Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 14. töönädal 13. – 16. maini

Esmaspäev, 13. mai

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 14. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 16. – 17. maini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (kultuur ja sport); seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu otsuse suhtes, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamise vältimise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele raha ülekandmisel edastatava teabe kohta; seisukoha andmine nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks kehtestatud eeskirju (EMPs kohaldatav tekst) ning nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist käsitlevat määrust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel;

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE); meediateenuste ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE); muuseumiseaduse eelnõu (374 SE) – museaalide ost, arvele võtmine ja muuseumikogust väljaarvamine ning rahvusvahelise näituse kindlustamine, kutsutud kultuuriministeeriumi, rahandusministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajad;

maaelukomisjonis – kohtumine mesinike katusorganisatsioonide esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE); ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm eelnõude (nn e-piiride pakett) osas; sissejuhatav arutelu fraktsioonide seisukohtade osas Rahvakogu ettepanekute kohta;

rahanduskomisjonis – finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE); kohtumine Konkurentsiameti esindajatega (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – arutelu Eesti sõjamuuseumide ja kogude teemal; Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE);

sotsiaalkomisjonis – Euroopa Liidu struktuurivahendid 2014 – 2020;

väliskomisjonis – kell 9 Balti riikide parlamentide ja Poola parlamendi väliskomisjonide ühisistung (vt: üritused);

õiguskomisjonis korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade põllumajanduse ja maaelu projektipõhisest rahastamisest, kutsutud põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor Jaan Kallas, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik, otseülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Üritused

Kell 9 – Riigikogu konverentsisaalis toimub Balti riikide ja Poola parlamentide väliskomisjonide ühisistung. Arutusel on Põhjamaade ja Läänemere regiooni turvalisuskeskkonna arengud kuni aastani 2020. Ettekandega esineb Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (ICDS) teadur Riina Kaljurand. Kell 12 külastatakse Ämari Lennubaasi.

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Juudi Kogukonna ajalookonverentsil “95-65-25”. Pärastlõunal esineb konverentsil sõnavõtuga Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Rahvusraamatukogu).

Teisipäev, 14. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (416 OE), riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (401 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjoniskell 14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik; jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE);

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);  

maaelukomisjonis – kell 14 söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse reisijate lennureisist mahajätmist, lendude tühistamist või pikaajalist hilinemist ning reisijate ja nende pagasi õhuveol lennuettevõtja vastutust puudutavaid ühiseeskirju;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse;

rahanduskomisjonis – kell 14 Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja finantsstabiilsusest; maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (ruum L 332);

riigikaitsekomisjonis – kell 13 ühisistung väliskomisjoniga, päevakorras on valitsuse ülevaade Eesti julgeolekupoliitika aluste (2010) elluviimisest, kutsutud välisminister Urmas Paet (ruum L 241);

sotsiaalkomisjonis – kell 14 taastusravi korraldus;

väliskomisjonis – kell 12.30 ülevaade Eesti ja Vene välisministeeriumi vahelisest konsultatsioonikohtumisest, kutsutud välisminister Urmas Paet; kell 13 vt ühisistung riigikaitsekomisjoniga;

õiguskomisjonis – kell 13 väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõudele, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm (nn e-piiride pakett); arvamus Riigikohtule täitemenetluse seadustiku § 179 lõikest 2 koosmõjus §-dega 183 ja 261 tuleneva kohtutäituri õiguse määrata lapsega suhtlemise asjas täitmist takistavale vanemale sunniraha põhiseaduslikkuse kohta;

Üritused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esindajatega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Tallinna Kristiine Gümnaasiumis.

Kell 15Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis noore kunstniku Eleriin Ello maalinäituse „Ja me teeme näo, et neid pole”.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tallinna Ülikooli ja Peterburi Riikliku Majandusülikooli tudengitega.

Kell 16 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub arutelu teemal muudatused valimissüsteemis ja nende võimalikud tagajärjed, mille korraldab Riigikogu koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudiga. Avasõnad ütleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste, ettekannetega esinevad TÜ rahvusvaheliste suhete lektor Rein Toomla,  TÜ riigiteaduste instituudi teadur Mihkel Solvak ning TÜ võrdleva poliitika professor Vello Pettai. Arutelust võtab osa ka Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kolmapäev, 15. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE) ja (386 SE) ja Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seaduse eelnõu (390 SE), mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE), meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE) ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE) ning välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE).

Üritused

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosolek. Päevakorras on komisjoni veebilehe ja infosüsteemi esitlus, erakonnaseaduse muutmise ettepanekud, ülevaade erakondade tulude ja laekumiste 2013. a I kvartali aruannetest ning valimiskampaania 2013. a I kvartali täiendavatest aruannetest.

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Neitsitorni muuseum-kohviku avamisel.

Neljapäev, 16. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: riigivaraseaduse § 81 täiendamise seaduse eelnõu (398 SE) ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – 30 min pärast täiskogu istungi lõppu veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE);

kultuurikomisjonis – kell 12 kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE);

Üritused

Kell 10 – Riigikogu konverentsisaalis toimub e-Riigi Akadeemia korraldatav konverents “E-valitsuselt avatud valitsemisele”. Avakõnega esineb Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb seminaril „Pitekantroopide lõunasöök 2.0“ (Kadrioru pargi paviljon).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel fotokunstnik Ruben Igithanjani näituse „Vana Tallinn“. Näitusel on 35 vaadet Tallinna vanalinnale, mis valmisid Jüri Kuuskemaa raamatu „Legends and Tales of Old Tallinn“ jaoks.

Kell 16Ene Ergma avab tervitussõnavõtuga näituse „Eesti jälg kosmoses – kosmose jälg Eestis“ (Tallinna Tehnikaülikooli muuseum).

Reede, 17. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, millega muudetakse reisijate lennureisist mahajätmist, lendude tühistamist või pikaajalist hilinemist ning reisijate ja nende pagasi õhuveol lennuettevõtja vastutust puudutavaid ühiseeskirju; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikuala integreeritud haldamise raamistik; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb finantsvastutust investori ja riigi vaidluse lahendamisel vahekohtus rahvusvahelise lepingu alusel, mille osaline on Euroopa Liit.

Üritused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avasõnadega teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni visioonikonverentsil „Eesti teadus ühiskonna ja majanduse veduriks!“ (Dorpati konverentsikeskus).

Kell 12 – Riigikogu istungisaalis algab Noorteühenduse ELO traditsiooniline noorteparlamendi istung teemal „Noortevaldkond 2020“. Tervitussõnavõtuga esineb Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Põhi- ja kaasettekannetega esinevad NÜ ELO liikmed, sõna võtab Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Mailis Ostra.

2012. aasta 6. detsembril kiitis valitsus heaks noortevaldkonna arengukava 2014-2020 väljatöötamise ettepaneku, millega määrati arengukava koostamise eest vastutajaks haridus- ja teadusministeerium. Arengukava sisulised arutelud peaksid jõudma lõpule suve alguseks ja lõplik dokument esitatakse valitsusele kinnitamiseks 2013. aasta septembriks.

Kell 12 – Ene Ergma avab Türi 36. Lillelaada (Türi keskväljak).

Kell 14.15 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas kohtub Eestis visiidil viibiva Kosovo välisministri Enver Hoxhaj’ga.

Laupäev, 18. mai

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Naiskodukaitse baasväljaõppe sõdurioskuste ja välitoitlustamise õppustel (Tartu).

*

Välislähetused

12. – 13. maini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb Poolas Gdanskis Balti riikide ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel.

12. – 13. maini 

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool osalevad Iirimaal Dublinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide energia- ja keskkonnakomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on kestva energiamajanduse ja kliimamuutusega seotud teemad.

12. – 18. maini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht ja ENPA monitooringukomitee esimees Andres Herkel osaleb infokogumise missioonil Venemaal Moskvas ja Gruusias Thbilisis, Tshinvalis ning Suhhumis. Visiit on seotud Assamblee resolutsiooniga, kus käsitletakse 2008. aasta Venemaa-Gruusia sõjalise konfliktiga seonduvat.

16. – 17. maini

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin, aseesimees Margus Hanson ning liikmed Annely Akkermann, Kajar Lember, Inara Luigas, Andre Sepp, Priit Sibul, Neeme Suur ja Tarmo Tamm on komisjoni töövisiidil Venemaal Pihkvas ja Petseris. Tutvutakse veoste piiriületusprobleemidega Eesti ja Venemaa vahelisel maismaapiiril, külastatakse Petseri Eesti kooli ja Petseri Peetri kirikut, toimub arutelu Eesti riigieelarvevahendite kasutamisest ning kohtutakse Peterburi Peakonsulaadi Pihkva Talituse konsuli Triin Partsiga.

16. – 17. maini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Yana Toom ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Valeri Korb osalevad Leedus Vilniuses Balti Assamblee heaolukomisjoni parlamentaarsel seminaril, kus käsitletakse ühiste tervishoiualaste projektidega soetud küsimusi.

16. – 17. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni asendusliikmed Rait Maruste ja Liisa-Ly Pakosta osalevad Rootsis Stockholmis OSCE PA Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) delegatsioonide kohtumisel, mis on seotud 29. juunist – 3. juulini Türgis Istanbulis toimuva OSCE PA aastastungiks ettevalmistumisega.

17. – 20. maini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ja Kadri Simson osalevad Luksemburgis NATO PA kevadistungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside