 18.30 – Ene Ergma osaleb NATO välisministrite kohtumisel.
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Maaülikoolis.
majanduskomisjonis – kell 14: elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE).
 
Reede, 23. aprill
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (ELAKi ruumis) – kell 10: Eesti seisukohad 26.-27. aprillil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungil, kus osalevad ka kaitseministrid. Kutsutud välisministeeriumi esindaja ning kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja Eerik Marmei.
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Läänemere strateegia rakendamine (ohutus ja julgeolek). Kutsutud siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja Krista Kampus.
                                  
RIIGIKOGU LAHTISTE USTE PÄEV 2010
 
Kell 10.45 – Politsei- ja Piirivalveameti Ühendorkester alustab tervituskontserti Toompea lossi ees.
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab külalisi Riigikogu hoone trepil.
Kell 12-13 –  valitsuse infotund Riigikogu istungisaalis. Rahva küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi, siseminister Marko Pomerants ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.
Kell 12.15-13 – õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher tutvustab koduomanike võlakaitse seadust – ruumis R 312.
Kell 13.30-15:
  sotsiaalkomisjoni avalik istung konverentsisaalis: „Vaesusest Eestis“. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames tutvustatakse Statistikaameti analüüsi. Istungi ülekanne on ka internetis: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
– õiguskomisjoni avalik istung ruumis L262: „Uimastisõltuvus ja narkokuritegevus“.  Kõne all on narkomaania noorte seas ja karistuste muutumine viimaste aastate jooksul.
Kell 11-17 –  ekskursioonid  Toompea lossis, pääs Pika Hermanni torni. Toompea lossis on võimalus tutvuda eelmise aasta parimate Eesti pressifotode näituse ja I Riigikogu esimehe Juhan Kuke mälestusnäitusega; kunstisaalis on avatud tekstiilikunstnike Maasike Maasiku ja Tiina Puhkani vaibanäitus, kohvikus saab vaadata filmi “Meie parlament – Riigikogu” ja parlamenditeemalist animafilmi sarjast „Lotte 90”; lapsed saavad joonistada; avatud on parlamendi e-saal. Külalistele jagatakse Riigikogu tutvustavaid infomaterjale ja vestibüülis müüakse suveniire.
Kell 17-18 – Valges saalis on Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori kontsert.
 
Avatud on ka Riigikogu teabekeskus ( Toompea 1).
 
Kell 11 – film „Oma Maapäev“. Režissöör Hardi Volmer, stsenaristid Indrek Hirv ja Hardi Volmer, ERR 2007.
Kell 12 – Toomklubi Teatrikooli etendus „Lapsesuu“. Improvisatsioonid kooliteemadel.
Kell 13 – film „Nagu orkester. Eesti parlamentarismist.“ Dokumentaalsarjast 11 tuhat aastat hiljem. Autor Indrek Treufeldt, ERR 2008.
Kell 14 – Tallinna 32. Keskkooli teatristuudio Rubiku Kuubiku etendus „Noorus“.
Kell 15 – Erki Noole ja Jüri Tamme kehalise kasvatuse tund.
Teabekeskuses on avatud ka Riigikogu ajalugu ja tegevust tutvustav püsinäitus, näidatakse Euroopa Parlamenti tutvustavaid lühifilme ja jagatakse praktilisi näpunäiteid Riigikogu veebilehe kasutamiseks.
Ülevaatlik teave Riigikogu lahtiste uste päevast on internetis siin:
 
NB! Kuna Toompea lossi külalistel tuleb läbida turvaväravad, palume varuda aega ja kannatust. Aja kokkuhoiu mõttes oleks mõistlik jätta metallesemed ja suured kotid koju. Kaasa võta vaid hea tuju!
 
Üritus:
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Jüriöö ülestõusu 667. aastapäeva tähistamisel Jüriöö pargis.
 
*       *       *
Välislähetused:                                             
 
 17. aprillil
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja liikmed Kalvi Kõva, Kalle Laanet, Lauri Laasi, Leino Mägi, Silver Meikar, Eiki Nestor, Rain Rosimannus, Indrek Saar, Jüri Tamm ning Ken-Marti Vaher osalevad Soomes Eduskunna ja Riigikogu vahelisel jalgpalliturniiril.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagasiside