Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 11. töönädal 13. – 16. aprillini

Esmaspäev, 13. aprill
 
Kell 15 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga president Andres Lipstok, peaminister Andrus Ansip ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Panga rolli Eesti majanduses (nr 183), Sõmera hooldekodu (nr 249), vaesust ja sotsiaalset tõrjutust (nr 250), kalapüügiseadust (nr 252), soolist võrdõiguslikkust kohalikes omavalitsustes ja riigis (nr 253), regionaalministri tegevust (nr 254), tervisekaitseinspektsiooni, tervishoiuameti ja kemikaalide teabekeskuse ühendamist (nr 256), keskkonnaministeeriumi võimalikku haldussuutmatust (nr 260), tuumaelektrijaamaga seonduvat (nr 261), Niguliste muuseum-kontserdisaali (nr 262), siseveekogudel väikelaevade kasutamisega seotud probleeme (nr 263), sotsiaalharta rakendamist (nr 264), pensionitõusu (nr 265), Vabariigi Valitsuse seadust ja planeerimisseadust (nr 266), Mustpeade maja (nr 267), olukorda tööturul (nr 270), keskkonnastrateegiat (nr 197), keskkonnaministeeriumi arengukava (nr 198), reformimata riigimaade kasutamist (nr 199), Agenda 21 rakendamist (nr 200) ning ehituskeeluvööndi vähendamist Jõelähtme vallas (nr 275). Kokku vastatakse 21 arupärimisele.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 14. – 15. aprillini toimuval mitteametlikul keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures Malle Kuuler; Eesti esindatus Euroopa Liidus;
keskkonnakomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE); keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE);
kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (444 SE); Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – uuringu “Piima kokkuostu korraldamine EL riikides” tutvustus;
majanduskomisjonis – otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE), teema: Energiaturu konkurentsi olukord, kutsutud konkurentsiameti ja tarbijakaitseameti esindajad; Euroopa Komisjoni teatis „Energiatõhusus: eesmärgiks seatud 20% energiasäästu saavutamine“;
põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE);
rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse eelnõu ( 433 SE); investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE); Narva Linna volikogu taotlus tunnistada kehtetuks valla- ja linnaeelarve seaduse § 81 seoses vastuoluga kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega;
väliskomisjonis   ülevaade Eesti-Läti ja Eesti-Leedu suhetest; kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal, välisministeeriumi ülevaade majandusdiplomaatide tegevusest (ruum L 333);
õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis kell 14 juhis erakondadele ja üksikkandidaatidele Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks; 
 
Teisipäev, 14. aprill
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE).
  
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 kohtumine õuesõppe teemadel Mikk Sarve, Rootsi parlamendi liikme Mats Pertofti ja Linköpingi Ülikooli professori Anders Szczepanskiga;põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – toidu käitlemine ja toiduohutus;
majanduskomisjonis – otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE) arutelu, kohtumine OÜ Põhivõrk ja konkurentsiameti esindajatega; Komisjoni teatis „Digitaalallkirjade ja elektroonilise identifitseerimise tegevuskava piiriüleste avalike teenuste osutamise edendamiseks ühtsel turul“;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE); hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); Andmekaitse Inspektsiooni 2008. aasta ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmise kohta;  
riigikaitsekomisjoniskell 14 hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE); informatsioon Prahas toimunud EL liikmesriikide parlamentide kaitsekomisjoni esimeeste konverentsist “Euroopa julgeoleku tänased väljakutsed”;
väliskomisjoniskell 14 Eesti prioriteedid Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis; ülevaade Riigikogu välissuhtlemisest 2009. aastal;  
õiguskomisjoniskell 11.30 parlamentaarse järelevalve teema: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse kohaldamispraktika, kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ja politseiameti esindajad; notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE);
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Rahva Muuseumi 100. aastapäeva juubeliaktusel (Tartu Ülikooli aulas).
 
Kolmapäev, 15. aprill
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 2 eelnõu: rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE) ning hasartmängumaksu seaduse eelnõu (433 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühinemisest (439 SE), rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (454 SE) ning ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE).
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 12 Eesti esindatus Euroopa Liidus, arutelu jätkamine;
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtubAmeerika Ühendriikide Esindajate Koja delegatsiooniga.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi Valges saalis Eesti Ajaloomuuseumi ja Riigikogu Kantselei koostöös valminud näituse „Asutav Kogu 90”. Asutav Kogu alustas tööd 23. aprillil 1919, tegutsedes sisuliselt vaba Eesti esimese parlamendina. Näitus annab fotodele, arhiivimaterjalidele ja omaaegsetele ajakirjandusväljaannetele tuginedes ülevaate Asutava Kogu valimistest, igapäevatööst, olulisematest saavutustest ja tuntumatest liikmetest. Käsitlemist leiab ka omaaegne kriitika Asutava Kogu tegevuse kohta.
Valgesse saali, kus aastatel 1919-1920 toimusid Asutava Kogu istungid, on näituse kujundajad Andres Labi ja Janno Roos loonud omaette ruumi. Planguna mõjuvatele seintele paigutatud pannoosid Asutava Kogu ajaloost liigendavad inimfiguuride, hobuste ja autokujuliste siluettidega vaheseinad.
Näituse kuraator on Hiljar Tammela, graafilise disaini teostasid Agur Paesüld ja Kristjan Gabral.
Temaatilise näituse avamine juhatab sisse Riigikogu 90. sünnipäevale pühendatud üritusteprogrammi. Näitus jääb avatuks 15. maini.
 
Neljapäev, 16. aprill
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE) ning esimesele lugemisele Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (429 SE).
 
Komisjonides:
 
väliskomisjoniskell 13 ülevaade Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Eesti delegatsiooni ning NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni 2008. aasta tegevusest;
õiguskomisjoniskell 13 avalik arutelu “Seksuaalse enesemääramise vanusepiir Eestis” (ruum L 333);
 
Kell 13 – Riigikogu konverentsisaalis algab Euroopa Liidu asjade komisjoni, kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung. Arutusele tuleb aastate 2007 – 2013 struktuurivahendite kasutamine ja rakendamine. Sõnavõttudega esinevad riigieelarve kontrolli komisjoni esimees Toomas Varek, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, siseministeeriumi kantsler Märt Kraft, sotsiaalministeeriumi finantsjuht kantsleri ülesannetes Marelle Erlenheim, keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske ning riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni juhatuse väljasõidu istungil. Istungi teema on „Kodanike turvalisus: tugeva ja stabiilse Euroopa eest” (Swisshotellis Tornimäe 3).
 
Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Sikupilli Keskkooli õpilastega (Riigikogu hoones).
 
Reede, 17. aprill
 
Üritused:
 
Kell 11Ene Ergma osaleb Eesti Tudengisatelliidi infoseminaril (EASis Liivalaia 13/15).
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Virumaa Teataja arvamusliidrite lõunal “Kas kriis on mõjutanud väärtushinnanguid Euroopas” (Rakveres Aqva keskuses).
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Võrumaal. Külastatakse kohalikke omavalitsusasutusi, ettevõtteid ja koole.
 
Euroopa Liidu asjade komisjon korraldab väljasõidu Tartusse. Kavas on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) külastamine, kohtumine Euroopa Kolledzi ja Riigiteaduste Instituudi õppejõududega ning osalemine loengus, samuti kohtutakse üliõpilastega.
 
NB! Riigikogu sünnipäevakuul on külastajatele avatud Pika Hermanni torn reedeti 17. ja 24. aprillil kella 10.00-16.00. Riigikogu lahtiste uste päeval 23. aprillil alates kella 11.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
13. aprillist – 5. maini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis, Portlandis, Tucsonis ja New Yorgis USA välisministeeriumi korraldatavas programmis „USA välispoliitika ja inimõigused”.Programmi käigus külastatakse paljusid riigiasutusi, toimuvad kohtumised kohalikes omavalitsustes ning valitsusvälistes organisatsioonides, tutvutakse koolidega. Teemad, mis tulevad arutusele, käsitlevad immigrantide ja põgenike õigusi, kohalike võimuorganite rolli, inimõiguste seadust, inimõiguste probleemide kajastamist meedias, jpm.
 
15. – 16. aprillini
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland ja liige Kadri Simson osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformiparteide Euroopa parlamendi valimiskampaania avaüritusel ning büroo ja nõukogu koosolekul.
 
16. – 17. aprillini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Tatjana Muravjova, Jaak Salumets ja Vladimir Velman osalevad Taanis Kopenhaagenis Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee sotsiaal- ja õiguskomitee ühisistungitel. Põhiteemana käsitletakse finantskriisi. Kavas on külastada Sjælsmark Kaserne põgenikelaagrit.
 
17. – 19. aprillini
 
Riigikogu liikmed Maret Merisaar ja Toomas Trapido osalevad Saksamaal Stuttgartis Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni korraldataval kohalike omavalitsuste konverentsil „Uus pakkumine linnade keskkonnasõbralikumaks muutmisel”, kus muuhulgas keskendutakse majanduse tänastele väljakutsetele ja kliimapoliitikale.
 

 

Riigikogu pressitalitus
Tagasiside