Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 
X Riigikogu VIII istungjärgu 1. töönädal
11. – 14. septembrini
 
Esmaspäev, 11. september
 
Kell 15 algab Riigikogu VIII istungjärgu pidulik avaistung, kus päevakohase kõnega esinevad Riigikogu esimees Toomas Varek ja Vabariigi President Arnold Rüütel. Istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kohaselt tuleb esimesel töönädalal arutusele 14 päevakorrapunkti.
Seejärel vastab siseminister Kalle Laanet arupärimisele välismaal toimuvate Eesti poliitikute kohtumiste kohta teabe kogumisest (nr 232), justiitsminister Rein Lang vastab arupärmistele vangistuse kui karistusliigi (nr 233) ning äriregistri pidamise kohta (nr 237), põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab arupärimisele AS-i Werol Tehased nõukogu ja juhatuse tegevuse kohta (nr 241) ning kultuuriminister Raivo Palmaru vastab arupärimisele avalik-õigusliku meedia kohta (nr 243).
Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.
 
Arupärimised asuvad aadressil:
 
Töönädala päevkord on aadressil:
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14. – 15. septembrini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel (kutsutud välisminister Urmas Paet);
 
Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (941 OE).
 
Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (940 OE).
 
Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE); Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise Organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (958 SE).
 
Majanduskomisjonis – Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (946 SE); erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE); lõhkematerjaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (892 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõud (934 SE ja 944 SE).
 
Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuste seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (936 SE); seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (959 SE)
 
Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas (kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts).
 
Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (897 SE).
 
Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 14.-15. septembril 2006 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil (kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna 1.A büroo direktor Kristiina Meius); Eesti prioriteedid ÜROs (kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna 2. büroo direktor Kirke Kraav ning atašeed Minna-Liina Lind ja Veikko Kala).
 
Õiguskomisjonis – kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE) (kutsutud Justiitsministeeriumi nõunikud Erik Salumäe, Einar Hillep ja Rait Kuuse ning kriminaalhoolduse talituse juhataja Anne Kruusement); arutusel on Eesti Turvaettevõtete Liidu pöördumine turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamiseks.
 
Kohtumised:
 
Kell 18.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Tšehhi Parlamendi Senati asespiikri Petr Smutný’ga.
 
Teisipäev, 12. september
 
Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 3 eelnõu, millest üks on teisel ja 2 esimesel lugemisel.
 
Komisjonides:
 
Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (942 OE).
 
Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad komisjoni teatise, mis käsitleb tarneahela turvalisuse tugevdamist, kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse tarneahela turvalisuse tugevdamise kohta, eelnõu arutelu (arvamus EAK-le); ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE). Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.
 
Põhiseaduskomisjonis – väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (891 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE); strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (949 SE); otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (950 OE); ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (960 SE).
 
Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE).
 
Väliskomisjonis – „“Partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel” ratifitseerimise seaduse” eelnõu (956 SE) (kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna 4. büroo 3. sekretär Kristi Kraavi-Käerdi ja 3. poliitikaosakonna 5. büroo nõunik Heikki Koort); arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile välisteenistuse seaduse § 100 punkti 2 kohta, millega muudeti pensionikindlustuse seaduse § 28 lõike 2 punkti 5 (seoses menetluses oleva Vabariigi Valitsuse poolt algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (917 SE)) (kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna 1. büroo nõunik Dea Hannust ja personaliosakonna 1. büroo direktori kt Erle Ignatjev ning sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Riina Saar).
 
Õiguskomisjonis – autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE) (kutsutud justiitsminister Rein Lang, justiitsministri nõunik Erik Salumäe; karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Saale Laos, nõunikud Marju Agarmaa ja Elina Elkind); Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE) (kutsutud: Justiitsminister Rein Lang, justiitsministri nõunik Erik Salumäe; karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Markko Künnapu); Eesti seisukohad komisjoni teatise, mis käsitleb tarneahela turvalisuse tugevdamist, kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse tarneahela turvalisuse tugevdamise kohta eelnõu suhtes (arvamus EAK-le).
 
Kohtumised:
 
Kell 10.30 – 11.30 kohtuvad Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ning Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland Eestisse visiidile saabuva Portugali asevälisministri ja Euroopa Liidu asjade riigisekretäri Manuel Lobo Antunis’ega. Kell 11.30 võtab Portugali asevälisministri vastu Riigikogu aseesimees ja Eesti-Portugali parlamendirühma esimees Maret Maripuu (aseesimehe kabinet).
 
Kell 13 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Iraani suursaadiku Javad Kajouyan Fini’ga.
 
Kell 14 – keskkonnakomisjon eesotsas komisjoni esimehe Tõnis Kõivuga kohtub Tšehhi parlamendi Senati delegatsiooniga (keskkonnakomisjoni ruum L 147).
 
Muud üritused:
 
Kell 13 osaleb Riigikogu esimees Toomas Varek Riigikogu hoone teise korruse kohvikus toimuval Eesti Aastaraamatu 2006–2007 esitlusel (www.estonianyearbook.ee).
 
Kolmapäev, 13. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jürgen Ligi ning sotsiaalminister Jaak Aab.
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 3 eelnõu ning esimesele lugemisele 1 eelnõu.
 
Kohtumised:
 
Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Küprose suursaadiku Loria Markides’iga.
 
Muud üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu II korruse kunstisaalis tekstiilikunstnike Tiina Puhkani ja Piret Valki näituse „Villased võsad, siidised salud”.
 
Neljapäev, 14. september
 
Kell 10 algaval istungil on kavas 1 eelnõu kolmas ja 1 eelnõu esimene lugemine.
 
Komisjonides:
 
Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (929 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (938 SE).
 
Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE); erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE).
 
Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (896 SE).
 
Väliskomisjonis – Riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringu „Hiina: Eesti välispoliitilised võimalused ja valikud” vaheraport (kutsutud uuringu teostajad Raul Allikivi ja Tiago Marques); ülevaade Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevusest (kutsutud keskuse juht Kadri Liik ning teadurid Juhan Kivirähk ja Tony Lawrence).
 
Kohtumised:
 
Kell 14.00 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Uruguai suursaadiku Néstor Julio Moreira Morániga (esimehe külalistetuba).
 
Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub USA saatkonna poliitika- ja majanduspoliitika osakonna juhataja Jessica L. Adkins’iga.
 
Muud üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Riigikogu hoones toimuval Euroopa Naiste Liidu Eesti osakonna (ENLEO) kohtumisel.
 
Reede, 15. september
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 18. septembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel ning 24. – 26. septembrini toimuval mitteametlikul põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel (kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo); seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule teabevahetuse kohta vastavalt kättesaadavuse põhimõttele (kutsutud Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna korrakaitse ja kriminaalpoliitika büroo juhataja Priit Heinsoo); Eesti seisukohad 20. – 22. septembrini toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel (kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet).
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 kohtuvad Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ning liikmed Sven Mikser ja Tiit Matsulevitš Saksamaa Bundestagi kaitsekomisjoni liikmete Gerd Hoefer´i ja Petra Hessiga.
 
Kell 12.45 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Kasahstani suursaadiku Tleukhan Kabdrakhmanoviga.
 
Külalised:
 
11. – 14. septembrini
Eestis on visiidil Tšehhi Parlamendi Senati delegatsioon eesotsas Senati asepresidendi Petr Smutný’ga. Delegatsiooni kuuluvad avaliku halduse, regionaalarengu ja keskkonnakomisjoni esimees Jiří Brýdl, aseesimehed Petr Fejfar ja Jitka Seitlová ning komisjoni liige Josef Kalbáč. Toimub kohtumine Riigikogu keskkonnakomisjoniga, kus käsitletakse Eesti keskkonnakaitsesüsteemi ja Kyoto protokolliga seotud teemasid. Visiidi käigus ka külastatakse Paidet, kus kohtutakse Paide linnavalitsusega, tutvutakse linna ja keskkonnakaitse korraldusega seotud objektidega.
 
*        *        *
 
Välislähetused:
 
10. – 11. septembrini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Soomes Helsingis COSACi esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa Komisjoni ja rahvusparlamentide koostöö ja Euroopa energiapoliitika.
 
12. – 15. septembrini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi osaleb Ungaris Budapestis ja Lillafüredis IPU soome-ugri rühmade nõupidamisel, kus arutatakse Genfis 16. – 18. oktoobrini toimuva 113. Parlamentidevahelise Liidu Assambleega seotud küsimusi.
 
13. – 16. septembrini
 
Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Kreekas Nafplionis ENPA monitooringukomitee ning õigusasjade ja inimõiguste komitee väljasõiduistungil. Arutusel on spionaaži ja riigisaladuse lekkimisega seotud kohtuasjad.
 
13. – 17. septembrini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial osaleb Maltal Valettas Euroopa Tervise Akadeemia 3. konverentsil, kus käsitletakse tervishoiu rahastamise ja jätkusuutlikkusega seotud probleeme, samuti Euroopa Liidu seadusandluse mõju EL liikmesriikidele.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside