Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

,Riigikogu V istungjärgu 5. töönädal 18. – 21. veebruarini 

Esmaspäev, 18.veebruar 

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, siseminister Ken-Marti Vaher ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised on Maaelu Edendamise Sihtasustuse (nr 268), teadmata kadunud isikute (nr 259), Narva piiripunkti rekonstrueerimise peatamise (nr 261), korruptsiooni vähendamise (nr 263), narkosurmade arvu kasvu (nr 264), kodutarbijate kaitsmise (nr 267), AS Eesti Energia Jordaanias ja Ameerika Ühendriikides tehtud investeeringute (nr 270), elektriraudtee uute rongide (nr 271) ja Estonian Airi teenuste kvaliteedi kohta (nr 281). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Kell 11 – komisjonide istungid: 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 25.-26. veebruaril  toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud: põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus:; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist ELis (COM(2012)576); seisukoha andmine: Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlamendi määrusele, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (COM(2012)742-744).

keskkonnakomisjonis – jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE).

kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (336 SE); otsuse eelnõu „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ algatamisest; muuseumiseaduse eelnõu (374 SE).

maaelukomisjonis – kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE).

majanduskomisjonis – kell 11.10: kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE).  

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu algatamine; arvamuse andmine ELAKile Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis puudutab Euroopa Liidu osalemist Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduses (GRECO) COM(2012) 604; GRECO IV hindamisvooru hindamisaruande 2012 „Korruptsiooni ennetamine parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas“ tutvustus ja arutelu. Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE).

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande” Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades” arutelu (ruum L333).

õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (372 SE); kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE); väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; riigi õigusabi seaduse, riigilõivu seaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE).

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 21. ja 22. veebruaril Brüsselis toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 21. veebruaril – väliskomisjoni ettekande teesid; Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: pehmed julgeolekuohud – informatsioonilised mõjutused avalikus meedias – arutelu jätkamine. Kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tomas Jermalavicus ja Diplomaatia peatoimetaja Kaarel Kaas.

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30: Väljasõiduistung Kaitsepolitseiametisse: Kaitsepolitseiameti tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel, lahendi leidnud olulistest korruptsioonijuhtumitest ning kavandatavast tegevusest korruptsioonivastaste ülesannete täitmisel. Kohtumisel osalevad Raivo Aeg, Eerik Heldna ja Martin Perling.  

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 ruumis L333: Edaspidiste arenguvõimaluste arutelu koos Riigikogu juhatusega; Riigikontrolli auditiaruande „Laste sotsiaalhoolekande korraldus valdades ja linnades“ arutelu. Kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik Mailiis Kaljula, Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli, Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell ning Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson. 

Kohtumised ja üritused: 

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul. 

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud fotonäituse „Algus“. Näitus annab ülevaate aastatest 1918–1922, nii sõjast kui rahust, kõige rohkem aga tolleaegsetest inimestest. Nemad olid iseseisvuse loojad ja kaitsjad. Näituse koostas Eesti Filmiarhiivi, Fotomuuseumi ja Eesti Ajaloomuuseumi kogudest Tiit Noormets ning kujundas Jaana Kool.  

Teisipäev, 19. veebruar 

Kell 10 – täiskogu istung 

Esimene lugemine – 6 eelnõu: otsuse “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (371 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu (377 OE); otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (370 OE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE); otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks” eelnõu (368 OE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (333 SE).          

Teine lugemine: erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE).           

Komisjonides: 

keskkonnakomisjoniskell 13: jahiseaduse eelnõu (351 SE).

kultuurikomisjonis – arutelu teemal – põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine. Kutsutud Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi, Avinurme Gümnaasiumi direktor Aivar Saarela, Poska Gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi, ELL tegevdirektor Jüri Võigemast ja nõunik Hille Ilves, EMOL esindaja, TLÜ professor Aaro Toomela, haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis.

maaelukomisjonis – EL järgmise finantsperioodi ÜPP otsetoetused; maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu osas, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavatest juhtumistest teatamist ning arvamuse andmine ELAKile; Kuulamine: Euroopa Komisjoni teatise tegevuskava „Ettevõtlus 2020“ tutvustus. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

põhiseaduskomisjonis – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE) – ÜRO Pagulaste Ameti esindajate arvamuse kuulamine ja arutelu. Kutsutud Andrei Arjupin, ÜRO Pagulaste Ameti Põhja-Balti regionaalbüroo kõrgem piirkondlik kaitseametnik; Karolina Lindholm-Billing, ÜRO Pagulaste Ameti Põhja-Balti regionaalbüroo kõrgem piirkondlik õigusametnik; siseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad. Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu algatamise arutelu.

rahanduskomisjonis – kell 14.30: väljasõiduistung rahandusministeeriumis.

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

sotsiaalkomisjonis – kell 13: otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (344 OE); arvamuse andmine kultuurikomisjonile õppetoetuste ja õppelaenu seaduse §22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE) kohta. 

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 21. veebruaril – valitsuse ettekanne. Kutsutud välisminister Urmas Paet; välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE). 

Kohtumised ja üritused: 

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Ajaloomuuseumi 149. sünnipäeva tähistamisel Suurgildi hoones.  

Kolmapäev, 20. veebruar 

Kell 13 – infotund  

Kell 14 – täiskogu istung 

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: rahvusvahelise tollitariifide väljakuulutamise liidu asutamiskonventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (324 SE); maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE); tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE). 

Komisjonis: 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoniskell 10: komisjoni strateegia aastateks 2014-2017; komisjoni eelarvetaotlus aastateks 2014-2017. 

Kohtumised ja üritused: 

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Toompeal Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega. 

Kell 17.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Eesti Kella Kuue Klubis. 

Neljapäev, 21. veebruar 

Kell 10 – täiskogu istung 

Olulise tähtsusega küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekandjad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Teisel lugemisel on Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE). 

Komisjonides: 

keskkonnakomisjonis – kell 13: looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE).

majanduskomisjonis – kaubandusliku meresõidu seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE).

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu (377 OE); Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE ) (ruum L333).

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30: ülevaade Riigikontrolli edaspidistest arengutest. Kutsutud Riigikontrolli esindajad. 

Üritused: 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistamise aktusel Kose Gümnaasiumis. 

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on kohtumisel Tallinna lasteaias „Karikakar“. 

Reede, 22. veebruar 

Kohtumised ja üritused: 

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 95. Sünnipäeva tähistamisel Tallinna Õismäe Vene Lütseumis ja kell 12  aktusel Loo Koolis. 

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Pärnu Kuninga tänava põhikooli ja annab ühiskonnaõpetuse tunni. 

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Voldemar Pätsi mälestusraamatu “Tagasi koju”  esitlusel Tallinna Kunstihoones. 

Laupäev, 23. veebruar 

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Konrad Adenaueri Fondi esimehe, Europarlamendi endise presidendi Hans-Gert Pötteringiga

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 95. sünnipäevale pühendatud pidulikul kontserdil Turba kultuurimajas. 

Pühapäev, 24. veebruar 

Eesti Vabariigi 95. aastapäev  

Kell 7.33 – Riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni (Toompea lossi hoovis). Kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, õnnistussõnad ütleb EELK peapiiskop Andres Põder. Andrus Siimoni, Peeter Perensi ja Arvi Miido dirigeerimisel tulevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ning Politsei- ja Piirivalveorkestri esituses ettekandele Enn Võrgu „Eesti Lipp“ ning Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“. 

Kell 9 osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile Vabaduse väljakul ning kell 10 jumalateenistusel Toomkirikus. Kell 10.55 tervitab ta Toompeal akadeemiliste organisatsioonide rongkäiku, misjärel kell 12 jälgib ta Kaitseväe paraadi Vabaduse väljakul. Kell 13.30 osaleb Ergma riigi teaduspreemiate, F. J. Wiedemanni keelauhinna, spordi- ja kultuuripreemiate kätteandmisel. Kell 18 osaleb ta Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidulikul kontserdil ning Vabariigi Presidendi ja pr Evelin Ilvese vastuvõtul. 

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb ka kõnega vabariigi aastapäevale pühendatud tseremoonial Jüriöö pargis. Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb veel EKNK Toompea koguduse Eesti Vabariigi 95. aastapäeva jumalateenistusel, Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti vastuvõtul ja aastapäeva tähistamisel Jüriöö pargis. 

*

 

Välislähetused 

18. – 19. veebruarini 

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Naiskogu volikogul. 

19. – 20. veebruarini 

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb Brüsselis briifingul „Illegaalne alkohol Euroopa Liidus“. 

20. – 23. veebruarini 

Riigikogu OSCE PA delegatsiooni juht Väino Linde ja liige Jaak Allik osalevad Viinis OSCE PA talveistungi töös, kus on tähelepanu keskmes Süüria ja Mali kriisiga seotud küsimused. 

21. – 22. veebruarini 

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Vilniuses Leedu Seimi korraldataval Tšetšeenia teemalise ümarlaua töös. 

22. – 23. veebruarini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas ning Riigikogu liige Aivar Sõerd osalevad Suurbritannias Londonis Londoni Majanduskooli (London School of Economics) Balti Ühingu foorumil „Balti riigid kui regionaalne toimija Euroopa Liidus – sammud, võimalused ja väljakutsed“. Arutusele tulevad teemad käsitlevad Balti regiooni potentsiaali Leedu Euroopa Liidu eesistumise ajal, Balti riikide koostöö mõju Euroopa Liidu sise- ja välispoliitikale, EL pangandusega seonduvat jpm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside