Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiskogu V istungjärgu viimane, 18. töönädal 17. – 20. juunini

Esmaspäev, 17. juuni

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 18. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Hanno Pevkur, sotsiaalminister Taavi Rõivas, rahandusminister Jürgen Ligi ning keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Arupärimised käsitlevad vastavalt Vabariigi Valitsuse liikme huvide konflikti ja riigiettevõtete nõukogu liikmete määramist (nr 344), digitaalallkirja andmise kontrollimist (nr 329), vanaduspensioni (nr 333), omastehooldust (nr 334), hambaravi (nr 342), Maksu- ja Tolliameti tegevust ja laekumata makse (nr 340), pakendiseaduse eelnõu menetlemist (nr 338) ning riigi poolt asutatud ühingute juht- või kontrollorganite liikmete määramist (nr 341).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonid istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 Eesti seisukohad 24. – 25. juunini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 18. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 20. – 21. juunini toimuval EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimine. Kaubanduse kaitsevahendite kohandamine Euroopa majanduse praeguste vajadustega” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrust kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed;

kultuurikomisjonis – kell 12 muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine Gruusia parlamendidelegatsiooniga

majanduskomisjonis – kell 11.10 arutelu seoses Eesti Omanike Keskliidult ja Pärnu korteriomanikelt laekunud pöördumistega monopoolsete ettevõtete hinnakujunduse läbipaistvamaks muutmise vajaduse ja võimaluse teemal; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse ühenduses liikuvate maanteesõidukite siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmeid ning rahvusvahelises liikluses lubatud masse (ruum L-332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE); soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2012. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper;

rahanduskomisjonis – Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE); ülevaade rahandusministeeriumi poolt ettevalmistamisel olevatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – arvamus korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõule (424 SE); otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE); kokkuvõte veteranipäevast, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – töövõime skeemi reformist; otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (428 OE);

väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; ülevaade arengutest Afganistanis ning Eesti ja Afganistani vahelistest kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Afganistanis Väino Reinart, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik ning kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE);  

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine; Riigi Teatajas avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 komisjoni tegevuse aruande (juuli 2012 – juuni 2013) kinnitamine; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse rakendamise teema arutelu, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm ning Riigikontrolli esindajad; sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise seaduslikkuse küsimuse arutelu, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, õiguskantsler Indrek Teder ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik, vt otse: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kohtumised ja üritused

17. – 19. juunini on Eestis visiidil Gruusia parlamendi regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste komisjoni delegatsioon, mida juhib parlamendi asespiiker Zurab Abašidze. Esmaspäeval, 17. juuni toimuvad kohtumised Riigikogus: kell 10.30 kohtutakse Riigikogu aseesimehe Laine Randjärvega, kell 11 maaelukomisjoni esimehe Kalvi Kõva ja komisjoni liikmetega, kell 15.15 Eesti-Gruusia parlamendirühma esimehe Andres Herkeli ja rühma liikmetega. Visiidi käigus kohtutakse veel regionaalminister Siim Valmar Kiisleri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevjuhi Ott Kasuri, rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi esindajatega.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).

Kell 12.30Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Teisipäev, 18. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) ning välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE);

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, mittevastavusest subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (445 OE), väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE); keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE) ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030“;

kultuurikomisjonis – kell 8 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); kell 14 kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, kutsutud kultuuriminister Rein Lang, kantsler Paavo Nõgene, kaunite kunstide asekantsler Ragnar Siil, arendusosakonna juhataja Jorma Sarv ja Eesti Teatri Agentuuri juhatuse liige Ott Karulin;

maaelukomisjonis – kell 13 esindajate nimetamine regionaalministri poolt moodustatavatesse omavalitsuskorralduse tõhustamise töörühmadesse; kokkuvõtete tegemine komisjoni tööst kevadistungjärgul

majanduskomisjonis – kell 14 komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030“ (ruum L-332); kokkuvõte majanduskomisjoni kevadistungjärgu tööst;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 riigi peaprokuröri ülevaade prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2012. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Norman Aas;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kontrolliaruanne “Kaitseväe sõjalise valmisoleku suurendamiseks ja mobilisatsiooniks vajalike varude moodustamise, hoidmise ja uuendamise tulemuslikkus aastatel 2009-2012”;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta;

väliskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 24. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling; ülevaade Eesti ja Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Toomas Lukk ja Eesti peakonsul Shanghais Jaan Reinhold;

õiguskomisjonis – komisjoni liikmed osalevad kell 14 algaval justiitsministeeriumi korraldataval seminaril, kus käsitletakse valitsuse algatatud korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE).

Üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kosmoseasjade Nõukogu koosolekul (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium).

Kell 16Ene Ergma külastab Eesti külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni koosseisus Viisu küla Järvamaal.

Kolmapäev, 19. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 6 eelnõu: konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE), väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE), ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE), söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE), muuseumiseaduse eelnõu (374 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE),.

Esimene lugemine – 2 eelnõu: pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE).

Üritused

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) istung, kus on arutusel komisjoni veebilehe ja infosüsteemi lahendusega seonduv, erakonnaseaduse muutmise ettepanekutest, mis puudutavad valimiskampaania kulude (valimiskampaania asemel poliitiline tegevus) ja erakonna pikaajalise võlgnevuse käsitlust, komisjoni hinnang erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule (439 SE).

Neljapäev, 20. juuni

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE) ning Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 24. juunil toimuval välisasjade nõukogu istungil ja 25. juunil toimuval EL üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse 25. juuli 1996. aasta direktiivi, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli auditiaruande „Riigihangete korraldamine Viimsi vallas ja tema ühingutes“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eestisse visiidile saabuva Ungari presidendi Janos Ader´i ametlikul tervitustseremoonial (Kadriorus).

Kell 12Ene Ergma kohtub Ungari presidendi Janos Ader´iga.

Laupäev, 22. juuni

Kell 15.45 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb ettekandega “Kultuuride konflikt Mahtra sõjas – kas ärkamisaja ärgitaja?” ajaloolis-kultuurilisel rännakul Tagasi Mahtrasse, millega tähistatakse Mahtra sõja 155. aastapäeva (Juuru Mihkli kirik).

Pühapäev, 23. juuni

Võidupüha

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamise üritustel Haapsalus: kell 9 toimub pärgade asetamine Vabadussõja ausamba jalamile Lossi platsil, kell 9.45 – võidupüha jumalateenistus Haapsalu Toomkirikus, kell 11 algab Kaitseliidu paraad raudteejaama esisel platsil.

*

Välislähetused

17. – 18. juunini

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naisorganisatsiooni juhatuse koosolekul.

19. – 24. juunini

Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb Aserbaidžaanis Bakuus maailma aserite kongressil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside