Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 9. töönädal 18. – 21. novembrini

Esmaspäev, 18. november

Kell 15 – Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 18.-19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil (kaitseküsimused) ja 19. novembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung – kell 14 Euroopa Kontrollikoja aruanne ELi 2012. eelarveaasta täitmise kohta, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid (konverentsisaal); toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

keskkonnakomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruanne „Infosüsteemide pidamine ja arendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) (ruum L333);

kultuurikomisjonis – noortevaldkonna arengukava 2014-2020, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE); kultuuripoliitika põhialused 2020;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti kalanduse olukorrast, Euroopa Kalandusfondi meetmete kasutamisest 2007-2013 ning kavandatavatest meetmetest järgmisel finantsperioodil 2014-2020;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja ELi kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (511 OE); rahanduskomisjonile arvamuse andmine riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) vastavuse kohta põhiseadusega;

rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) antud stabiilsustoetustest ja Eesti osalemisest ESM-s; 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013. – 2015. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (535 OE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE I);

sotsiaalkomisjonis – kell 12 kohtumine Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) esindajatega soolise võrdõiguslikkuse indeksi teemal;

väliskomisjonis – rahvuskaaslaste poliitika Eestis, kutsutud haridus- ja headusministeeriumi kultuuriministeeriumi ning välisministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Kagu-Aasia riikidega; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ühendatud eelnõud (469 SE) + (209 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (503 OE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 raporti „Kohalike teede hoiu korraldamine“ arutelu ja kinnitamine, kutsutud riigikontrolli, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad; istung on avalik (ruum L333), toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu töös (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Kell 13 – 14.45 – majanduskomisjoni ning Riigikogu transiidi ja logistika toetusrühma korraldatud avalik kuulamine Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni uuringust „Logistika ja transiidi mõjust Eesti majandusele“; uuring on valminud koostöös PricewaterhouseCoopersiga, osalevad logistikavaldkonna suurettevõtete esindajad (Komandandi maja, Toompea 1).

Teisipäev, 19. november

Kui Riigikogu k.a 14. novembri, 15. novembri, 16. novembri ja 17. novembri täiendavatel istungitel jääb päevakorrapunkti arutelu pooleli või päevakorrapunktid jäävad arutamata, toimub nende arutelu Riigikogu täiskogu 19. novembri istungil esimeste päevakorrapunktidena.

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE).

Esimene lugemine – 11 eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (525 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (527 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (528 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös“ eelnõu (531 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (526 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (530 OE); veeseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE); võlaõig
usseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu veotranspordi konkurentsivõime ja säästlikkusest; riigikontrolli kontrolliaruanne „Infosüsteemide pidamine ja arendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“, kutsutud riigikontrolli, keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse esindajad; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) (ruum L332);

maaelukomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) (ruum L333);

majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE); teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (489 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (534 OE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE); Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõigete 1, 3, 5 ja 6 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE);

sotsiaalkomisjonis – avalik istung “Pensionikindlustussüsteemi jätkusuutlikkusest” konverentsisaalis. Ettekanded teevad Praxise analüütik ja Tartu Ülikooli lektor Andres Võrk pensionikindlustussüsteemi jätkusuutlikkusest Eestis, sotsiaalministeeriumi esindaja riikliku pensionikindlustussüsteemi (I samba) olukorrast ja prognoosidest, rahandusministeeriumi esindaja rahandusministeeriumi lähiaja tegevuskavadest, Eesti Väärtpaberikeskuse projektijuht Evelin Lepp-Vaiku kogumispensioni ja täiendava kogumispensioni (II ja III samba) seisust, Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Mart Jesse pensionisüsteemi probleemidest ja ettepanekutest. Istungile on kutsutud sotsiaalkindlustusameti, riigikontrolli, Eesti Pangaliidu, Eesti Fondihaldurite Liidu, finantsinspektsiooni, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajad. Toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

väliskomisjonis – väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: ülevaade Läti Vabariigi julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, kutsutud välispoliitika ekspert Veiko Spolitis; fundamentalistliku islamiterrorismiohu kasv maailmas, kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad.

Sündmused

Kell 13 – majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja liige Olga Sõtnik kohtuvad Brasiilia Esindajatekoja teaduse, tehnoloogia, kommunikatsiooni ja informaatika komisjoniga: delegatsioonijuht Julio Campos ning liikmed Paulo Henrique Lustosa ja Ruy Carneiro (ruum L241).

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2013 “Võimete piir” (Nokia Kontserdimaja).

Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Minu Riigi programmi raames Tallinna Lasnamäe Põhikooli õpilastega.

Kell 15.00 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Minu Riigi programmi raames korraldatava esseekonkursi “Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit” žürii töös (L241).

Kell 15.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab Hea Eeskuju konkursi auhinnagalal üle “Hea Eeskuju” tiitli (Nokia Kontserdimaja).

Kolmapäev, 20. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE);

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 2 eelnõu: investeerimisfondide seaduse, kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE); riigilõivuseaduse § 3331 muutmise seaduse eelnõu (494 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (476 OE); 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); vandetõlgi seaduse eelnõu (460 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (209 SE)+(469 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 12c klassis.

Kell 12.15 – Eesti-Brasiilia parlamendirühma aseesimees Mart Nutt ning liikmed Deniss Boroditš ja Lauri Luik kohtuvad Brasiilia Esindajatekoja teaduse, tehnoloogia, kommunikatsiooni ja informaatika komisjoniga: delegatsioonijuht Julio Campos ning liikmed Paulo Henrique Lustosa ja Ruy Carneiro (ruum L241).

Riigikogu aseesimeest Jüri Ratast saadab töövari Liisa Kams, kes õpib Viimsi keskkooli 12. klassis.

Neljapäev, 21. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 5 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (209 SE) + (469 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (511 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

majanduskomisjonis – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE); omandireformi aluste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE); riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (474 SE); kindlustustegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE); riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE);

rahanduskomisjonis – tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 riigikontrolli kontrolliaruanded „Infosüsteemide pidamine ja arendamine keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“ ning „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“, kutsutud riigikontrolli esindajad (L 263).

Sündmused

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 88. aastapäeva tähistamisel (Teaduste Akadeemia saal, Kohtu 6).

MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku korraldatava „Töövarju päeva kroon 2013“ raames saadab Riigikogu esimeest Ene Ergmat töövari Elisabeth Abner, Tallinna 21. kooli 11. klassi õpilane.

Reede, 22. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 25.-26. novembril toimuval ELi hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud kultuuriminister Rein Lang ja haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; Eesti seisukohad 26. novembril toimuval mitteametlikul ühtekuuluvusküsimuste eest vastutavate ELi ministrite kohtumisel, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks”.

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb 5. Saksa-Põhjamaade-Balti foorumil aruteluteemal „Euroopa Liit välispoliitikas osalejana: ambitsioonid ja reaalsus“ (Nordic Hotel Forum).

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab noortefoorumi „101 last Toompeale“, mida korraldavad MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit (Riigikogu istungisaal).

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Laupäev, 22. november

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb kõnega kodakondsustunnistuste üleandmise pereinfopäeval (Rahvusooper Estonia, Sinine saal).

 

Välislähetused

21. november
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias. 

21. – 22. november
Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb Euroopa Komisjoni poolt korraldataval konverentsil teemal “Milline on kohtusüsteem Euroopa Liidus?” Brüsselis. 

21. – 22. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA büroo ja alalise komitee istungil Viinis. 

21. – 23. november
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee majandus-, rahandus-, sotsiaal- ja hariduskomitee istungil Istanbulis. 

21. – 28. november
ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA õigusküsimuste ja inimõiguste komitee raportöörina inimõiguste kaitsjate kaitse infokogumise missioonil Jerevanis, Thbilisis ja Bakuus. 

22. – 23. november
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb 30. Helsingi mardilaadal.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside