Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 1. töönädal 14. – 17. jaanuarini

Esmaspäev, 14. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Hanno Pevkur, rahandusminister Jürgen Ligi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Taavi Rõivas. Arupärimised käsitlevad vastavalt soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo rahastamist (nr 213), rahvaloendust (nr 214), väidetavalt Soomes toimunud salajast kolmepoolset kohtumist (nr 250), elektrihinna tõusu leevendamist (nr 251 ja nr 252), riigihangete seadust (nr 255), julgeolekuasutuste kontrolli (nr 232), finantstehingute maksustamist (nr 212), järelevalvet Eesti Energia põlevkivielektrijaama hanke üle (nr 254), jäämurdmise arengukava 2006-2013 elluviimise või selle täitmise lõpetamist (nr 255), kodutarbijate kaitsmist (nr 266), avaliku hanketa eraettevõtetele eraldatud 2,635 miljoni euro kasutamist (nr 244), kodukulude vähendamist (nr 245), eluasemevaldkonna arengukava täitmist (nr 249), peretoetuste reformi (nr 227), pensionide tõusu (nr 228), tervishoiusüsteemi rahastamist (nr 229), arstiabi kättesaadavust (nr 230), visiidi- ja voodipäevatasu tõusu ning töötutoetuse tõstmise edasilükkamist (nr 236), hooldusravi rahastamist (nr 237) ning puuetega inimestele mõeldud teenuste kättesaadavust (nr 243). Kokku vastatakse 21 arupärimisele.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 17. – 18. jaanuarini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur, siseminister Ken-Marti Vaher;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), õiguskantsleri arvamus; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu fluoritud kasvuhoonegaaside kohta; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamist käsitlevat direktiivi;

kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; haridus- ja teadusministeeriumis Riigikogu kevadistungjärguks ettevalmistatavad eelnõud; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE); otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ muutmise eelnõu algatamine; kultuurikomisjoni soovitused õpetajahariduse edendamiseks; Paavo Nõgene ettepanekud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmiseks;

maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanne „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine“ (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10 Rahvusvahelise Tollitariifide Väljakuulutamise Liidu asutamiskonventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (324 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kohtumine Eesti Koostöö Kogu esindajatega, arutusel on koostöö võimalused Vabariigi Presidendi initsiatiivil algatatud ühisloomeprotsessi kontekstis valimisseaduse ja erakonnaseaduse muutmise teemadel, osalevad SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel, Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise ning Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (341 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe kaplaniteenistus, kutsutud Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Taavi Laanepere;

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, eelnõu suhtes; Eesti seisukohad meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid käsitlevate Euroopa Liidu määruste eelnõude kohta; riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE);

väliskomisjonis – informatsioon peaministri välissuhtlemisest, kutsutud peaministri välisnõunik Märt Volmer; olukorrast Süürias ning teistes Pärsia lahe riikides, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik;

õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (323 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikme seas ja sellega seotud meetmeid, eelnõu osas;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 GRECO IV hindamisvoorus „Korruptsiooni ennetamine parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas“ Eestile antud soovitused;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade Riigikontrolli 2013. aasta tööplaanist, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);

Üritused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi L-tiiva III korrusel sotsiaalpoliitiliste installatsioonide näituse „Pühad koletised“.

Teisipäev, 15. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Arutusele tuleb õiguskantsleri ettepanek nr 21: kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15 aastasena määratlemata. Ettekandega esineb õiguskantsler Indrek Teder.

Esimene lugemine – 9 eelnõu: otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (290 OE), otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine omavalitsusliku halduskorralduse arengusuundade väljaselgitamiseks” eelnõu (302 OE), otsuse riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (337 OE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE), erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – Kihnu saarekultuuri kaitsmisega seotud küsimused, osalevad Kihnu vallavanem Ingvar Saare ning keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajad; tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE);

kultuurikomisjonis – kell 14 meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (336 SE), kutsutud kultuuriminister Rein Lang; kultuuriministeeriumis Riigikogu kevadistungjärguks ettevalmistatavad eelnõud; Eesti Rahvusraamatukogu eelarve; meediateenuste kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega inimestele;  

maaelukomisjonis – kell 14 maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE) ning toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE), (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 14 Poliitikauuringute Keskuse Praxis noorteseire aastaraamatu tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, eelnõu kohta; Riigikogu liikme immuniteedimenetluse eelnõu projekti arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

Üritused ja kohtumised

Kell 13 – Riigikogu kunstisaalis esitletakse Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös ilmunud tõlkeraamatut Stefan Marschalli „Parlamentarism. Sissejuhatus“. Raamatut tutvustavad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Mihkel Solvak. Raamatu autor Stefan Marschall on politoloogia professor Heinrich Heine nimelises Düsseldorfi Ülikoolis ja arvukate parlamentarismikäsitluste autor. Eesti lugejale on autor lisanud ka eraldi eessõna.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levine’iga.

Kolmapäev, 16. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu: kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (269 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (276 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE) ning planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE)

Esimene lugemine: ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE);

Kohtumised ja üritused

16. – 17. jaanuarini on Eestis visiidil Poola parlamendi spiiker Ewa Kopacz koos teda saatva delegatsiooniga, kuhu kuulub ka Poola lasteombudsman Marek Michalak. Kolmapäeval, 16. jaanuaril kell 14 võtab Poola Seimi esimehe vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. NB ajakirjanikud! Kell 14.45 Riigikogu Valges saalis pressikonverents. Kell 15.15 kohtuvad külalised peaminister Andrus Ansipiga. Kell 16.15 avab Ene Ergma Riigikogu hoone II korrusel näituse “Janusz Korczak – maailma reformaator”, millele järgneb lastejoonistuste võistluse võitjate autasustamise tseremoonia Valges saalis, kus parlamendispiikrid esinevad tervitussõnavõttudega. Neljapäeval, 17. jaanuaril kell 11 võtab Ewa Kopaczi vastu president Toomas Hendrik Ilves. Kell 12 kohtutakse Riigikogu aseesimees Jüri Ratasega. Lasteombudsman külastab samal ajal Haapsalut.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis kujur Mari-Liis Tammi tööde näituse.

Neljapäev, 17. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused“ arutelu. Ettekannetega esinevad kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – uue jahiseaduse eelnõu tutvustamine; reoveepuhasti jääkmudast tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused, raporti projekti tutvustamine;

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid;

väliskomisjonis – kell 14 informatsioon Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest, kutsutud Vabariigi Presidendi välisnõunik Margus Laidre; ülevaade arengutest Eestile olulistel teemadel Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik ÜRO juures Margus Kolga;  

Üritused

Kell 13.30 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna avab Riigikogu konverentsisaalis vaimupuudega inimeste fotokonkursi „Loodusfoto 2012” tööde näituse. Konkursi korraldasid ajakiri Vaimupuu ja Nikon ning selle eesmärgiks oli tuua vaimupuudega inimesed kodust välja ning panna nad nägema loodust uue nurga alt.

Reede, 18. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11 Eesti seisukohad 21. jaanuaril toimuval eurogrupi kohtumisel ja 22. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 20. – 21. jaanuarini toimuval mitteametlikul euroministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule fluoritud kasvuhoonegaaside kohta;

Kohtumised

Kell 11.30 – Riigikogu juhatuse liikmed kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorg).

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorg).

Laupäev, 19. jaanuar

Riigikaitsekomisjoni aseesimees Aivar Riisalu külastab Ida-Virumaal sõjalis-sportlikku võistlust “Utria dessant.”

Pühapäev, 20. jaanuar

Kell 14 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab osa Koduomanike Kongressist, kus ta esineb ka ettekandega teemal „Roheline Tallinn“.

*

Välislähetused

12. – 17. jaanuarini

Riigikogu liige Jaak Allik osaleb žürii liikmena Venemaal Sotšis Venemaa Teatritegelaste Liidu korraldataval 15. rahvusvahelisel teatrifestivalil ja konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

13. – 14. jaanuarini

Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George Marshalli keskuse poolt korraldataval seminaril “Kesk-Aasia pärast ISAF-ilt üleminekut: regionaalsed väljakutsed ja lahendused läbi koostöö”.

13. – 15. jaanuarini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA migratsioonikomitee raportöörina Ungaris Budapestis infokogumismissioonil.

15. – 18. jaanuarini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus Armeenias Jerevanis presidendi valimiste vaatlemise eelmissioonil.

17. – 18. jaanuarini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht, Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ning asejuht Aadu Must osalevad Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi ja Põhjamaade Nõukogu kohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu Läänemere strateegia, Balti riikide ja Põhjamaade hääl Euroopa Liidus, koostöö Valgevene suunal ning koostöö prioriteedid 2013. aastaks.

17. – 18. jaanuarini

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants ning liikmed Andres Anvelt, Kalle Jents ja Siim Kabrits osalevad Lätis Riias õiguskomisjoni kohtumisel Läti parlamendi õiguskomisjoniga. Visiidi käigus kohtutakse ka justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi ametnikega.

17. – 19. jaanuarini

Riigikogu liikmed Kalle Laanet ja Deniss Boroditš osalevad Hispaanias Madridis liikumise „Parlamendiliikmed inimkaubanduse vastu“ raames toimuval lastekaubanduse vastast võitlust käsitleval seminaril.

17. – 20. jaanuarini

Maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva, aseesimees Aivar Kokk ning komisjoni liige Ester Tuiksoo osalevad Saksamaal Berliinis rahvusvahelise messi „Grüne Woche“ raames toimuval toidu- ja põllumajandusfoorumil.

18. – 19. jaanuarini

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naiskogu volikogul.

18. – 26. jaanuarini

Riigikogu Aadu Must osaleb Kasahstanis Almatõs arhiivindusseminaril, kus ta esineb ka ettekandega Eesti arhiivinduse uuematest arengutest.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside