Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 8. töönädal

13. – 16. novembrini

Esmaspäev, 13. november

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab justiitsminister Rein Lang Riigikogu liikme Avo Üpruse arupärimisele arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta vanglates kohta (nr 248 ). Järgneb vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Päevakorra leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Arupärimised on aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule lipuriigi nõuete täitmise kohta; seisukoha andmine Rohelisele raamatule „ELi tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses”.

Keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE).

KultuurikomisjonisEuroopa Ülikool – Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (998 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE); Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE).

Maaelukomisjonis – riigi 2006.a lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE).

Majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE); riigihangete seaduse eelnõu (816 SE).

Põhiseaduskomisjonis – otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1021 OE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE); ametlike teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE); Riigikohtule arvamuse andmine ehitusseaduse § 13 põhiseadusele vastavuse küsimuses.

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu direktiive seoses finantssektoris vara omandamise ja osaluse suurendamise tehingute suhtes rakendatavate usaldatavusnormatiivide täitmise hindamise menetluskorra ja kriteeriumidega, kohta; krediidiasutuste seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 1017 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1019 SE).  

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse § 97 muutmise seaduse eelnõu (981 SE); otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE).

Väliskomisjonis – uurimuse „Eesti välispoliitika Hiina suhetes: võimalused ja valikud” tutvustus, kutsutud uuringu autorid, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudi teadurid Raul Allikivi ja Tiago Marques.

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine GRECO Eesti delegaadiga ja OECD Eesti delegaadiga eesmärgiga saada informatsiooni Eesti II ringi hindamisaruande soovituste täitmise kohta, III hindamisvooru temaatika (hinnatakse muuhulgas poliitiliste parteide rahastamist) ja rahvusvahelise altkäemaksu alase töögrupi OECD Eesti I ringi hindamisest ja tehtud soovitustest ning Eesti II ringi hindamisest 2007. a sügisel.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditite „Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste ostmine” ja „Euroopa Sotsiaalfondi meede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul””, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab; laekunud Riigikontrolli aruanded.

Kohtumised:

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Soome Eduskunna endise spiikri Riitta Uosukaineni ja Eduskunna peasekretäri Seppo Tiitineniga.

Üritused:

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen esineb avaettekandega Kaitseliidu koolis Alus riigikaitse erikursustel maavanematele ja linnapeadele.

Kell 18Ene Ergma osaleb juubelinäituse „Soome parlament Eduskund 100” näituse avamisel (Rahvusraamatukogu 5. korruse teatmesaal).

Teisipäev, 14. november

Kell 10 algaval istungil jätkatakse sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE) esimest lugemist. Seejärel on kavas Tarmo Kõutsi kaitseväe juhataja ametist vabastamise otsuse eelnõu (1015 OE) esimene lugemine ning Euroopa parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE) teine lugemine.

Komisjonides:

Kultuurikomisjoniselektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamine.

Majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE); Euroopa komisjoni aruande ning nõukogu määruse „Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavate maaelu arengu toetuste kohta” eelnõu; otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE).

Põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE); Riigikohtule arvamuse andmine korruptsioonivastase seaduse § 263 põhiseadusele vastavuse kohta.

Rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse eelnõu (1011 SE);   riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE); otsuse „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu  (988 OE).

Riigikaitsekomisjonis – missiooniperede toetusprogramm, perspektiivid, kutsutud Naiskodukaitse esinaine Airi Neve ja kaplan Gustav Kutsar; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE); töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); töötajate usaldusisiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (973 SE).  

Väliskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE).

Kohtumised:

Kell 13 – sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja aseesimees Kadi Pärnits kohtuvad Eesti Patsiendi Esindusühingu esindajatega.

Kell 14.30  – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Prantsuse suursaadiku Daniel Labrosse’iga (esimehe külalistetuba).

Kolmapäev, 15. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Rein Randver, rahandusminister Aivar Sõerd ja siseminister Kalle Laanet.

Kell 14 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt arutusele 20 eelnõu. Kolmandal lugemisel on 4 eelnõu, teisel lugemisel on 11 eelnõu, teiste hulgas ka 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE). Esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu.

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis näituse Kihnu käsitöömeistrite töödest.

15. – 18. novembrini

Eestis on visiidil Küprose parlamendi Esindajatekoja Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Nicos Cleanthous’iga.

Neljapäeval, 16. novembril kell 10 võtab delegatsiooni vastu president Toomas Hendrik Ilves. Kell 11.15 kohtutakse Riigikogu esimees Toomas Varekiga, kell 12.15 Eesti-Küprose parlamendirühma esimehe Küllo Arjakasega, kell 14.10 kohtumine Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Gert Antsuga, kell 15 Euroopa Liidu Infokeskuse nõuniku Ene Paaveli ja valitsuse kommunikatsioonibüroo nõuniku Sten Hanssoniga. Külaliste auks annab õhtusöögi Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland. Reedel viibivad külalised Rakveres. Delegatsioon lahkub Eestist laupäeval, 18. novembril.

Neljapäev, 16. november

Kell 10 algavale istungile on kavandatud 2 eelnõu kolmas lugemine.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad energiakultuuride toetuskava läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni aruande ning nõukogu määruse eelnõu kohta; ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu novembriistungil arutusele tulevatest teemadest.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni juures Viinis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas, suursaadik Sulev Kannike ja suursaadikukandidaat.

Kohtumised:

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Küprose parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga (esimehe külalistetuba).

Kell 20 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Euroopa Kosmoseagentuuri delegatsiooniga.

Reede, 17. november

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Schengeni infosüsteemiga liitumine ja Schengeni õigusruumi laienemise probleemid, kutsutud siseminister Kalle Laanet; Eesti seisukohad 23. novembril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni aruandele energiakultuuride toetuskava läbivaatamise kohta ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005; Eesti seisukohad 20.-21. novembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo, keskkonnaminister Rein Randver; Eesti seisukohad 21. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis puudutab protseduurilisi reegleid ja hindamiskriteeriume ülevõtmiste ja aktisaomandi suurendamise kaalutletud hindamiseks finantssektoris; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses.

Laupäev, 18. november

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma annab Tartu Ülikoolis loengu „Teadmistepõhine Eesti”.

Pühapäev, 19. november

Ene Ergma osaleb Tähe perepäeval Täpe’ 2006 Tartu Ülikooli Tähe tn õppehoones (http://www.fyysika.ee/fyysika/tape/)

*       *       *

Välislähetused:

11. – 19. novembrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja liikmed Margus Hanson ning Tiit Matsulevitš osalevad Kanadas Quebecis NATO PA 52. aastaistungil.

12. – 15. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas osaleb Suurbritannias Londonis ja Manchesteris ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil. Toimub kuulamine Ühendkuningriigi asustanud uute kogukondade integratsiooni teemal.

12. – 16. novembrini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresident Ela Tomson osaleb Ameerika Ühendriikides New Yorgis igaaastasel parlamentaarsel istungil ÜROs. Teemaks on „Konflikti ennetamine ja rahu tagamine: ÜRO võtmepositsiooni tugevdamine”.

13. – 18. novembrini

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Prantsusmaal Pariisis ja San Marinos ENPA poliitikakomitee istungitel. Teemadeks on energiavarustuse kasutamine poliitilise survevahendina, inimõiguste ja demokraatia hetkeseis Euroopas, ennetava sõja kontseptsioon ja selle tagajärjed rahvusvahelistele suhetele, Euroopa Nõukogu ja Liibanoni vahelise koostöö võimalused jpm.

16. – 17. novembrini

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Mart Opmann, aseesimees Sven Sester ja liikmed Helle Kalda, Mati Kepp, Tatjana Muravjova, Liina Tõnisson, Jüri Tamm ja Henn Pärn osalevad Soomes Helsingis kohtumistel Eduskunna transpordi- ja kommunikatsioonikomisjoni liikmetega, Liiklus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, kohalike omavalitsuste esindajatega ja tutvuma Soome ühistranspordi korraldusega.

16. – 22. novembrini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb Maltal OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA vahefoorumil, mille teemaks on immigratsioon, integratsioon ja kultuuridevaheline dialoog.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside