Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, kohtumistest, välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 8. töönädal

15. – 18. märts 2004

Esmaspäeval, 15. märtsil kell 15.00 algaval istungil on kavas vaba mikrofon, arupärimistele vastamist ei toimu.

Teisipäeval, 16. veebruaril algab täiskogu istung kell 10.00. Päevakorra projekti kohaselt tuleb kõigepealt arutusele ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast. Ettekande teeb peaminister Juhan Parts. Seejärel on esimesel lugemisel 6 eelnõu.

Kolmapäeval, 17. märtsil algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Toivo Maimets ja rahandusminister Taavi Veskimägi. Kell 14.00 algaval istungil on kavas arutada 21 päevakorrapunkti. Nende hulgas tulevad arutusele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine ja Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (274 OE) esimesel lugemisel. Teisipäeval on kavas 3 eelnõu kolmas lugemine, 8 eelnõu teine lugemine ja 9 eelnõu esimene lugemine.

Neljapäeval 18. märtsil kell 10.00 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 1 ja esimesele lugemisele 2 eelnõu.

Vt. päevakorraprojekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 15. märts

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse eelnõu (268 SE), looduskaitseseaduse eelnõu (279), kiirgusseaduse eelnõu (221), pakendiseaduse eelnõu (291).

Kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE), kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE).

Maaelukomisjonis – toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE).

Majanduskomisjonis – tolliseaduse eelnõu (280 SE), Lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seaduse eelnõu (278 SE), autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) , lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE) .

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi 11. märtsi 2004 otsusega nr 552 välja kuulutamata jäetud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse arutelu, avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE).

Rahanduskomisjonis – üleliigse laovaru eest makstava tasu seaduse eelnõu (272 SE), kogumispensionide seaduse eelnõu (290 SE), investeerimisfondide seaduse eelnõu (289 SE).

Riigikaitsekomisjonis – isikuvastaste maamiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (238 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (22 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse §26 ja §61 muutmise seaduse eelnõu (48 SE).

Väliskomisjonis – k olmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel. Kutsutud Tartu Ülikooli politoloogia osakonna juhataja Vello Pettai ja teadur Kaido Jaanson, Lääne-Euroopa Liidu (WEU) PA presidendi Armand de Decker´i kirjad Riigikogu esimehele ESDP (Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsepoliitika) parlamentaarse dimensiooni loomise kohta – väliskomisjoni seisukoha arutamine.

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikkuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (275 SE).

Teisipäev, 16. märts

Keskkonnakomisjonis – geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292).

Kultuurikomisjonis – täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooliseaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44¹ muutmise seaduse eelnõu (179 SE).

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE) arutelu koos Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu esindajatega.

Majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (282 SE), infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (285 SE).

Põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse seaduse ühendatud eelnõu (38 SE ja 227 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (232 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

Väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja selle koordineerimine. Kutsutud Tõnis Nirk, välisministeeriumi asekantsler välismajanduspoliitika küsimustes; Andres Tropp, välisministeeriumi välismajanduspoliitikaosakonna 5. büroo (planeerimise ja analüüsi büroo) direktor; Tea Varrak, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) juhataja ning Andrus Viirg, EASi vanemkonsultant välisinvesteeringute alal; Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostöö – hetkeseis ja tulevikuperspektiivid, Balti Assamblee (BA) ühisdeklaratsiooni projekti arutelu – väliskomisjoni seisukoha arutamine.

Õiguskomisjonis – kriminaalasja omandamise kitsendamise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (233 SE).

Neljapäeval, 18. märts

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE).

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE).

Majanduskomisjonis – postiseaduse eelnõu (281 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine ravikindlustuse seaduse § 89 lg 4 põhiseadusele vastavuse kohta, kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Väliskomisjonis – eesseisvast Euroopa Liidu ü ldasjade ja välissuhete nõukogu koosolekust 22.-23. märts 2004. Kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustik (208 SE).

Esmaspäeval, 15 märtsil

Kell 12.00 – kohtumine väliskomisjonis ELi eriesindajaga Lõuna-Kaukaasias Heikki Talvitie´ga.

Kell 13.00 – toimub pressibriifing, kus Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Jürgen Ligi tutvustab ajakirjanikele eeloleval nädalal arutusele tulevat looduskaitseseaduse eelnõu ja sotsiaalkomisjoni liige Andres Kork kõneleb töölepingu seadusega seonduvatest probleemidest. Põhiseaduskomisjoni liige Väino Linde räägib maavanemaid puudutavast seadusest, mille Vabariigi President jättis välja kuulutamata. Pressibriifing on ruumis L241.

Teisipäeval, 16 märtsil

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Leedu suursaadiku Antanas Vinkusega.

Kell 16.00 – maaelukomisjon korraldab rukki kasvatamise teemalise ümarlaua. Kutsutud on Eesti Rukki Seltsi liikmed, põllumehed ja teadlased, poliitikud ja eksperdid (ruum L241).

Kolmapäeval, 17 märtsil

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Marje Üksise näituse "Värvilised litod". Näitus jääb avatuks kuni 30. aprillini.

Kell 14.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Tallinna Tehnikakõrgkoolis hariduskonverentsi.

Neljapäeval, 18 märtsil

Kell 14.05 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hispaania uue suursaadiku Miguel Bauza More`ga.

Reedel, 19. märts

Kell 11.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTÜ) taasasutamist ettevalmistava ÕTÜ kontaktisikute ja juhendajate infopäeva Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Briti suursaadiku Nigel Haywoody, Briti Nõukogu asedirektori Robin Bakeri ja Briti Nõukogu Eesti direktori Küllike Tohveriga. Kohtumisel kõneldakse Suurbritannia Välisministeeriumi ja Briti Nõukogu ühisest üritustesarjast ”Ideede risttee”. Nimetatud üritustesari saab alguse Eestist ning toimub paralleelselt kaheksas uues Euroopa Liidu liikmesriigis.

***

14. – 16. märts

Taani parlamendi (Folketingi) esimehe Christian Mejdahl ´i ja teda saatva delegatsiooni visiit Eestisse.

Saabumine Tallinna lennujaama 14. märtsil kell 17.35.

Esmaspäeval, 15. märtsil

Kell 10.00 – kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga Toompea lossis.

Kell 11.00 – kohtumine Välisministeeriumi kantsleri Priit Kolbrega (Islandi väljak 1).

Kell 12.00 – kohtumine Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga Kadrioru lossis.

Kell 13.00 – kohtumine Riigikogu aseesimehe Peeter Kreitzbergiga.

Kell 16.00 – kohtumine peaminister Juhan Partsiga Stenbocki Majas.

Teisipäeval, 16. märtsil

Kell 9.00 – kohtumine Euroopa asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmetega Toompea lossis.

Kell 10.30 – kohtumine Riigikogu opositsioonierakondade esindajatega (Taani saatkonnas, Wismari 5).

Kell 13.35 – äralend Tallinna lennujaamast.

* * *

14. – 17. märts

Riigikaitsekomisjoni liikmed Tarmo Leinatamm ja Maret Maripuu osalevad Berliinis Marshalli keskuses korraldataval seminaril ”NATO, ESDP ja OSCE: sünergia protsess”.

14. – 18. märts

Põhiseaduskomisjoni liikmed Siiri Sisask ja Koit Prants osalevad Genfis Parlamentidevahelise Liidu ja ÜRO arenguprogrammi (UNDP) poolt korraldataval inimõiguste alasel seminaril.

14. – 17. märts

ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Sergei Ivanov osaleb Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös.

15.- 16. märts

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

17. – 21. märts

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Riigikogu delegatsiooni liikmed Toomas Tein ja Tiit Matsulevitš osalevad Sarajevos NATO PA julgeolekualasel seminaril ”Rose Roth”.

18. – 19. märts

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang osaleb Vilniuses Leedu, Läti ja Eesti Euroopa asjade komisjonide esimeeste kohtumisel.

18. – 21. märts

Riigikogu liige, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb Brüsselis Balti Assamblee presiidiumi ja Beneluxi Interparlamentaarse Koostöönõukogu presiidiumi kohtumisel; Beneluxi, Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee kolmepoolset konverentsi ettevalmistava töörühma nõupidamisel ja Beneluxi parlamendi kevadistungjärgu töös.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside