Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 15. töönädal 14. – 17. maini 

Esmaspäev, 14. mai 

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 14. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele kultuuriminister Rein Lang ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Arupärimised käsitlevad vastavalt maakondlike riigimuuseumide korraldust (nr 146), emakeele riigieksamit (nr 148), õpetajate palgatõusu (nr 162) ning Jõgeva koolide sulgemist (nr 166). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Kell 11 – komisjonide istungid 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Seisukoha andmised: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega (COM(2012)84); Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika valdkonna prioriteetseid aineid käsitleva direktiivi eelnõu kohta (COM(2011)876); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta (COM(2011) 684); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumide (CSDd) kohta, ning millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ (COM(2012)73).

keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduses kavandatavad muudatused, keskkonnaministeeriumi esindajate kuulamine; raporti „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundileˮ lähteülesande tutvustamine.

kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); kohtumine Riigikogu aseesimehe Laine Randjärvega – Vastutustundlike Naiste konverentsi hariduse töötoa ettepanekud.

maaelukomisjonis – uuringu “Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused” vahearuanne;

majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE); maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Andmekaitse Inspektsiooni ettekanne „Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2011“, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud Nordea Panga Eesti filiaali juht Vahur Kraft, Eesti Pangaliidu ning siseministeeriumi esindajad; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni pöördumine seoses NATO salastatud teabele juurdepääsu sertifikaatide väljastamisega; kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE); 

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (208 SE); rahanduskomisjoni Läti visiidi ettevalmistamine.

riigikaitsekomisjonis – Eesti Vabariigi ja Keemiarelvade Keelustamise organisatsiooni vahelise eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (194 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias“ eelnõu (225 OE).

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Liidu algatuste, mis käsitlevad kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamist asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis ning töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, kohta; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE).

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest. Kutsutud Eesti suursaadik Vene Föderatsioonis Simmu Tiik ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 2. büroo direktor Katrin Kanarik; ülevaade arengutest Georgias ja Eesti-Georgia kahepoolsetest suhetest. Kutsutud Eesti suursaadik Georgias Toomas Lukk ja 3. poliitikaosakonna 1. büroo lauaülem Sven Sihvart.

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE);karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE). Kutsutud justiitsminister Kristen Michal.

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30, ruumis L335: arutelu erikomisjoni pädevuse sätestamisest korruptsioonivastase seaduse eelnõus (192 SE); otsuse tegemine Riigikogu liikme Juku-Kalle Raidi kohta seoses majanduslike huvide deklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisega; arutelu juunis 2012 toimuvast korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO neljandast hindamisvoorust „Korruptsiooni ennetamine seoses parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröridega“.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30: Riigikontrolli auditiaruanne „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, regionaalminister Siim Valmar Kiisler (ruum L 333), komisjoni istung on avalik. 

Üritused: 

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Riigikogu konverentsisaalis venekeelsete eelkooli lastele mõeldud värviraamatu presentatsiooni ja kohtub alghariduse juhtidega. 

Teisipäev, 15. mai 

Kell 10 – täiskogu istung 

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE), vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE) ning erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE). 

Komisjonides: 

keskkonnakomisjonis – 10 minutit pärast istungi lõppu: välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE). Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

maaelukomisjonis – kell 14: piirangud loomade ekspordil Venemaale;

majanduskomisjonis – kell 14: avalik istung taastuvenergiat käsitlevate regulatsioonide ja nende võimaliku muutmise teemal, ettekannetega esinevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda, ASi Eesti Energia, ASi Elering esindajad (ruum L 333), istungi ülekannet saab jälgida veebis aadressil: http://live.riigikogu.ee/live

põhiseaduskomisjonis – kell 14: avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu esimees Kalle Liivamägi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja rahandusministeeriumi esindajad (ruum L 262);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (230 SE).

sotsiaalkomisjonis – kell 13: kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE).

riigikaitsekomisjonis – ülevaade riigikaitse 10-aastase arengukava koostamisest. Kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

väliskomisjonis –  Kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Norras ja Islandil, Hiinas, Vietnamis ja Mongoolias. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; informatsioon Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 126. assamblee tööst ja Riigikogu delegatsiooni moodustamisest Ungaris Siófokis 5. -7. septembrini toimuvale soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressile. Kutsutud IPU Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv.

õiguskomisjonis – riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE). 

Üritused: 

Kell 16 – Riigikogu konverentsisaalis toimub ümarlaud ”Vähi sõeluuringud kui investeering Eesti rahva tervisesse”. Ümarlaual on võimalus arutada rinna-, emakakaela-, soole- ja eesnäärmevähi varase avastamise ja ennetamise teemat koos arstide, meedia esindajate ja poliitikutega, kes saavad mõjutada tulevasi protsesse ennetustegevuse veelgi tõhusamaks muutmisel. Avasõnad ütleb ürituse patroon Riigikogu esimees Ene Ergma, sõnavõtuga esineb sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Konverentsil osaleb Riigikogu aseesimees Laine Randjärv. Vähi varase avastamise, ennetamise, ravi võimaluste, sõeluuringute ja soospetsiifiliste terviseprogrammide teemaliste ettekannetega esinevad dr Vahur Valvere, Sirje Vaask, dr Maret Talk, dr Sulev Ulp, dr Lee Padrik, dr Piret Veerus, dr Tiit Suuroja ja dr Margus Punab. Eesti Vähiliit on 2012. aastaks kavandanud põhjaliku programmi vähi ennetustegevuseks, eesmärgiga saavutada vähi ennetamise teemale veelgi suurem tähelepanu ühiskonnas. 

Kolmapäev, 16. mai 

Kell 13 – infotund 

Kell 14 – täiskogu istung 

Teine lugemine – 3 eelnõu: otsuse „Kaitseväe kasutamine Eetsi riigi rahvusvahelise kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias“ eelnõu (225 OE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE). 

Esimene lugemine – 3 eelnõu: halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE) ning Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE). 

Kohtumine: 

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub EAS-i juhatusega EAS-i majas. 

Neljapäev, 17. mai 

Kell 10 – täiskogu istung 

Teine lugemine: täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE). 

Komisjonides 

keskkonnakomisjonis – kell 13: väljasõiduistung teemal: tutvumine kalanduse ja looduskaitse probleemidega Kihnus ja Pärnumaal.

majanduskomisjonis – kell 11 elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); arvamus vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) kohta;

põhiseaduskomisjonis 15 min pärast täiskogu istungi lõppu: korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); arvamus vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) kohta;

riigikaitsekomisjonispool tundi pärast täiskogu lõppu: kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kell 14: riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung: Eesti seisukohad 20.-21. mail Chicagos toimuval NATO tippkohtumisel. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.

sotsiaalkomisjonis – kell 13: kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE).

väliskomisjonis – kell 12.15: kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus; kell 14: väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung: Eesti seisukohad 20.-21. mail Chicagos toimuval NATO tippkohtumisel.

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontroll annab ülevaate riigi valmisolekust kriitilise info infrastruktuuri toimepidevuse tagamise kohta. 

Kohtumised, üritused: 

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega infoühiskonna konverentsil „Demokraatia muutuste keerises“  Riigikogu konverentsisaalis. 

Kell 15.30 – väliskomisjoni kohtumine Ungari väliskomisjoni delegatsiooniga. 

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi heategevusliku kunstioksjoni “Aita alustada elu” avamisel. 

Reede, 18. mai 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Euroopa Liidu Läänemere strateegia ja tegevuskava: hetkeseis ja arengud. Kutsutud Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu algatuste kohta, mis käsitlevad kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamist asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis ning töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega. Kutsutud sotsiaalministeeriumi eksperdid. 

Üritused: 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Türi Lillelaada avamisel. 

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on Eesti Kontserdi ja Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontserdil Vanemuise kontserdimajas. 

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Lääne-Virumaal: annab ühiskonnaõpetuse tunni Kehra Gümnaasiumis ja Tapa Gümnaasiumis; kohtub Tapa päevakeskuse ja Rakvere Sotsiaalabikeskuse Eakate päevakeskuse personali ja külastajatega; külastab AS-i Pihlakas. 

*

Välislähetused: 

11. – 15. maini  

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Jaak Allik osalevad Gruusia parlamendi kutsel Gruusias Batumis OSCE PA kevadisel majandusliku koostöö ja stabiilsuse edendamise teemalisel majanduskonverentsil. Konverentsil keskendutakse regioonis peale Nõukogude Liidu lagunemist läbi viidud vajalikele ja edukalt teostatud majanduselu muudatustele. Kuulatakse haruministrite ülevaateid ja rahvusvaheliste majandusteadlaste ettepanekuid. 

13. – 15. maini 

Riigikogu riigikaitse komisjoni esimees Mati Raidma osaleb Suurbritannias Londonis kolmandal elektritaristu turvalisuse alasel aastakohtumisel (3rd Annual Electric Infrastructure Security Summit – EISS), kus muuhulgas arutatakse loodusliku elektromagnetkiirguse ohtu ülemaalistele elektrivõrkudele ja teistele infrastruktuuridele ja sellega seotud riske. 

14. – 18. maini 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis ja Harkivis info kogumise missioonil. 

15. mai 

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Venemaal Moskvas kohtumisel Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma väliskomisjoni esimehe Aleksei Puškoviga

15. mai 

Riigikogu Eesti-Soome parlamendirühma aseesimees Urve Tiidus osaleb Soomes Helsingis Eduskunta korraldataval debatil „50 aastat Helsingi lepingut – tee edasi“. 

16. – 19. maini 

Riigikogu väliskomisjoni liige Imre Sooäär osaleb Ungaris Budapestis Nyíregyháza Kolledži Ida- ja Kesk-Euroopa Uuringute Keskuse konverentsil „Balti riigid iseseisvuse teel“, kus ta esineb ka ettekandega. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside