Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 11. töönädal

12. – 15. detsember 2005

Esmaspäev, 12. detsember

Kell 15 algaval istungil vastab keskkonnaminister Villu Reiljan arupärimisele kaevandamislubade kohta Ida-Virumaal (nr 182). Kultuuriminister Raivo Palmaru vastab arupärimisele Pärnu vanalinna muinsuskaitseala kohta (nr 183). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalik sõna võtta vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval erakorralisel konkurentsivõime nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip. Ühisistung väliskomisjoniga.

Keskkonnakomisjonis – arutusel Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu euroopa angerja varude taastamise kohta.

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006-2008 heakskiitmine" eelnõu (785 OE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade RAK ja MAK meetmete rakendamisest 2005.aastal.

Majanduskomisjonis – erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ELAK-le arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel. Kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta" eelnõu (743 OE); Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (799 OE). Finantsperspektiivi 2007-2013 arutelu, ülevaate annab rahandusminister Aivar Sõerd.

Riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seadus eelnõu (758 SE). Maaväe õhutõrje relvasüsteemi riigihange, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE). Arvamuse andmine vanemahüvitise seaduse §3 lg7 teise lause ja §7 lg1p3 sätete põhiseadusele vastavusest.

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. detsembril 2005 – Riigikogu väliskomisjoni ettekanne. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1334/2000/EÜ eelnõu kohta, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks. Väliskomisjoni liikmete ettepanekud “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegia 2006-2009” eelnõule.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE).

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Poola suursaadiku Tomasz Chloń`iga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek avab Toompea lossi kunstisaalis Ülle Marksi näituse "Liikumine".

Teisipäev, 13. detsember

Kell 10 algava istungi esimese päevakorrapunktina toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekannetega astuvad üles välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Järgnevalt on plaanis menetleda 10 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, neli teisele ja viis esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE).

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE).

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Eesti Energia.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Põhiseadusliku lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma seisukohtade arutelu. Riigikohtule arvamuse andmine vanemahüvituse seaduse § 3 lg 7 teise lause ja § 7 lg 1 p 3 kooskõla kohta põhiseadusega. Riigikogu otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmise eelnõu (794 OE). Arutelu andmekaitse inspektsiooni tegevusaruande perioodi 1.november 2004 – 30.oktoober 2005 kohta.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Saksa Gümnaasiumi, arutusel "Riigikaitseline kasvatustöö koolides" .

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte komisjoni tööst 2005. aastal.

Väliskomisjonis – ülevaade väliskomisjoni sügisistungjärgu tööst. Kohtumine Riigikogu välisdelegatsioonide juhtidega – delegatsioonide töö koordineerimine.

Õiguskomisjonis – pärimisseaduse eelnõu (761 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE).

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Dag Harteliusega (Pikk 28).

Kolmapäev, 14. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Raivo Palmaru ja välisminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 14 eelnõu, millest viis tuleb kolmandale, 4 teisele ja 5 esimesele lugemisele.

Üritused:

Kell 10.30 – puuetega inimeste rehabilitatsiooni käsitlev ümarlaud teemal "Rehabilitatsiooniteenus eesmärgistatumaks" (L-241).

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia Üldkogu istungil (Kohtu 6).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Põltsamaa Käsitööseltsi näituse.

Neljapäev, 15. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda seitse eelnõu, millest viis tuleb kolmandale ja kaks teisele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb ka kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006–2008 heakskiitmine” eelnõu (785 OE).

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – komisjoni 2005. aasta tegevuse kokkuvõtte.

Reede, 16. detsember

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – k ohtumine Euroopa Liidu Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) delegatsiooniga, eesotsas seirekeskuse direktori Wolfgang Götziga. Eesti seisukohad 19.-21. detsembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. RAK meetme 3.9 „Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine” rakendamist käsitleva pöördumise arutelu. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja rahandusministeeriumi esindaja. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse meetmed angerja varude taastamiseks, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, kutsutud siseministeeriumi esindaja. 1.-2. detsembril toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumise tulemused, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet. EL asjade komisjoni 2006. a I poolaasta istungite kava.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu Valges saalis toimub UNICEFi Sinilinnu aastapreemiate üleandmise tseremoonia. Preemiaid annavad üle Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu liige, UNICEF’i Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull .

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu koosolekul.

***

Välislähetused:

10. – 17. detsember

Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma asepresident Jaanus Männik ja liige Jüri Tamm osalevad Hongkongis WTO ministrite konverentsi raames toimuval parlamentaarsel konverentsil. Konverentsi peateemaks on WTO organisatsiooni läbipaistvus ja suhted seadusandliku võimuga.

11. – 13. detsember

Kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osaleb Zagrebis konverentsil “Teadmistepõhine majandus ja ühiskond”.

12. – 16. detsember

Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourgis ECRI (rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa komitee) 38. plenaaristungil.

13. – 16. detsember

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson (13. – 14.12) osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös ja liige Andres Herkel (13. – 16.12) ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös.

14. – 16. detsember

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Pariisis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös. 16. – 18. detsembrini viibib Saks Ungaris esinedes Szombathely Dániel Berzsenyi Kõrgkoolis ettekandega soome – ugri rahvaste olukorrast.


15. – 16. detsember

Riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste osaleb Londonis mälestusjumalateenistusel Portsmouthi katedraalis, tähistamaks Kuningliku Mereväe otsustavat panust Eesti Vabadussõjas 1919-1920.

15. – 19. detsember

Riigikogu Eesti – Prantsuse parlamendirühma esimees Tõnis Lukas, aseesimees Ela Tomson ja liikmed Toomas Alatalu, Küllo Arjakas, Meelis Atonen ja Mark Soosaar (15. – 19.12), samuti aseesimees Liina Tõnisson (16. – 19.12) osalevad Pariisis ja Strasbourgis Eesti – Prantsuse parlamendirühma visiidil Prantsuse Rahvusassambleesse.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside