Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 5. töönädal

Esmaspäev, 12. veebruar

Kell 15 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele õiguskantsler Allar Jõks, justiitsminister Rein Lang ning keskkonnaminister Rein Randver. Arupärimised käsitlevad vastavalt eelnõu tagasi võtmist (nr 267), Eesti Ekspressis 21. detsembril ilmunud artiklit (nr 258), talumetsi (nr 263) ning metsaseaduse rakendusakte (nr 264). Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Vt arupärimisi aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang, siseminister Kalle Laanet; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni poolt avaldatud energiapaketile; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval transpordi-, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar; Eesti seisukohad 16. veebruaril toimuval haridus-, noorte- ja kultuuriministrite kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele ”Ühenduse meede tervishoiuteenuste valdkonnas”.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Ülemaailmse kliimamuutuse piiramine 2 Celsiuse kraadiga, edasine tegevuskäik aastaks 2020 ja järgnevateks aastateks”, Euroopa Komisjoni teatis „Ülemaailmse süsinikuturu väljaarendamine – direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt esitatud aruanne”; Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1084 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE); kultuurikomisjoni võimaliku istungi korraldamisest (teema – Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooni rakendamise tegevuskava).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE).

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (1051 SE), riigivara tasuta üleandmise ja võõrandamisega seotud küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE).

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1094 SE).

Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE); Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (1106 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul teisipäeval, 20. veebruaril – väliskomisjoni ettekande teesid; Ülevaade Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni 2006. aasta tegevusest. EMPA Eesti delegatsiooni esindaja Enn Eesmaa; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

Õiguskomisjonis – üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE); piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – Riigikohtu üldkogu 2007. aasta 25. jaanuari kohtuotsus kohtuasjas nr 3-1-1-92-06 (korruptsioonivastase seaduse § 19 lõike 2 punktis 6 sisalduva töökoha- ja tegevuspiirangu põhiseaduspärasusest); komisjonile laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – komisjoni tegevuse aruanne.

Teisipäev, 13. veebruar

Kell 10 algaval istungil esitab justiitsminister Rein Lang kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 2006. aasta täitmise aruande. Teisel lugemisel on 5 eelnõu, teiste hulgas ka päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE), keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE) ning pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE). Esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – kell 13 kohtumine Hollandi riigiarhitekti Mels Crouwel’iga.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE) kohta.

Väliskomisjonis – ülevaade 5.-6. veebruaril Tallinnas toimunud Balti Harta ja Aadria Harta välis- ja kaitseministrite kohtumisest; ÜRO eriesindaja Martti Ahtisaari kava Kosovo tuleviku staatuse kohta; väliskomisjoni kuulamised Eesti energiajulgeoleku teemal: kokkuvõte kuulamistest ja komisjoni seisukohtade arutelu.

Kolmapäev, 14. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Raivo Palmaru, rahandusminister Aivar Sõerd ja minister Paul-Eerik Rummo.

Kell 14 algaval istungil on kavandatud lõpphääletusele (kolmas lugemine) 5 eelnõu, teisel lugemisel on 11 eelnõu, muuhulgas ka Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 otsuse eelnõu (1071 OE), isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE) ning elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE). Esimesele lugemisele tuleb võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE).

Neljapäev, 15. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas lõpphääletusele panna 9 eelnõu, teiste hulgas ka keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE) ja isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE). Esimesele lugemisele tuleb 1 eelnõu.

Komisjonides:

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE); elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE).

Reede, 16. veebruar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar; seisukoha andmine Komisjoni teatisele “Ülemaailmse süsinikuturu väljaarendamine – direktiivi 2003/87/EÜ artikli 30 kohaselt esitatud aruanne”; Eesti seisukohad 20. veebruaril toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Rein Randver; Eesti seisukohad 22. veebruaril toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab.

Laupäev, 17. veebruar

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb peaesinejana Tehnoloogia ja Ettevõtluse Arendamise Koja talvepäevadel (Voore puhkekeskus).

*     *     *

Välislähetused:

4. – 23. veebruarini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

11. – 12. veebruarini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson osaleb Saksamaal Berliinis COSACi (Euroopa Liidu riikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents) komisjonide esimeeste kohtumisel.

14. – 16. veebruarini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA korraldataval konverentsil „Valimiste vaatlemise parlamentaarne mõõde – ühtsete standardite rakendamine”.

15. – 18. veebruarini

Balti Assamblee (BA) delegatsiooni juht Andres Taimla ja liige Sven Sester osalevad Luksemburgis Beneluxi parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu ja BA majanduskomisjoni korraldataval maaturismi alasel seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside