Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 2. töönädal

15. – 18. jaanuarini

Esmaspäev, 15. jaanuar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, millele järgneb vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule maanteede infrastruktuuri korraldamise kohta; seisukoha andmine EP ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega; Eesti seisukohad 18.-20. jaanuaril toimuval mitteametlikul tööhõive ja sotsiaalpoliitika ministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab (asendab asekantsler Janno Järve).

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE); jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (1029 SE); otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 heakskiitmine” eelnõu (1071 OE).

Kultuurikomisjonis – otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (1034 OE); otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamisest.

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE); Eesti seisukohad mullakaitse teemastrateegia ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse mullakaitse raamistik, eelnõule.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega arutelu; otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE); reklaamiseaduse eelnõu (717 SE).

Põhiseaduskomisjonis ­– avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE); arvamus inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1062 SE); välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1040 SE); õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1049 SE).

Riigikaitsekomisjonis – riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE).

Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE); otsuse „Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” muutmise otsuse eelnõu algatamine.

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu välispoliitika Saksamaa eesistumise perioodil, kutsutud välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael; ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE); autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE); üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE).

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – riigikontrolli auditi „Taastusravi korralduse tõhusus” ja haigekassa eelarve ja rahastamispoliitika arutelu, kutsutud haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – juhised erakondadele ja üksikkandidaatidele Riigikogu valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks.

Teisipäev, 16. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 1 eelnõu, teisel lugemisel on maavahetustehingute uurimiseks Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (1058 OE) ning esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE).

Maaelukomisjonis – EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1073 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE); Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (1083 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palga- astmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE); arvamus valitsuse esitatud dokumendi „Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 riiklikud prioriteedid Eestis” arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE); arvamus valitsuse esitatud dokumendile „Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 riiklikud prioriteedid Eestis”; inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE).

Kell 14 algab Riigikogu Valges saalis väliskomisjoni avalik istung Eesti energiajulgeoleku teemal.

Istungi juhatab sisse väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, seejärel teeb komisjoni aseesimees Marko Mihkelson ülevaate väliskomisjonis toimunud kuulamistest ja nende käigus esile kerkinud küsimustest, aga ka ENPA raportist „Oht energiatarnete kasutamiseks poliitilise survevahendina”. Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk räägib energeetika välis- ja julgeolekupoliitika aspektidest, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar – Euroopa Komisjoni k.a 10. jaanuaril avaldatud meetmetest Euroopa energiapoliitika kujundamiseks ning Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liikme Rainer Nõlvaku ettekande teema on „Eesti energia 2012”.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1050 SE); keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE).

Kohtumised:

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub ODIHRi (OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo) valimisvaatlejate Gerald Mitchelli ja Jonathan Stonestreetiga (esimehe külalistetuba).

Kolmapäev, 17. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, regionaalminister Jaan Õunapuu ning rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo.

Kell 14 algaval istungil on arutusel 20 päevakorrapunkti: kolmandal lugemisel 1 eelnõu, jätkatakse 2 eelnõu teist lugemist, nende hulgas on ka Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE), teisele lugemisele tuleb 6 eelnõu ning esimesele lugemisele 11 eelnõu.

Üritused:

Kell 11 annab Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla Kalevipoja saalis üle tänavused Balti Assamblee teenetemedalid, mille saavad Ülemnõukogu juures 1990/91 moodustatud töörühma liikmed Toomas Kork, Vello Pohla, Jüri Reinson ja Hillar Eller, kes valmistasid ette Balti riikide parlamentaarset koostööd ja tulevast Balti Assambleed. Lisaks nimetatuile on medalisaajate hulgas ka Marju Lauristin, kes allkirjastas   8. novembril 1991 Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi ülemnõukogu delegatsioonide nõupidamise otsuse Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) moodustamise kohta.

BA 25. istungjärgu raames said tänavused teenetemedalid juba kätte Ülemnõukogu juures moodustatud töörühma liige Küllo Arjakas ja esimene BA Eesti delegatsiooni juht Ülo Nugis. Balti Assamblee presiidium otsustas autasustada töörühma liikmeid BA medaliga seoses Balti Assamblee 15. aastapäevaga.

Neljapäev, 18. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 4 eelnõu ning teisele lugemisele 2 eelnõu: 86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE) ning valitsuse algatatud avaliku teabe ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE).

Komisjonides:

Rahanduskomisjonis – üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1030 SE).

Reede, 19. jaanuar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – Eesti seisukohad 22. – 23. jaanuarini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet (kell 10.00 ELAKi ruumis).

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine valitsuse dokumendile „Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 riiklikud prioriteedid Eestis”; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikide vahelist korraldust ja andmete sisu.

*     *     *

Välislähetused:

15. – 19. jaanuarini

Riigikogu riigikatsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš osaleb Ukrainas Kiievis Verhovna Radas (Ukraina parlament) euroatlantilise integratsiooni ja julgeolekupoliitika alastel konsultatsioonidel ning Ivano-Frankivskis tsiviilkaitse küsimusi käsitleval seminaril.

17. – 21. jaanuarini

Riigikogu maaelukomisjoni liikmed Imre Sooäär ja Tiit Tammsaar (17. – 20. jaan.) osalevad Saksamaal Berliinis kohtumisel Bundestagi tarbijakaitse-, toidu- ja põllumajanduskomisjoniga ning rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil Grüne Woche 2007 ning 14. Ida-Lääne põllumajandusfoorumil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside