Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 11. töönädal 14. – 17. aprillini

Esmaspäev, 14. aprill

Kell 15 algaval täiskogu istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised puudutavad eelarve tasakaalu (nr 40), Tallinn-Tartu maantee rahastamist (nr 47), Saksamaale ümberasujate vara tagasitaotlejate avalduste lahendamist (nr 49), Tallinna linna infrastruktuuride rahastamist (nr 50), Eesti raudteetransporti (nr 41) ning tuumaenergeetikat (nr 42).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda:

Komisjonide istungid algavad kel 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Muutuv Euroopa vajab eelarvereformi. Avalikku konsulteerimist käsitlev dokument aastatel 2008/2009 tehtava eelarve läbivaatamise kohta”, seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele kosmeetikatoodete kohta;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE), pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE);

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, eelnõu kohta;

majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Edelaraudtee, kohtutakse juhatuse ja nõukogu liikmetega, arutusel on reisijatevedu täna ja homme ning eraomandis oleva avaliku raudtee majandamine;

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), arvamus Euroopa Komisjoni teatiste „Aruanne FRONTEXi tegevusele antud hinnangu ja tema tulevase arengu kohta”, „Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) loomise analüüs” ja „Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine” kohta;

rahanduskomisjonis – hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu ( 227 OE), Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelarve reformi protsessi kohta;

riigikaitsekomisjonis – kutsealuste ja ajateenijate tervislikust seisundist, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Ameti ja Kaitsejõudude Peastaabi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (206 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse (208 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE);

väliskomisjonis – Euroopa Parlamendi Moldova suunaline tegevus, kutsutud Euroopa Parlamendi liige ja ELi-Moldova parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni esimees Marianne Mikko, kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Saksamaa Liitvabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat, ülevaade Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tegevusest ja Doha läbirääkimiste vooru hetkeseisust, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Mart Laanemäe;

õiguskomisjonis – riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 kohtumine riigi peaprokuröri Norman Aasaga, majanduslike huvide deklaratsioonide laekumistest ja nende esitamisega seonduvatest probleemidest;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigi 2008. aasta tulude prognoosi ja tulude laekumise teemaline arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak;

Teisipäev, 15. aprill

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 3 eelnõu: ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (196 SE), Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE) ning korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (226 OE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusministeeriumis ettevalmistatavast ülikooliseaduse, erakooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõust, kutsehariduse arengukavast seoses kutseõppeasutuste ühendamisega, olulise tähtsusega riikliku küsimuse ”Eesti hariduse tulevik: eesmärgid, kättesaadavus, alternatiivid, ohud” arutelu ettevalmistamine; 

maaleukomisjonis – kohtumine Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) esindajatega, kutsutud EHSi tõuaretustöö juhataja Andres Kallaste, Tori hobuste haruseltsi esindaja Aldo Vaan ja EHSi tegevdirektor Krista Sepp;

majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamine keskkonnaministeeriumilt Võru linnale, alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mänguasjade ohutust;

põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Eesti inimarengu aruande 2007 arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta;

õiguskomisjonis – Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (233 SE), alaealise mõjutusvahendite seaduse eelnõu (98 SE),  korrakaitseseaduse eelnõu – avaliku koosoleku regulatsioon (49 SE);

Üritused:

Kell 15.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Nõmme Noortemaja Loodusmaja 5. sünnipäeva tähistamisel.

Kolmapäev, 16. aprill

Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning rahandusminister Ivari Padar.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE). Jätkatakse võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE) teist lugemist ning teisele lugemisele tuleb kalapüügiseaduse muutmise seadus eelnõu (184 SE). Esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE).

Neljapäev, 17. aprill

Kell 10 algavale istungile on kavandatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE) kolmas lugemine ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine.

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 11 väljasõiduistung Tallinna Botaanikaaeda;

kultuurikomisjoniskell 12.30 noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE);

majanduskomisjonis – elamuseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), seejärel toimub väljasõiduistung Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusesse (TFTAK), tutvutakse Arenduskeskuse tööga ning räägitakse arengusuundadest;

Kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga.

Kell 14.30Ene Ergma kohtub Eesti Arengufondi esindajatega (ruum L 240).

Üritused:

Kell 13 – Valges saalis algab seminar „Partnerlus Aafrikaga“, mille korraldab Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimehe Silver Meikari eestvedamisel Riigikogu koostöös AWEPA ja MTÜga Mondo. Arutusel on viimased suundumused Aafrika ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes. Seminari eesmärgiks on aidata kaasa Eesti tulevasele partnerlusele Aafrikaga, vaadates kaugemale vananenud „annetaja-vastuvõtja suhetest“ ja tuues arutlusele uusi väljavaateid.

I istungil on teemaks Aafrika ja Euroopa Liit, ettekannetega esinevad Uganda parlamendi liige Akol Rose Okullu, Põhjamaade Aafrika Instituudi esindaja Yenkong Ngangjoh-Hodu ning Euroopa Komisjoni ametnik Adolf Riehm.

II istungi teema on Põhjamaad – Aafrika õppetunnid. Ettekanded teevad Raani Rahvusvahelise Arengukoostöö Nõukogu aseesimees, Aafrika õpingute professor Holger Bernt Hansen, Põhjamaade Aafrika Instituudi teadusdirektor Fantu Cheru ning AWEPA peasekretär Pär Granstedt.

III istungi teema: Eesti – tere tulemast Aafrikasse, ettekannetega esinevad Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt, välisministeeriumi asekantsler Mart Laanemäe ning Arengukoostöö ümarlaua juhatuse liige Riina Kuusik.

Avatakse Worldcomics’i Aafrika karikatuurinäitus.

Lisainformatsioon: Silver Meikar, tel 52 78089

Seminari programmi ja info registreerimise kohta leiab siit:

Reede, 18. aprill

Üritused:

Kell 12-16 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland juhatab sisse  Valges saalis toimuva poliitikakonverentsi. Koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi ning Tartu Ülikooli üliõpilasesindusega viiakse läbi noorte poliitikakonverents  „ÜLIÕPILASKOND – SURVE SEADUSELE JA KOHUSTUS SEADUSE EES”. Konverentsil osaleb ligi 80 üliõpilast erinevatest Eesti ülikoolidest, kes arutlevad neljal, üliõpilastega seotud seadusandlikul teemal. Ülikoolide tudengid esinevad omapoolsete ettekannetega ja sellele järgneb diskussioon noorte ning Riigikogu liikmete vahel.

Riigikogu esimees Ene Ergma on ringsõidul Tartumaal:
kell 9 külastatakse Maamessi Tartus,
kell 10 – kohtumine Vara vallavalitsusega eesotsas vallavanem Andres Kärbiga,
kell 11.30 – külastatakse puidufirmat Vara Saeveski OÜ,*
kell 13.30 – kohtumine Peipsiääre vallavalitsusega eesotsas vallavanem Niina Baranina, külastatakse ka Vanausuliste muuseumi,
kell 15 – kohtumine Alatskivi vallavalitsusega eesotsas vallavanem Andu Tõrvaga,
kell 17 – külastatakse Konguta kooli.

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees ja Eesti-Prantsuse parlamendirühma esimees Kristiina Ojuland juhib Tallinnas toimuval Prantsuse-Balti välis- ja julgeolekupoliitika seminari paneeli, mille teemaks on Prantsusmaa Euroopa julgeoleku kontekstis. Seminarile on oodatud Riigikogu liikmed, kaitseministeeriumi esindajad ja ajakirjanikud. Seminar toimub Radisson SAS hotellis.

*       *       *

Välislähetused:

9. – 19. aprillini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühm eesotsas rühma esimehe Ivi Eenmaaga osaleb (09.04-19.04) Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas IPU 118. assamblee istungil ja komiteede koosolekutel. Eesti delegatsiooni kuuluvad veel rühma aseesimehed Marika Tuus, Erki Nool ning Jüri Tamm. Assamblee peateemaks on „Võitlus vaesusega“. Ivi Eenmaa esineb assambleel ettekandega, milles käsitletakse arengukoostöö temaatikat Eesti kogemusele tuginedes – abi saajast on saanud abi andja. Jüri Tamm osaleb säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee töös. Komitee keskendub parlamentaarsele järelevalvele riigi välisabi poliitikate üle. Marika Tuus osaleb demokraatia ja inimõiguste komitee töös, mille peateemaks on „Võõrtöötajad, inimkaubandus, ksenofoobia ja inimõigused.” Erki Nool osaleb Rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee töös, mis käsitleb parlamentide osa riigi julgeoleku, inimeste julgeoleku ja isiklike vabaduste vahelise tasakaalu saavutamisel ning demokraatiat ähvardava ohu ära hoidmisel. Lisaks osaleb Riigikogu delegatsioon veel 12+ regionaalse grupi kohtumistel. Plaanis on ka kohtumised Soome ja Ungari parlamentide delegatsioonide liikmetega

11. – 16. aprillini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 118. assamblee raames toimuval parlamentide naisspiikrite kohtumisel. Arutusel olevate teemade võtmesõnad on naised ja vaesus. Lähemalt käsitletakse vaesuse vähendamise ja välistamise võimalusi, diskrimineerimisega seonduvat ning naistesse investeerimist (investing in women).

13. – 14. aprillini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide kultuurikomisjonide esimeeste ühisistungil. Istungi teemaks on kultuuridevaheline dialoog: tähtsus ja eesmärgid, keeleküsimused, noortele suunatud töö ning Euroopa ja teised kultuurid.

13. – 18. aprillini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga (13. – 17.04) osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta istungjärgu kevadistungil. Delegatsiooni koosseisus on Strasbourgis veel Kristiina Ojuland (12. – 17.04) ning Mailis Reps (13. – 18.04).

Päevakorra projekti kohaselt tulevad arutusele Euroopa moslemikogukonnad ja ekstremism, olukord Lähis-Idas, ohutu ja seadusliku abordi kättesaadavusega seotud probleemid Euroopas, laste ja teismeliste enesetapud kui tõsine rahvatervise küsimus Euroopas, Euroopa Liiduga liitumine ja inimõiguste konventsioon, Serbia liikmekohustuste täitmine, rahvusvähemuste olukord Vojvodinas ja rumeenia vähemus Serbias, immigratsiooni Põhja-Aafrikast, Euroopa kirjanduse õpetamise edendamine ning turismi ja säästva arenguga seonduv. Assambleele oodatakse seekord esinema Slovakkia presidenti Ivan Gašparovičit, Saksamaa Liitvabariigi kantslerit Angela Merkelit, Ukraina peaministrit Julia Tõmošenkot ning Prantsusmaa välis- ja Euroopa asjade ministrit Bernard Kouchner’i.

14. – 16. aprillini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Margus Lepik (15.-16.04.) osalevad Norras Stavangeris Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ühisistungil. Arutusel on veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduv ning jäätmekäitluse probleemid.

15. – 24. aprillini

Riigikogu liige Toomas Varek osaleb Saksamaal Garmischis George C. Marshalli Kaitseõppe Keskuse korraldatavas akadeemilises koolitusprogrammis.

16. – 18. aprillini

Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb Ghanas Accras Lääne-Aafrika e-valitsemise Akadeemia asutamise töörühma koosolekul.

17. aprill

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Kadri Must osaleb Belgias Brüsselis NATO PA seminaril „Afganistani stabiliseerimine: julgeoleku arendamine, arengu kindlustamine“.

17. – 18. aprillini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Leedus Vilniuses Leedu Seimase korraldataval ümarlaual „Rahu võimalustest Tšetšeenias“.

17. – 20. aprillini       

Riigikogu liikmed Urmas Reinsalu, Ken-Marti Vaher, Margus Tsahkna osalevad Islandil Reykjavikis noorte parlamendiliikmete kliimamuutuste teemalisel kohtumisel. Kohtumise korraldab Konrad Adenaueri Fond. Kohtutakse kliimamuutuse ekspertidega ning arutatakse kliimamuutuse poliitilisi mõjusid ning Kopenhaageni 2009. a kliima-alase tippkohtumisega seonduvat.

11. aprill 2008

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside