Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 5. töönädal 14. – 17. veebruarini

Esmaspäev, 14. veebruar
 
Kell 15täiskogu istung, kus kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip. Arupärimised käsitlevad lumetormiga seotud küsimusi (nr 550), Eesti kodanike õigusi Petserimaal (nr 562) ning nn domeenireformi (nr 563). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema Euroopa suunas“, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta ning Nõukogu direktiivi eelnõule kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta;
keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE);
kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE);
maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE); loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (922 SE);
majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb energiaturgude terviklikkust ja läbipaistvust; arvamus lennundusseaduse muutmisega seonduva kohta;
põhiseaduskomisjonis – arvamus kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse lisa 1 sätete põhiseadusele vastavuse kohta;
rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (889 SE); arvamus riigilõivuseaduse lisa 1 sätete põhiseaduspärasuse kohta;
sotsiaalkomisjonis – olukorrast tööturul (ruum L 332);
väliskomisjonis – ülevaade Eesti delegatsioonide tegevusest (OSCE Parlamentaarse Assamblee,  Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee/Lääne-Euroopa Liidu ning Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee delegatsioonid); ülevaade arengutest Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas; investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (913 SE);
õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE); avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE); kriminaalmenetluse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE); karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Ülevaade valdade ja linnade maast“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, siseministeeriumi esindaja; Riigikontrolli auditiaruande „Erikoolide ja alaealiste komisjonide järelaudit“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb üritusel Teadusdebatt 2011 (Rahvusraamatukogus).
 
Teisipäev, 15. veebruar
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Esimene lugemine – 4 eelnõu: looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (918 SE), keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõu (919 SE), tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (877 SE) ning konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (925 SE).
                       
„Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ 2010. aasta aruanne, ettekande teeb  siseminister Marko Pomerants.
           
Teine lugemine – 6 eelnõu: Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 kinnitamise otsuse eelnõu (909 OE), rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE), ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE), Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE) ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE);
maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Piimaliidu esindajatega; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb lepingulisi suhteid piima- ja piimatootesektoris;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 riigikaitsekomisjoni seisukohad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide teabe ja kogemuste vahetamise kohta ühise välis- ja julgeolekupoliitika, sealhulgas ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes;
väliskomisjoniskell 14 kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Rootsi Kuningriigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu kalmistuseaduse eelnõu (888 SE); korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE);
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb kõrghariduse teemalisel debatil Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
 
Kell 15Keit Pentus kohtub Kalevi spordiveteranide klubiga Kalevi tütred.
 
Kolmapäev, 16. veebruar
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning justiitsminister Rein Lang.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 5 eelnõu: prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE), rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE), keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE) ning Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE).
 
Teine lugemine – 24 eelnõu: Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE), investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (913 SE), sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (903 SE), majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE), jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest (892 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE), elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE), avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE), muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE), karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE), veeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE), investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE), keeleseaduse eelnõu (808 SE), keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE), loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (922 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE), kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE), õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE), täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (862 SE), teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE) ning vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (895 SE).
 
Esimene lugemine – 2 eelnõu: saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE) ja väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (923 SE).
 
Üritused:
 
Kell 14.40 – Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt ja aseesimees Silver Meikar kohtuvad Ruanda suursaadiku Immaculee Uwanyiligira’ga.
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kodakondsustunnistuste pidulikul kätteandmise üritusel, kus ta esineb ka tervitussõnavõtuga (Riigikogu konverentsisaalis).
 
Kell 17Ene Ergma annab loengu Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti õppetooli üliõpilastele (Geoloogia Instituudis).
 
Kell 18Ene Ergma osaleb Urmas Oti raamatu „Best of. II. Valitud Intervjuud. 2000. aastad“ esitlusel (Olümpia hotellis).
 
Neljapäev, 17. veebruar
 
Kolmas lugemine – 13 eelnõu: elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE), arhiiviseaduse eelnõu (854 SE), täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise        seaduse eelnõu (763 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE), õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu          (915 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (862 SE), karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE), avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse    muutmise seaduse eelnõu (914 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE), rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE), ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE) ning loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (922 SE).
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: hinnatõusu mõju Eesti inimeste toimetulekule. Ettekannetega esinevad Tallinna linnapea Edgar Savisaar, AS Saidafarm nõukogu esimees Juhan Särgava, Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Arvo Sarapuu ning Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur.
 
Esimene lugemine: Kliima- ja Energiaagentuuri seaduse eelnõu (926 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (887 SE);
majanduskomisjoniskell 13 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb lepingulisi suhteid piima- ja piimatootesektoris;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu otsuse eelnõu „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“ (920 OE), kutsutud Advokatuuri esindajad, Notarite Koja esindajad, Kohtutäiturite– ja Pankrotihaldurite Koja esindajad, Tartu Ülikooli esindaja, Presidendi Kantselei esindaja;
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 14 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub demokraatia töötoa sarjas poliitikute vestlusring teemal põlvkondade vahetus Eesti poliitikas. Arutelus osalevad Silver Meikar, Mart Nutt, Ain Seppik, Mart Jüssi ja Eiki Nestor. Vestlust juhib ajakirjanik Ainar Ruussaar ning kommenteerib poliitikaekspert Agu Uudelepp.
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hea eeskuju konkursi auhinnasaajatega (Kalevipoja saalis).
 
Kell 18Ene Ergma kohtub Põltsamaa inimestega (kohvikus Rivaal).
 
Reede, 18. veebruar
 
Kell 10Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung, arutusele on Eesti seisukohad 21. veebruaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjade (ÜN/VN) nõukogu istungitel, kutsutud välisminister Urmas Paet; ELAKis Eesti seisukohad 21. veebruaril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil ning 22. – 23. veebruarini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul spordiministrite kohtumisel;
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 11  - Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb „Mustvee tänab“ tänuhommikul (Mustvee, Tähe 5).
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Lasnamäe sotsiaalkeskuse liikmetega.
 
Kell 14Ene Ergma osaleb valmisdebatil Rõngu Keskkoolis.
 
Kell 19Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel Jõgeva kultuurikeskuses.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Pärnumaal, kus ta külastab Kilingi-Nõmme ning Tihemetsa päevakeskusi.
 
Laupäev, 19. veebruar
 
Kell 17 – Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel Põltsamaa kultuurikeskuses.
 
*
 
Välislähetused:
 
14. – 15. veebruarini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Tšehhis Prahas Euroopa rahvusparlamentide Birma toetusgrupi kohtumisel konverentsil „Valimised Birmas ja Euroopa poliitika“, kus ta esineb ettekandega.
 
17. – 20. veebruarini
 
Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb Leedus Vilniuses Leedu Roheliste Partei asutamiskongressil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
                       
Tagasiside