Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 2. töönädal 17. – 20. jaanuarini

Esmaspäev, 17. jaanuar
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 2. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, siseminister Marko Pomerants. Arupärimised käsitlevad vastavalt lõheliste püüki kudemisajal Lääne-Virumaal (nr 545), Kreenholmi pankrotimenetluse alustamist (nr 534), haldusfirmade tagatisfondi loomist (nr 535), koolivägivalda (nr 539), alushariduse kättesaadavust (nr 554), koolilõuna madalat maksumust (nr 555), tasuta haridust (nr 556), Padaoru juhtumit ja Eesti valitsuse juhtimisvõimetust (nr 552) ning riigisaladuse lekitamist (nr 560). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 20. – 21. jaanuarini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud siseminister Marko Pomerants;
kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (887 SE); Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE);
maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandustootjate majandusnäitajatest 2009;
majanduskomisjonis – jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest (892 SE); teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE);
rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE); Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (911 SE);
riigikaitsekomisjonis – sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (903 SE);
sotsiaalkomisjonis – kodusünnituse seadustamisega seonduv; vaimupuudega inimeste hambaravi probleemid; ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE);
väliskomisjonis – kell 11.30 Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise viisavabaduse küsimustes; ülevaade olukorrast Valgevenes 2010. aasta 19. detsembril toimunud presidendivalimiste järel;
õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (902 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise juhendi läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Investeeringute jaotamine Kultuuriministeeriumis“, kutsutud kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles (ruum L 333);
 
Teisipäev, 18. jaanuar
 
Kell 10täiskogu istung.
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: kultuuripärandi kaitse, ettekannetega esinevad kultuurikomisjoni liige Lauri Vahtre, Riigikogu muinsuskaitse ühenduse esimees Trivimi Velliste ning akadeemik Mart Kalm.
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamise otsuse eelnõu (899 OE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE) ning käibemaksuseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (846 SE).
 
Kell 14 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – kell 13 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga (ruum L 333) teemal: Riigikontrolli aruanded „Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus” ning „Järelvalve taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise üle”, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus; keskkonnakomisjon jätkab keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE) aruteluga;
kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE); keeleseaduse eelnõu (808 SE);
maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks“;
majanduskomisjonisühisistung rahanduskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohadEuroopa Komisjoni teatise „Ühtse turu akt – kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus (50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks)“ osas (ruum L 241);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks; arvamus elektroonilise side seaduse eelnõu (855 SE) §-de 113 ja 114 muutmise sätete kohta; arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 181 lg 31 vastavuse kohta põhiseadusele;
rahanduskomisjonisühisistung majanduskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ühtse turu akt – kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus (50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks)“ osas (ruum L 241);
sotsiaalkomisjonis – kell 13 arvamus Euroopa Komisjoni teatise “Ühtse turu akt” kohta; Eesti tervishoiu probleemide teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisega seonduv;
väliskomisjonis – rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – Euroopa 2020 strateegia keskne teema“ kohta; ülevaade Euroopa Nõgukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); arvamus looduskaitseseaduse, ehitusseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seadus eelnõu (867 SE) kohta; korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitika- ja majanduspoliitikaosakonna juhataja Marc Nordbergiga.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 37. Keskkooli õpilastega (Riigikogu hoones).
 
Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub integratsiooniprogrammi „Minu riik“ raames Tallinna Mahtra Gümnaasiumi õpilastega (ruum L262).
 
Kell 20.30 – Riigikogu korvpallimeeskonna korduskohtumine Eesti Rahvusringhäälingu meeskonnaga (Kristiine Spordihallis, Forelli 12).
 
Kolmapäev, 19. jaanuar
 
Kell 13 – infotund. Küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas peaministri ülesannetes, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
 
Kell 15 – täiskogu istung.
 
Teine lugemine – 5 eelnõu: merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE), kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE), kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE) ning ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE).
 
Esimene lugemine – 8 eelnõu: Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE), rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE), ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE), veeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE), Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 kinnitamise otsuse eelnõu (909 OE).
 
Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung: seisukoha andmine Ühise põllumajanduspoliitika reformi teatisele; Eesti seisukohad 24. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatu „Saladuslikud seiklused Toompeal“ esitlusel Toompea lossi Valges saalis.
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Keit Pentus osalevad Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu tänuüritusel „Lastesõbralik ühiskonnategelane ja organisatsioon 2010“ (Lastekaitse Liidu infokeskus „Märka last“, Tõnismägi 3).
 
Neljapäev, 20. jaanuar
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 3 eelnõu: võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE), kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE) ja ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE).
 
Teine lugemine – 2 eelnõu: halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (902 SE) ja ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE).
 
Esimene lugemine: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (865 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
majanduskomisjonis – kell 12 majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE); põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE); riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE);
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu: elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE); avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE);
 
Üritused:
 
Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus võtab osa NASDAQ OMX koostööpartnerite koosviibimisest (Rävala pst 4).
 
Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Keit Pentus osalevad Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa Ungari Eesti avaüritusel Estonia kontserdisaalis. Kontserdi annab Ungari Franz Liszti kammerorkester.
 
Reede, 21. jaanuar
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Pärnumaal:
 
Kell  9.50 – annab ühiskonnaõpetuse tunni Vändra Gümnaasiumis (11kl);
Kell 12 - on kohtumine Tori Sotsiaalmajas.
 
******
 
Välislähetused:
 
16. – 17. jaanuarini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Gruusia ja Venemaa vahelise konflikti tagajärgedega seotud küsimused.
 
16. – 17. jaanuarini
 
Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide peasekretäride kohtumisel. Kõne all on aprilliks kavandatud Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi korraldamisega seonduv.
 
18. – 20. jaanuarini
 
Riigikogu väliskomisjoni liikmed Marko Mihkelson ja Toomas Varek on Vabariigi Presidendi ametliku delegatsiooni koosseisus president Toomas Hendrik Ilvese riigivisiidil Rootsis.
 
20. – 23. jaanuarini
 
Riigikogu maaelukomisjoni liikmed Jaanus Marrandi ja Imre Sooäär ning Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo osalevad Saksamaal Berliinis rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil „Internationale Grüne Woche 2011“ (Rahvusvaheline Roheline Nädal).
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside