Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, komisjonide tegevusest, üritustest, kohtumistest, välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 15. töönädal

17.- 20. mai 2004

Esmaspäev, 17. mai – kell 15.00 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts kahele arupärimisele: omandireformi aluste seaduse sätete kohta (ümberasunutele kuulunud ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisest) ning tööpuuduse ja tööhõivepoliitika kohta Ida-Virumaal. Rahandusminister Taavi Veskimägi vastab stabiliseerimisreservi kasutamise kohta pensionireformi rahastamise stabiilsuse tagamiseks. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab Narva piiripunkti kandmisest Euroopa Liidus kolmandate riikidega kauplemiseks mõeldud piiripunktide loetellu.

Teisipäev, 18. mai kell 10.00 algaval istungil on kavas menetleda 5 eelnõu. Teisel lugemisel on alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse täiendamise seaduse eelnõu (347 SE) ja rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE). Esimesel lugemisel on kaks eelnõu: kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE) ja valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu (343 SE).

Kolmapäev, 19. mai kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen, sotsiaalminister Marko Pomerants ja välisminister Kristiina Ojuland. Kell 14 algaval istungil on ettenähtud 19 eelnõu menetlemine. Kolm neist on kolmandal lugemisel: kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE), telekommunikatsiooniseaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE). Teisel lugemisel on 10 ja esimesel lugemisel 6 eelnõu, nende hulgas ka tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Neljapäev, 20. mai kell 10.00 algaval istungile ei ole kavandatud eelnõude menetlemist.

Vt päevakorra projekti:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 17. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Keskpangaga konsulteerimiskohustusest tulenevad praktilised aspektid. Kutsutud Eesti Panga president Vahur Kraft.

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse, riigilõivuseaduse ja väetiseseaduse muutmise seaduse eelnõu (370).

Kultuurikomisjonis – Eesti haridussüsteemi kohta fraktsioonide poolt esitatud arvamuste ühisosa arutelu, informatsioon Ahvenamaal toimunud saarte 24-da konverentsi kohta.

Maaelukomisjonis – toetusest külade taastamiseks ja arendamiseks, piimakvoodi rakendamisega seonduvad probleemid. Kutsutud PRIA ja põllumajandusministeeriumi esindajad.

Majanduskomisjonis – audiitortegevuse seaduse eelnõu (118 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – r iigilõivu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse koosmõju tulemusel Eesti kodanike ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike ebavõrdse kohtlemise kõrvaldamise arutelu, Riigikogu otsuse ”Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni tegevuse kohta” eelnõu (373 OE), Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus üleriigiliste valmisnimekirjade kaotamiseks ja valimiskulude piiramiseks eelnõu (302 SE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE), tulumaksuseaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutumise seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE), sotsiaalmaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE).

Riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE).

Väliskomisjonis – informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (368 SE), kriminaalasjades vastastikkuse abistamise Euroopa konventsiooni teise lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse ning kriminaalasjades vastastikkuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE), telekommunikatsiooniseaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

Teisipäev, 18. mai

Keskkonnakomisjonis – saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (375).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32¹ muutmise seaduse eelnõu (24 SE).

Maaelukomisjonis – väetiseseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse täiendamise seadus (347 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe struktuur ja paiknemine. Kutsutud kaitseminister ja kaitseministeeriumi esindajad, strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kiri Pärnu ÜJP kohta.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Eesti Vabariigi uue erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga ÜRO juures Jaak Jõerüüdiga., Eesti Vabariigi uue erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Tõnis Nirgiga. Informatsioon ja arutelu päevakajalistel välispoliitilistel teemadel. Kutsutud Ameerika Ühendriikide suursaadik Joseph M. DeThomas. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu ettevalmistamine Riigikogus 8. juunil 2004 – väliskomisjoni ettekanne.

Õiguskomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (310 SE), päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE).

Neljapäeval, 20. mai

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine EL komitoloogiaprotsessis osalevate põllumajandusministeeriumi ametnikega.

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), vedelkütuse seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Põhiseaduskomisjonis – v äljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning sellest tulenevalt välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE), riigilipu seaduse eelnõu, korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).

Rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Läänemaal teemal ”Konvergentsiprogramm 2004”.

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE), lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja –pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (346 SE), meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Väliskomisjonis – v älissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE). Kutsutud välisminister Kristiina Ojuland, Vabariigi Presidendi Kantselei ja peaministri büroo esindajad. Eesti julgeolekupoliitika aluste arutelu. Kutsutud välisminister Kristiina Ojuland. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu Riigikogus 8. juunil 2004 – arutelu ettevalmistamine. Kutsutud välisminister Kristiina Ojuland.

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine EL Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osa- või aktsiakapitalil põhinevate äriühingute piiriüleste ühinemiste kohta.

***

Esmaspäev, 17. mai

Kell 9.00 – Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Prantsusmaa Senati välis- ja kaitsekomisjoni liikme Guy Benne ja Prantsusmaa Suursaadikuga Eestis Chantal de Bourmont`iga .

Kell 10.00 – Riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste ja liikmed Rein Randver ning Tiit Matsulevitš külastavad Lääne-Virumaal toimuvat rahvusvahelist sõjalist õppust ”Kevadtorm 04”.

Kell 11.15 – Väliskomisjon kohtub Eestis viibiva Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga, kes on külakäigul Balti riikides.

Kell 13.00 – on ruumis L241 pressibriifing, kus Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu räägib uuest riigilipu seaduse eelnõust ja sotsiaalkomisjoni liige Urmo Kööbi tutvustab algaval nädalal esimesele lugemisele tulevat tubakaseaduse eelnõu.

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on Võrumaal, kus odaviskeprojekti "Peking 2008" raames jagatakse koolidele viskevahendeid pallide ja odade näol. Toomas Savi on nimetatud projekti patroon.

Neljapäev, 20. mai

Kell 16.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Pärnu Rannahotelli 10. aastapäeva tähistamise üritusel (Ranna pst 5).

Kell 18.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tori vallamajas valla elanikega.

Reedel, 21. mai

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Türi lillelaada avamisel.

Kell 13.00 – osaleb Riigikogu aseesimees Toomas Savi Suure-Jaani Gümnaasiumi juurdeehituse nurgakivi panekul (Suure-Jaani, Tallinna tn 24).

Laupäeval, 22. mai

Kell 11.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Viljandi turul linnakodanikega.

***

8. – 21. mai

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Nelli Privalova osaleb George C. Marshalli Keskuse korraldataval kõrgemate ametnike seminaril ”Võitlus rahvusvahelise terrorismiga: strateegia pärast Afganistani ja Iraaki” Saksamaa Liitvabariigis Garmisch-Partenkirchenis.

14. – 17. mai

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi, aseesimees Imre Sooäär ja liikmed Rein Aidma, Mati Kepp, Tiit Niilo, Tiit Tammsaar ja Toivo Tootsen osalevad Vilniuses Leedu Seimi maaelukomisjoni korraldatud kohtumistel.

15. – 16. mai

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja liige Väino Linde on Riias BA presiidiumi, õiguskomisjoni ning julgeoleku ja välisasjade komisjoni istungil, kus arutatakse BA tegevuse korraldamisega seotud küsimusi.

15. –19. mai

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Strasbourg`is Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee korraldataval Euroopa parlamentide presidentide konverentsil ”Kodanike Euroopa”. 18. mail esineb Ene Ergma sõnavõtuga teemal. ”Moodne tehnoloogia ja demokraatlikud protseduurid”.

18. – 21. mai

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang, aseesimees Liina Tõnisson ja liikmed Tiit Mae, Katrin Saks ja Jaanus Rahumägi osalevad ELi Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsil Dublinis ning kohtumisel Iiri Parlamendi liikmetega Wicklows.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside