Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 9. töönädal 17. – 20. novembrini

Esmaspäev, 17. november

Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele peaminister Andrus Ansip. Kõigepealt Eesti esindajate tegevuse kohta Gruusias (nr 94) ja seejärel arhiivide sulgemise kohta (nr 95). Justiitsminister Rein Lang vastab arupärimisele RAS Ookean kohustustega seotud kohtuvaidluse kohta (nr 96). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Töönädala päevakord on internetis siin:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13: Seisukoha andmised: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega COM(2008)602; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 1994/19/EMÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga COM(2008)661; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule direktiivi 1999/62/EÜ raskeveokite maksustamisest teatud infrastruktuuri kasutamise eest, muutmiseks (COM(2008) 436). Eesti seisukohad 21. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (eelarve-ECOFIN).; Eesti seisukohad 20.-21. novembril toimuval haridus-, kultuuri- ja noorteministrite nõukogu kohtumisel. Kutsutud kultuuriminister Laine Jänes, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Eesti seisukohad 25.-26. novembril toimuval mitteametlikul haridusministrite kohtumisel.

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu; Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ärakuulamine seoses komisjonile laekunud kirjaga; metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu; laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu; säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu.

kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusminister tutvustab vajadustepõhise õppetoetuse põhimõtteid; arvamuse andmine ELAKile Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Autoriõigus teadmistepõhises majanduses” kohta.

maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindajatega; probleemid toiduseaduse tõlgendamisega. Kutsutud veterinaar- ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel, põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna juhataja Hendrik Kuusk.

majanduskomisjonis – postiseaduse muutmise seaduse eelnõu; Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2006. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu; tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu.

põhiseaduskomisjonis – digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE).

rahanduskomisjonis – arvamuse andmine EP ja nõukogu direktiivile, millega muudetakse direktiive seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega, eelnõu ja Eesti seisukohtade suhtes; arvamuse andmine EP ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga, eelnõu ja Eesti seisukohtade suhtes; Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 385 SE).

riigikaitsekomisjonis –  Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu; korrakaitseseaduse eelnõu.

sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu.

väliskomisjonis – Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (379 SE).

õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); saneerimisseaduse eelnõu (334 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE).

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis –kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja maavanemate poolt erikomisjonile esitatud muudatuste kohta nende majanduslike huvide deklaratsioonides; majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste osutamine (järelaudit)” arutelu. Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule” jätkuarutelu. Kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Riho Tapfer. 

Kohtumised ja üritused:
 
Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Laagna gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.
 

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kaitseväe 90. aastapäeva tähistamisel Mustpeade Majas. 

Teisipäev, 18. november
 

Kell 10 algaval istungil tuleb kõigepealt arutusele õiguskantsleri ettepanek nr 3 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Teisele lugemisele tuleb 3 eelnõu. Esimesele lugemisele on kavandatud samuti 3 eelnõu. Nende hulgas on taas võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE) ja Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (368 SE). 

Komisjonides:
 

keskkonnakomisjonis –  ühisistung maaelukomisjoniga: maapõueseaduse ja maade munitsipaliseerimise teemadel Riigikogu konverentsisaalis.

kultuurikomisjonis –  põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE); ülevaade loomemajanduse temaatikast.

maaelukomisjonisühisistung keskkonnakomisjoniga: maapõueseadus ja maade munitsipaliseerimine.

majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi.

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE).

sotsiaalkomisjonis – ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu.

õiguskomisjonis – töölepinguseaduse eelnõu (299 SE).  

Kohtumised ja üritused:
 
Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kuristiku gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 15.30   Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Tallinna Tehnoparki TEHNOPOL Mustamäe tee 19.

Kell 19Ene Ergma osaleb Eesti Kunstimuuseumi 89. sünnipäeva tähistamisel KUMUs. 

Kolmapäev, 19. november
 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl. Kell 14 algaval istungil tuleb arutusele kokku 15 eelnõu. Kolmandal lugemisel on 7 eelnõu. Nende hulgas on Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE), Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE) ja tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE). 

Üritused:
 

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Kihnu kultuuripäeva Riigikogus. Kihnu Kultuuri Instituut toob järjekordsele saare kultuuripäevale legendaarse laulumeistri Virve Kösteri pereansambli, keda saadavad pillimeestena Manija Poisid. Külla tuleb ka käsitöömeister Härma Roosi, kaasas hiljuti Veneetsias esitatud näputöönäitus. Omaküpsetatud leib ja sai saabuvad Manijalt. Saarelt, mille asustasid kihnlased 75 aastat tagasi.  

Toompea lossi Lõunatiiva III korrusel on avatud Madis Veskimäe fotonäitus. ELAMISE KUNST, mis loob südamliku koondportree Tõstamaa valla meestest ja naistest, kelle näokurdudes ja kulunud kätes peegeldub raske elutee. Valla perearstina on Veskimäel õnnestunud tabada oma patsientide rõõmu- ja murehetki. Arstist fotokunstnik on jäädvustanud teiste „modellide“ hulgas ka kihnlasi, kes elavad Manija saarel. Näitus jääb avatuks 5.detsembrini. 

Neljapäev, 20. november
 

Kell 10 algavale istungile on kavandatud kolmandaks lugemiseks neli eelnõu. Nende hulgas kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Komisjonides:

majanduskomisjonis – kohtumine Lääne-Virumaa esindajatega Lääne-Viru maakonna kuu raames; planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu; masina ohutuse seaduse eelnõu.

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2008. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu; maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 333 SE); 2008. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu ( 372 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigikogu 23. novembri 2005.a otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas” muutmine” eelnõu; Riigikogu otsuse “Riigikogu 21. juuni 1999.a otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” muutmine” eelnõu. 

Kohtumised ja üritused:
 

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Euroscience Eesti aastakonverentsi „IT rakendamine organisatsiooni teovõime suurendamiseks” Tallinna Ülikooli Tallinna saalis. 

Kell 14Ene Ergma osaleb konverentsil „Piimhappebakteri ME3 edulugu” Teaduste Akadeemia saalis.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kristiine gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.
Kell 17.30Ene Ergma kohtub Armeenia välisministri Edward Nalbandianiga.
 
Reede, 21. november
 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10: Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (COM(2008) 580). Eesti seisukohad 27. novembril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. 

Kohtumised ja üritused:
 

Kell 12 – Lastekaitse Liidu poolt korraldataval traditsioonilisel noortefoorumil „101 last Toompeale” peab tervituskõne Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Kell 14.45Jüri Ratas kohtub EBS gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 16Jüri Ratas peab tervituskõne Rahvusraamatukogu 90.aastapäeva tähistamisel. 

Pühapäev, 23. november
 

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb dokumentaalfilmi „Spe Fretus – Lootusele tuginedes” esilinastusel KUMU auditooriumis. 

*      *      *
Välislähetused:
 
13. – 19. novembrini
 

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (14. – 19. nov.) ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad Hispaanias Valencias NATO PA aastaistungil. 

14. – 29. novembrini
 

Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Malis Tombouctous ja Lõuna Aafrika Vabariigis Kaplinnas Rahvusvahelise Akadeemikute Liidu (UAI) juhatuse väljasõiduistungil, UAI esindajana Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu üldkoosolekul, sümpoosionil „Teadmine ja ühiskonna muutused: sotsiaalteadused ja humanitaarteadused Aafrikas“.           

17. – 20. novembrini
 

Riigikogu ENPA Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös. 

17. – 21. novembrini
 

Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb Pariisis rahvusvahelisel konverentsil „Biomitmekesisus ja tööstus“. 

17. – 21. novembrini
 

Riigikogu liige Jüri Tamm osaleb Monaco rahvuspüha raames toimuval majanduse ja välissuhete teemalisel foorumil. 

18. – 19. novembrini
 

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA monitooringukomitee töös. 

18. – 20. novembrini
 

Riigikogu liige Mati Raidma osaleb Genfis ÜRO CERF juhtkomitee kohtumisel. 

18. – 21. novembrini
 

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Indrek Saar osaleb Pariisis ja Strasbourgis ENPA monitooringukomitee töös ning Europarlamendi ja Prantsusmaa parlamendi korraldatud konverentsil „Energia ja säästev areng”. 

18. – 24. novembrini
 

Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa osaleb New Yorgis IPU ja ÜRO ühisistungil ning kohtumistel New Yorgi Eesti Majas. 

19. – 22. novembrini
 

Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Strasbourgis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide ühisistungil „Energeetika ja säästlik areng“ ning Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni kohtumisel rahvusparlamentide Roheliste partei saadikutega. 

20. – 21. novembrini
 

Õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher, aseesimees Kalle Laanet ning liikmed Tiina Oraste, Jaanus Rahumägi ja Toivo Tootsen osalevad Helsingis kohtumistel Soome parlamendi õiguskomisjoni ja teiste komisjonide liikmetega ning Soome justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ja prokuratuuri esindajatega. 

20. – 21. novembrini
 

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Kopenhaagenis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil. 

21. november
 
Riigikogu liikmed Aleksei Lotman, Toomas Trapido ja Marek Strandberg osalevad Soomes Helsingis kohtumisel Soome parlamendi roheliste fraktsiooni liikmetega.
 

21. – 23. novembrini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kiievis Ukraina 1932-1933 aastate näljahäda Holodomori 75. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel foorumil „Ukraina mäletab – maailm tunnustab“ ning Holodomori ohvritele pühendatud mälestusüritustel.
Foorumist võtab osa ka Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Silver Meikar (21. – 22. nov.).
Holodomor oli stalinistliku režiimi tahtlikult esilekutsutud näljahäda, mis põhjustas aastail 1932-33 miljoneid inimohvreid.

 

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside