Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 11. töönädal

12. – 16. aprill 2004

Esmaspäeval, 12. aprill – kell 15.00 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts Riigikogu liikme Tiit Mae esitatud arupärimisele Riigikontrolli auditi kohta Harju maavalitsuses.

Teisipäeval, 13. aprill – kell 10.00 algaval istungil on kavas menetleda 11 seaduseelnõu. Kolmandale lugemisele tuleb tolliseaduse eelnõu (280 SE), jätkatakse välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (263 SE) teist lugemist, teisele lugemisele tuleb pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE), esimesele lugemisele on esitatud 8 seaduseelnõu.

Kolmapäeval, 14. aprill – kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, keskkonnaminister Villu Reiljan ja sotsiaalminister Marko Pomerants. Kell 14.00 algaval istungil on kavas menetleda 28 seaduseelnõu, millest 11 tuleb kolmandale, 12 teisele ja 5 esimesele lugemisele. Teiste hulgas menetletakse kolmandal lugemisel Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduse sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE), mille vastuvõtmiseks on nõutav Riigikogu koosseisu häälteenamus.

Neljapäeval, 15. aprill – kell 10.00 algaval istungil menetletakse teisel lugemisel Eesti Vabariigi haridusseaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), esimesele lugemisele on esitatud 4 seaduseelnõu.

Vt päevakorra projekti:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 12. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel 15. märtsil jõustunud Riigikogu kodukorra seaduse rakenduslikud aspektid, kutsutud riigisekretär Heiki Loot, Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE), pakendiseaduse eelnõu (291 SE), geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292 SE).

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE).

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse eelnõu (305 SE), veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (306 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (309).

Majanduskomisjonis – telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (282 SE), infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (285 SE), autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu protokolli ja selle tõlgendavate nootide ratifitseerimise seaduse eelnõu (300 SE).

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus üleriigiliste valmisnimekirjade kaotamiseks ja valimiskulude piiramiseks eelnõu (302 SE), avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE).

Riigikaitsekomisjonis – komisjonile laekunud avalduse arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Õiguskomisjonis – Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduse sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE), seoses Eesti Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingute ja mõnede muude välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu ( 311 SE), Riigikohtule seisukoha andmine Liiklusseaduse vastavusest põhiseadusele.

Teisipäev, 13. aprill

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE), pakendiseaduse eelnõu (291 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (309 SE).

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), Riigikohtule arvamuse andmine liiklusseaduse § 413 lg 4 kooskõla kohta põhiseadusega.

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga ülevaade majanduse arengust, ettekande esitab EP asepresident Märten Ross. Eesti sammudest EL ühisraha kasutuselevõtul, ettekande esitab EP keskpangapoliitika osakonna nõunik Andrus Alber.

Riigikaitsekomisjonis – r avikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus (230 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), arutusel Eesti Meditsiiniraamatukogu küsimused.

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu (295 SE) arutelu, teiste hulgas osa võtma kutsutud riigi peaprokurör Jüri Pihl.

Neljapäeval, 15. aprill

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE), pakendiseaduse eelnõu (291 SE).

Maaelukomisjonis – loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse eelnõu (327 SE), väetiseseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE), kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (309 SE), taimekaitseseaduse eelnõu (305 SE).

Majanduskomisjonis – alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE), Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (320 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (321 SE), Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (322 SE), Riigikogu otsuse ”Eesti Energia tegevuse korrastamisest” eelnõu (297 OE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse Peeter Jerofejev´i Riigikohtu liikme ametisse nimetamine eelnõu (317 OE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE), Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse paragrahvi 5 lõike 4 punkti 5, paragrahvi 21 ja paragrahvi 53 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (307 SE), Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja otsuse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta muutmise seaduse eelnõu (330 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE), töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu mitteametlik kohtumine 16.-17. aprillil, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland.

Õiguskomisjonis – päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 250 SE), Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (275 SE).

***

Esmaspäeval, 12. aprillil

Kell 14.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Riigikontrolör Mihkel Oviiriga (RK esimehe kabinetis). Riigikontrolör annab ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta eelmisel eelarveaastal.

Kolmapäev, 14. aprillil

Kell 14.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb teaduspäeva puhul sõnavõtuga Tallinna Reaalkooli aulas (Estonia pst 6).

Reedel, 16. aprillil

Kell 12.30 – Kalevipoja saalis toimub traditsiooniline Balti- ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumine. Riigikogu esindab väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Kell 14.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma ning väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Põhja- ja Baltimaade parlamentide väliskomisjoni esimeestega (ruumis P240).

Pühapäeval, 18. aprillil

Kell 21.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Rahvusvahelise Lilleseadevõistluse ”Grand Deco 2004” patroonina ürituse lõpubanketil. Koos žürii esimehe Michael Bowyeriga annab Ergma võitjale auhinnaks üle Riho Hüti poolt valmistatud vitraaži.

***

11.-14. aprill

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Toomas Alatalu, Sergei Ivanov ning Siim Kallas osalevad kohtumistel Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogus ning Eesti saatkonnas Moskvas.

13.-15. aprill

Riigikogu liikmed, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja liikmed Küllo Arjakas, Väino Linde, Signe Kivi ja Katrin Saks osalevad Helsingis Põhjamaade Nõukogu teemakonverentsil ”Põhjamaad laienevas Euroopas”.

16.-25. aprill

Riigikogu liikmed, Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma asepresidendid Enn Eesmaa ja Tõnis Lukas (16.-25. aprill) ning Toomas Alatalu (17.-22. aprill) osalevad Mehhiko Ühendriikides IPU 110. Assamblee nõupidamistel. Plenaaristungite läbivaks teemaks on ”Lepitamine ja partnerlus”. Komisjonide istungitel arutatakse IPU osa rahvusvahelise üldsuse vastutuses riikide lepitamisel, sh panust konfliktipiirkondade stabiliseerimisse ja ülesehitustöösse, rahvusvahelise kaubanduskeskkonna õiglast kujundamist põllumajandustoodete ja tähtsamate arstirohtudega kauplemisel ning parlamendidemokraatia edendamist inimõiguste paremaks kaitseks. Assamblee käigus toimub traditsiooniline Soome-Ugri rühmade nõupidamine. Osa võetakse ka geopoliitilise riikide ühenduse 12+ koosolekutest. Assambleel päevakorras olevate teemade ettevalmistamiseks oli Riigikogus moodustatud neli töörühma. Komiteede töö tulemusena võetakse vastu resolutsioonid, mis tõlgitutena edastatakse kõigile osapooltele.

Assamblee tööga paralleelselt toimub maailma parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (ASGP) töö, millest võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (17.-22. aprill).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside