Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikogu IX istungjärgu 1. töönädala päevakorrast, komisjonide tööst, välislähetustest ja Toompeal toimuvatest üritustest.

Riigikogu IX istungjärgu 1. töönädal

13. – 16. jaanuar

Esmaspäeval, 13. jaanuaril kell 15.00 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Siim Kallas, rahandusminister Harri Õunapuu, majandus- ja kommunikatsiooniminister Liina Tõnisson, haridus- ja teadusminister Mailis Rand ning kaitseminister Sven Mikser. Arupärimised käsitlevad tööandja sõiduauto kasutamise erisoodustusmaksu kehtestamist, Eesti Raudteega seotud strateegilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja regionaalseid probleeme, väiketanklate tegutsemise probleeme seoses energiaseaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmisega, kodakondsuse saamiseks vajaliku keeleeksami nõudeid ja korraldamise süsteemi ning Euroopa tavarelvastuse vähendamise lepinguga liitumist. Kokku vastatakse 6 arupärimisele, millele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 14. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil jätkatakse möödunud aasta 19. detsembril pooleli jäänud välispoliitika arutelu. Päevakorra projekti kohaselt on teisele lugemisele kavandatud Ignar Fjuki, Liia Hänni, Tunne Kelami, Peeter Kreitzbergi ja Toomas Savi algatatud Riigikogu kodukorra seaduse eelnõu (1222 SE) ning õiguskomisjoni algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE). Esimesele lugemisele tuleb 5 eelnõu.

Kolmapäeval, 15. jaanuaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Rand, kultuuriminister Margus Allikmaa ja siseminister Ain Seppik. Kell 14.00 algaval istungil tuleb esimese päevakorrapunktina uuesti arutusele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus. Seejärel on kavas arutada Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti arengukoostöö põhimõtete heakskiitmise otsuse eelnõu (1252 OE). Teisel lugemisel on ning esimesel lugemisel 5 valitsuse algatatud eelnõu.

Neljapäeval, 16. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil tuleb arutusele olulise riikliku tähtsusega küsimus sotsiaalpartnerluse olukorrast Eesti Vabariigis, kus ettekandega esineb peaminister Siim Kallas, kaasettekannetega Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindaja, sotsiaalminister Siiri Oviir, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Kadi Pärnits, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO juhatuse esimees Toivo Roosimaa ning Eesti Tööandjate Keskliidu tegevdirektor Tiit Laja. Seejärel on kavas arutada veel kaht esimesel lugemisel olevat eelnõu.

Kokku on IX istungjärgu esimese töönädala päevakorra projektis 31 päevakorrapunkti. Vt lisa. 1. töönädala päevakorra projekt – https://www.riigikogu.ee/ems/index.html

* * *

Komisjonides:

Esmaspäev, 13. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1248 SE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1236 SE) ja jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1255 SE).

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1037 SE), õppetoetuste seaduse eelnõu (862 SE), esitatakse arvamus valitsuse algatatud vangistusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule (õiguskomisjoni palvel).

Maaelukomisjonis – põllumajandusreformi probleemide arutelu.

Majanduskomisjonis – raudteeseaduse eelnõu (1257 SE), telekommunikatsiooniseaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (1110 SE), hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1220 SE), rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (1259 SE), lennundusseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1262 SE), intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1264 SE), Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1268 SE).

Põhiseaduskomisjonis – pagulaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), Riigikogu kodukorra seaduse eelnõu (1222 SE) ja Vabariigi Presidendi 30. detsembri 2002 otsuse nr 317 ””Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse ” väljakuulutamata jätmine” arutelu.

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1260 SE), valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE).

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse eelnõu (1275 SE).

Sotsiaalkomisjonis – nakkushaiguste tõrje seaduse eelnõu (658 SE).

Õiguskomisjonis – muudatusettepaneku esitamine korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõule (1221 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (1274 SE), kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu (594 SE) ja asjaõigusseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise ja nendega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (989 SE).

Euroopa asjade komisjonis – avalikkuse suhtumine Eesti liitumisse Euroopa Liiduga, kutsutud ELIS-i juhataja Hannes Rumm, COSACi erakorraline konverents Brüsselis 27.01 ja töörühma istung 28.01; Euroopa Parlamendi majandus- ja sotsiaalkomitee seminar ”Kandidaatriikide organiseeritud kodanikeühiskond ja Euroopa tulevik” (30. – 31.01 Brüsselis).

Teisipäev, 14. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1236 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1248 SE) ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1271 SE).

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1037 SE), õppetoetuste seaduse eelnõu (862 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (1213 SE), välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (1270 SE), Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (1150 SE).

Maaelukomisjonis – maareformiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1109 SE) ja kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (1187 SE).

Majanduskomisjonis – kaugküttepiirkondade küsimuse arutelu, liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1163 SE), väärismetalltoodete seaduse eelnõu (1175 SE), lennundusseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1262 SE), rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (1259 SE), intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1264 SE).

Põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1145 SE), isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1196 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (1261 SE), õiguskantsleri seaduse muutmise ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (1265 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-de 149 ja 217 muutmise seaduse eelnõu (1266 SE), Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, õiguskantsleri seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1276 SE), Eesti Panga seaduse, Riigikontrolli seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (1277 SE) ning pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (1218 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (1241 SE).

Riigikaitsekomisjonis – sõjaaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1249 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1047 SE), Eesti Vabariigi seaduse Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta muutmise seaduse eelnõu (1184 SE, 1193 SE, 1207 SE, 1216 SE).

Väliskomisjonis – Eesti arengukoostöö põhimõtete heakskiitmise otsuse eelnõu (1252 OE), kutsutud Välisministeeriumi asekantsler Tõnis Nirk ja välismajanduspoliitika osakonna arengukoostöö büroo direktori kt Eero Saue; Vabariigi Valitsuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (1273 SE), kutsutud Välisministeeriumi juriidilise osakonna rahvusvahelise õiguse ja õigusloome büroo direktori kt Kerli Veski.

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1244 SE), pankrotiseaduse eelnõu (1085 SE) ja üürivaidluse lahendamise seaduse eelnõu (1070 SE).

Neljapäev, 16. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1236 SE).

Kultuurikomisjonis – muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1230 SE), Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kutseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muudatusettepanekute arutamine, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (736 SE).

Maaelukomisjonis – maaparandusseaduse eelnõu (1246 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe (25.06.1993) muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1250 SE), Eesti Haigekassa seaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (1072 SE).

Õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse, täitemenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1269 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (1238 SE), notariaadiseaduse, notari tasu seaduse, tõestamisseaduse, vandetõlgi seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (1243 SE), kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1197 SE) ja andmekogude seaduse muutmise seaduse eelnõu (1063 SE).

* * *

Kolmapäev, 15. jaanuar

Kell 12.30 avab Riigikogu esimees Toomas Savi Toompea lossi kunstisaalis Erki Kasemetsa tööde näituse.

Reede, 17. jaanuar

Kell 14 peab Riigikogu esimees Toomas Savi tervituskõne Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse loomise puhul toimuval üritusel TÜ Ajaloomuuseumi Valges saalis.

13.- 14. jaanuar

Riigikogu liige, ENPA Eesti delegatsiooni liige Lauri Vahtre osaleb Pariisis toimuval ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös.

14.-16. jaanuar

Riigikogu liige, ENPA Eesti delegatsiooni liige Rein Voog osaleb Pariisis toimuval ENPA poliitikakomitee töös.

Tagasiside