Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 8. töönädal 14. – 17. novembrini

Esmaspäev, 14. november
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 8. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärmistele rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad FIE ettevõtte üleandmist (nr 46) ning kasutamata saastekvoodi ühikute müügist laekunud raha kasutamist (nr 55).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 18. novembril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil (eelarve); Eesti seisukohad 17. novembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu e-valitsuse teemade eest vastutavate ministrite kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, kohta, kutsutud Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ning justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;
keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE); arvamus Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõu keskkonna- ja kliimameetmete osas;
kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine Eesti Rahvusringhäälingu tegevusest, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu esimees Hagi Šein, ERR nõukogu liige Andres Jõesaar ning ERR juhatuse esimees Margus Allikmaa; parlamentaarne kuulamine Eesti Teadusagentuuri käivitamise teemal, kutsutud Tartu Ülikooli professor ja Teaduskompetentsi nõukogu juht Volli Kalm ning haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;
maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); vana-tori hobuse aretusega seotud probleemid; maaelu arengu aruanne;
majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse “Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta” eelnõu osas; kell 11.30 majanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung, arutusel on valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), kutsutud kaitseminister Mart Laar (ruum L 333); lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE), (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude kohta;
rahanduskomisjonis – 2011. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (114 SE); otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (125 OE); arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevust ning usaldatavusnõudeid; ülevaade 2012. aasta riigieelarve kaitseministeeriumi valitsemisalast; käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu algatamine; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE); otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2011. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu algatamine;
riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE); kell 11.30 riigikaitsekomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung, arutusel on valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), kutsutud kaitseminister Mart Laar (ruum L 333);
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõu kohta; vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE);
õiguskomisjonis – otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE), kutsutud SA VEB juhataja Rein Järvelill ning rahandusministeeriumi esindajad; arvamus Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude kohta;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2011. aastal; tervishoiusüsteemi pettusi ja korruptsiooniriske kaardistav uuring (ruum L 335); 
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 väljasõiduistung Riigikontrolli, arutusele tuleb koostöö kõrgeimate kontrolliasutuste ja parlamendikomisjonide vahel ning ülevaade auditiettepanekute täitmisest;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb spordi- ja liikumisharrastuste toetusrühma koosolekul (ruum L 332).
 
Kell 16.30Ene Ergma osaleb Gustav Adolfi Gümnaasiumi 380. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel.
 
Teisipäev, 15. november
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Peaminister Andrus Ansip annab ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekandega esineb ka Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.
 
Teine lugemine – 2 eelnõu: elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) ning erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE).
                       
Esimene lugemine – 4 eelnõu: ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) ning Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 12.45 (või 10 min pärast täiskogu istungi lõppu) väljasõiduistung Ragn-Sells ASis (Suur-Sõjamäe 31a), tutvutakse jäätmekütuse tootmise ja pakendite sortimisega, toimub arutelu.
kultuurikomisjoniskell 14 arvamus valitsuse seiskohtade kohta Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa Liidus audiovisuaalteoste internetis levitamine: võimalused ja probleemid digitaalse ühtse turu kujundamisel“ osas; erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE); 
maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Leivaliidu ja MTÜ Eesti Rukki Seltsi esindajatega (ruum L 332);
majanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Eesti Merendusnõukotta, käsitletakse laevanduse, sadamate ja mereharidusega seotud küsimusi;
põhiseaduskomisjonis – kell 14 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Marek Helm; prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 126 SE); lühiülevaade põhiseaduskomisjoni moodustatud elektroonilise hääletamise töögrupi tegevuse hetkeseisust;
rahanduskomisjonis kell 14 ülevaade 2012. aasta riigieelarve majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast ning keskkonnaministeeriumi valitsemisalast; Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE); 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (97 SE);
riigikaitsekomisjonis – kell 14 kohtumine Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindajatega;
sotsiaalkomisjonis – kell 14 arvamus reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE) kohta; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE);
väliskomisjoniskell 13.30 kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus;
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Tartu Ülikooli Väärikate Ülikoolile.
 
Kell 18Ene Ergma kohtub Belgia suursaadiku Nicolaas Buyck´iga.
 
Kell 19Ene Ergma osaleb Eesti Kaitseväe 93. aastapäeva kontserdil.
 
Kolmapäev, 16. november
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine: rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE).
 
Teine lugemine – 6 eelnõu: investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE), taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE), 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE), 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE) ning maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE).
                         
Esimene lugemine – 2 eelnõu: politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest eelnõu (116 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (123 SE).
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb ettekandega Kullamaa valla visioonikonverentsil.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Norra fotograafi Anne Helene Gjelstadi Kihnu ainelise fotonäituse;
 
Kell 15Jüri Ratas osaleb Tallinna 9. Visioonikonverentsil.
                       
Neljapäev, 17. november
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine: taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE).
                       
Teine lugemine: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE)
                         
Esimene lugemine – 4 eelnõu: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (119 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (122 OE) ning otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (117 OE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – kell 13 parlamentaarne kuulamine teemal põlevkivi kui ressurss (ruum L 332);
riigikaitsekomisjonis – kell 13.30 kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõud (108 SE) ja (110 SE); politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest eelnõu (116 SE);
väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa Liidu energiapoliitika: koostöö Euroopa Liidu väliste partneritega” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse “Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta” eelnõu suhtes, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Einari Kisel ja välisministeeriumi esindaja; rahvusvaheline olukord seoses Iraani tuumaprogrammiga, kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik; ülevaade Tuneesia parlamendi valimistest;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelsoni peab Afganistani diplomaatidele loengu „Riigikogu roll Eesti välispoliitikas“ (ruum L 240).
 
Kell 11.15 – väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Afganistani diplomaatidega.
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.
 
Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.
 
Kell 18 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina suursaadiku Huang Zhongpoga.
 
Reede, 18. november
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, päevakorras on seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu pankade ja investeerimisühingute usaldatavusnormatiivide osas, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet, kohta; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa Liidus audiovisuaalteoste internetis levitamise kohta: võimalused ja probleemid digitaalse ühtse turu kujundamisel“ kohta.             
Kell 11 – Riigikogu istungite saalis algab traditsiooniline noortefoorum 101 last Toompeale teemal „Kes kujundavad meie väärtusi?“. Avasõnavõtuga esineb Riigikogu esimees Ene Ergma. Tervitussõnad ütleb Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamme. Sõnavõtab kaRiigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas. Taas toimuvad lapsesõbraliku organisatsiooni ja ühiskonnategelase valimised. Töö käigus valmib teemakohane dokument, mis pannakse foorumi lõpus hääletusele ja mis antakse üle Riigikogule. Ürituse eesmärgiks on noorte osaluse toetamine riiklikus otsustusprotsessis, aga ka osalusoskuse arendamine ja selle olulisuse teadvustamine.
 
Kell 12Ene Ergma esineb avakõnega UNICEF Eesti Sinilinnu aastapreemia 2011 kätteandmise tseremoonial.
 
Kell 16Ene Ergma kohtub Viljandimaa Naisliiduga.
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb loomefestivali NEU/NOW LIVE avamisel.
 
Pühapäev, 20. november
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Estonia kontserdisaalis toimuval jalgpalligalal 2011.
 
Kell 16Laine Randjärv osaleb Maarja küla toetuskontserdil “Kuula, palun!”.
 
*
 
Välislähetused:
 
13. – 14. novembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on Rootsis Stockholmis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Venemaal toimuvate valimistega seotud teemad, Euroopa majandus- ja finantskriis, aga ka Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida küsimused.
 
13. – 15. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Toimub demokraatliku ja õiglase ühiskonna staatuse teemaline kuulamine. Samuti arutatakse inimõiguste universaalse käsitusega seonduvat ning religioossete kogukondade vastase vägivallaga seotud probleeme.
 
15. november
 
Riigikogu aseesimees, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb Leedus Vilniuses Balti Assamblee medalite üleandmise tseremoonial.
 
17. – 18 novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning delegatsiooni liige Mailis Reps (17. nov) osalevad Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil ja Ukraina teemalisel kuulamisel.
 
17. – 18. novembrini
 
Riigikogu liige Urmas Reinsalu osaleb Saksamaal Berliinis Bundestagi CDU/CSU parlamendifraktsiooni kutsel „CLUB 27“ parlamentaarsel kohtumisel. Põhiteemaks on Euroopa roll üleilmses majanduses.
 
18. – 21. novembrini
 
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksa-Balti Seltsi kutsel Saksamaal Darmstadtis Mare Balticumi 2011 kultuuripäevadel, kus ta esineb ka ettekandega.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside