Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 4. töönädal 11.- 14. veebruarini

Esmaspäev, 11. veebruar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab peaminister Andrus Ansip Riigikogu liikme Aadu Musta arupärimisele arhiivinõukogu tegevuse ebaseaduslikust lõpetamisest. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra leiab siit:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 12. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel ning 14. veebruaril toimuval hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu kohtumisel, Euroopa Liidu Nõukogu raamotsus broneeringuinfo kasutamise õiguskaitse eesmärkidel;

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Riiklikku Looduskaitsekeskusesse;

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

maaelukomisjonis – riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE); 

põhiseaduskomisjonis – Indrek Tederi õiguskantsleri ametisse nimetamise otsuse eelnõu (192 OE), välismaalaste seaduse paragrahvi 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE); 

rahanduskomisjonis – rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE), maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE),  investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 172 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Riigikogu delegatsioonide tegevusest NATO Parlamentaarses Assamblees ja Balti Assamblees;

väliskomisjonis – ülevaade 2008. aasta Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, kutsutud Eesti Ameerika Ühendriikides asuva saatkonna lauaülem poliitika küsimustes Jonatan Vseviov, ülevaade Euroopa Nõgukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel, välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus 21. veebruaril 2008, ettekande teesid;

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 avalik istung Valges saalis teemal „Kuidas suurendada kohalike omavalitsuste võimekust?”. Kutsutud on riigikontrolör Mihkel Oviir, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson, Saarde vallavanem Kalle Song. Istungil osalevad ka omavalitsusliitude esindajad.

Kohtumised:

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub OECD peasekretäri Angel Gurriaga.

Kell 13Angel Gurria’ga kohtuvad Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Riigikogu liikmed Ivi Eenmaa ja Ester Tuiksoo.

Teisipäev, 12. veebruar

Kel 10 algaval istungil tulevad esimesele lugemisele Indrek Tederi õiguskantsleri ametisse nimetamise otsuse eelnõu (192 OE) ning erakonnaseaduse § 125 muutmise seaduse eelnõu (177 SE).

Komisjonides:

maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandustootjate 2006. a majandusnäitajate analüüsist;

majanduskomisjonis – Lissaboni strateegia aruande ja ühenduse Lissaboni programmi 2008–2010 arutelu, Euroopa Komisjoni teatiste „Euroopa Liidu kaubaveokava: kaubaveo tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine” ning „Kaubaveologistika tegevuskava” arutelu;

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE), Riigikohtule arvamuse andmine KarS § 83 lg 1 vastavuse kohta põhiseaduse §-ga 32 koostoimes põhiseaduse § 11ga (piiramatu tsiviilkäibega ja turul vabalt saadaoleva süüteovahendi konfiskeerimine);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (166 SE), perekonnaseaduse eelnõule (55 SE) tehtud sotsiaalsete mõjude analüüsi aruandega tutvumine;

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tänuüritusel „Aasta tegu 2007” (Estonia talveaias).

Kell 13.00 – albumi „Toompea loss” esitlus Valges saalis, avasõnad ütleb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Mahuka arhitektuuriajaloolise raamatu autorid on Rein Zobel, Juhan Maiste ja Mart Kalm, kujundaja Peeter Laurits ning sisutoimetaja Harry Liivrand. Eesti kunstiajaloolased analüüsivad albumis Toompea linnuse ehituskunstilist kujunemist poliitiliste, majanduslike ja mentaliteediajalooliste muudatuste taustal. Raamatu iga peatükk sisaldab uut ja seni avaldamata materjali, mis laiendab oluliselt meie teadmisi Eesti kõige tuntuma linnuseansambli kohta. Albumis on palju varem avaldamata fotosid, hoonete põhiplaane, projekte ja visandeid, mis pärinevad Eesti, Venemaa ja Rootsi arhiividest.

Kolmapäev, 13. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning rahandusminister Ivari Padar.

Kell 14 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 5 valitsuse algatatud eelnõu: transpordi arengukava 2006-2013 raudtee valdkonna muutmise otsuse eelnõu (163 OE), maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE), liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE), riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE) ning äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse „Euroopa äriühingu põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb ajakirja Akadeemia erinumbri Eesti Vabariik 90 esitlusel (Pika Hermanni jalamil).

Neljapäev, 14. veebruar

Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 11.30 väljasõiduistung, tutvutakse jäätmekäitluse korraldusega;

kultuurikomisjonis – arutelu 5-protsendilise või 18-protsendilise käibemaksu üle;

riigikaitsekomisjonis – valitsuses kooskõlastusel olev kaitseväe korralduse seaduse eelnõu töövariant, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja kantsler Lauri Almann;

Üritused:

Kell 13Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi Ajutise Valitsuse liikmete büstide esitlusel (Eesti Panga Iseseisvussaalis).

Reede, 15. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 10 ühisistung väliskomisjoniga Eesti seisukohad 18. – 19. veebruarini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet. ELAKi istung jätkub Eesti seisukohtade arutamisega 18. – 19. veebruarini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side siseturgu käsitlevate eelnõude paketile;

väliskomisjonis – ühisistung ELAKiga

Üritused:

Kell 12Ene Ergma osaleb Tartu Haridusmessil Intellektika (Tartu Näituse messikeskuses, Kreutzwaldi 60).

Kell 13Ene Ergma osaleb AHHAA-keskusele teleskoobi pidulikul üleandmisel (Tartu Tähetornis).

Kell 15Ene Ergma osaleb ajakirja Eesti Loodus 75. ja taasilmumise 50. aasata juubeli tähistamisel (TÜ ajaloomuuseumi valges saalis).

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Tartumaal.

Laupäev, 16. veebruar

Algusega kell 10 kaardistab Riigikogu esimees Ene Ergma koos kodanikealgatuse “Teeme ära 2008” vabatahtlikega Tartumaad. Vabatahtlike eesmärk on selgitada välja konkreetne prügi kogus, paiknemine ning liigid, et planeerida vajaminevaid ressursse ja kogu koristuspäeva logistikat.

*       *       *

Välislähetused:

10. – 12. veebruarini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Belgias Brüsselis WEU Assamblee kohtumistel NATO peakorteris NATO peasekretäri Jaap de Hoop Sheffer’iga ning teiste NATO juhtivametnikega.

10. – 12. veebruarini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb Belgias Brüsselis Lissaboni strateegia IV parlamentidevahelisel ühiskohtumisel, mille korraldab Euroopa Liidu eesistujariik Sloveenia. Toimub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi positsioonide tutvustamine seoses Lissaboni strateegiaga.

11. – 13. veebruarini 

Riigikogu sotsiaalkomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Heljo Pikhofiga on töövisiidil Brüsselis Euroopa Parlamendis (EP). Toimuvad kohtumised EP liikme Siiri Oviiri, EP tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni esimehe Jan Anderssoni (Rootsi), Belgia Esindajatekoja sotsiaalkomisjoni, Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi üksuse juhi Robert Straussi, Eesti suursaadiku Belgias ja Luksemburgis Malle Talveti ning Euroopa Liidu juures Tiit Naberi ning Siim Kallase kabinetiülema Henrik Hololei. Sotsiaalkomisjoni delegatsiooni kuuluvad veel Jaan Kundla, Ott Lumi, Mai Treial, Marika Tuus, Tatjana Muravjova ja Taavi Rõivas.

11. – 13. veebruarini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb Austrias Viinis inimkaubandust käsitleval foorumil, mille korraldab Austria parlament. Otsitakse inimkaubanduse tekkimise põhjuseid ja analüüsitakse selle tagajärgi, samuti vaadeldakse parlamentide rolli inimkaubanduse vastases võitluses.

13. – 16. veebruarini

Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Prantsusmaal Pariisis Rahvusvahelise Akadeemilise Liidu büroo koosolekul.

14. – 15. veebruarini

Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb Soomes Helsingis Soome keskkonnatehnoloogia edendamise nõukoja koosolekul.

15. veebruar

Riigikogu liige Mart Laar osaleb Soomes Helsingis Tuglase Seltsi poolt korraldataval Eesti Vabariigi 90. aastapäeva raames toimuval üritusel, kus ta esineb loenguga.

15. – 20. veebruarini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen viibivad vaatlejatena Armeenia presidendivalimistel.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside