Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 14. töönädal 11. – 14. maini 

Esmaspäev, 11. mai
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab siseminister Jüri Pihl arupärimisele kaitsepolitsei töövõtete kohta (nr 277). Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab arupärimisele Euroopa Liidu struktuurifondide kohta (nr 285). Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab kahele arupärimisele: Eesti alkoholipoliitika kohta (nr 280) ja Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori õigusvastase vallandamise kohta (nr 289). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Töönädala päevakorra projekt on internetis siin:
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
keskkonnakomisjonis – Koigi Vallavolikogu taotlus Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile maapõueseaduse § 20 lg 3 teise lause ja § 43 lg 2 kehtetuks tunnistamiseks, jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE).
kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE).
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE).
majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.
põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE), erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, Riigikohtule arvamuse andmine Koigi vallavolikogu taotluse kohta.
rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE), 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, arvamuse andmine EL nõukogu direktiivi vastastikuse abi kohta maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel eelnõu ja valitsuse seisukohtade kohta, otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu ( 469 OE).
riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseministeeriumi haridusnõukogu esindajatega. Arutusel sõjalise hariduse kontseptsioon ja edasised kavad (ruumis L241). 
sotsiaalkomisjonis – hooldus- ja õendusteenuste korraldamine. Kutsutud Geriaatrite Seltsi, sotsiaalministeeriumi, õdede kutseliitude, haigekassa ja Haiglate Liidu esindajad (ruumis 332).
õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tai Kuningriigi suursaadiku Apichart Chinwannoga.
Kell 12 – Ene Ergma kohtub Slovaki Vabariigi suursaadiku Ivan Špildaga.
 
Teisipäev, 12. mai
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele kaks eelnõu: biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE) ja maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (472 SE). Esimesel lugemisel on samuti kaks eelnõu.
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (485 SE).
kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Jõelähtme valda Rebala muinsuskaitsealale.
maaelukomisjonis – piiritusjookide geograafilise tähise kaitse ELs.
majanduskomisjoniskell 13: maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), innovatsiooniteemaline arutelu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajatega teemal ITL väljatöötatud IKT sektori arengukava.
põhiseaduskomisjonis – erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE), hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE).
riigikaitsekomisjoniskell 13.15: ühisistung põhiseaduskomisjoniga. Hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); erakorralise seisukorra seaduse eelnõu ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE) (ruumis L262).
sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ seoses vajadusega vältida olemuse, taustandmete või päritolu poolest võltsitud ravimite sattumist seaduslikku tarneahelasse, eelnõu suhtes; inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelvalvet käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes; retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta üldsusele antavat teavet käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes.
väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Austria Vabariigis, Slovaki Vabariigis ja Šveitsi Konföderatsioonis, resideerimisega Viinis; kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Hispaania Kuningriigis ja Andorra Vürstiriigis, resideerimisega Madridis.
õiguskomisjonis –  karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), karistusseadustiku muutmise eelnõu (416 SE).
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatu „Tunne Kelam – Eesti eest Euroopas” esitlusel KUMU vestibüülis.
 
Kell 12-15  Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab konverentsisaalis Riigikogu ja Riigikantselei ühise doonoripäeva.
 
Kolmapäev, 13. mai
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Ivari Padar ja siseminister Jüri Pihl. Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE). Teisel lugemisel on kuus ja esimesel lugemisel neli eelnõu.
 
Üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi  kunstisaalis graafik Benjamin Vassermani näituse „Reaalne väljamõeldis /Real Fiction. Volume II“.
 
Neljapäev, 14. mai
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud kolm eelnõu: biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE), maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (472 SE) ja kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE). Päevakorras on ka olulise tähtsusega riikliku küsimuse Eesti Inimarengu Aruanne 2008 arutelu. Ettekannetega esinevad  põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde, Eesti Inimarengu Aruande 2008 toimetaja Erik Terk ja aruande peatoimetaja Marju Lauristin.
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Tartumaale loodus- ja keskkonnaprobleemidega tutvumiseks.
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
riigikaitsekomisjonis – kell 12: kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväe distsiplinaarseaduse ja Eesti NSV taluseaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE).
õiguskomisjoniskell 14 – 16 avalik istung: lapse õiguste kaitse ja ombudsmani institutsioon Eestis (ruumis 333).
 
Kohtumised:
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Toompeal Murtud Rukkilille ühingu liikmetega.
 
Reede, 15. mai
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10: Eesti seisukohad 18.-19. mail 2009 toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kus osalevad ka arengukoostöö- ja kaitseministrid. Kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.
Euroopa Liidu asjade komisjonis: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni roheline raamat “Üleeuroopaline transpordivõrgustik: poliitika läbivaatamine” (COM(2009)44 )
ja nõukogu direktiivi eelnõu vastastikuse abi kohta maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (COM(2009)28).
 
Üritused:
 
Kell  8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Toompeal Kuristiku Gümnaasiumi õpilastega.
Kell 10 – Jüri Ratas kohtub Toompeal Pärnu Sütevaka gümnaasiumi õpilastega.
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Türi lillelaada ning tehnika- ja ehitusnäituse avamisel.
 
*        *        *
Välislähetused:
 
9. – 13. maini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Bergenis konverentsil „Humanitaar- ja sotsiaalteaduste vahelised seosed“.
 
10. – 13. maini
 
Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb Berliinis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööturu- ja sotsiaalküsimuste töörühma istungil.
 
10. – 11. maini
 
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Oslos konverentsil ettekandega „5 aastat Euroopa Liidus Kesk-Euroopa kogemus“.
 
10. – 12. maini
 
Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Kadri Simson osaleb Roomas NATO 60. aastapäeva tseremoonial NATO PA delegatsiooni koosseisus.
 
10. – 13. maini
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo, liikmed Raivo Järvi ja Rein Ratas osalevad Prahas EL liikmesriikide parlamentide ELAKi delegatsioonide kohtumisel.
 
10. – 13. maini
 
Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Riias UNHCR (ÜRO pagulaskomitee) ekspertide seminaril.
 
13. – 16. maini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Aleksei Lotman osaleb Peterburis ENPA keskkonna-, põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee säästliku arengu allkomitee istungil.
 
13. – 15. maini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Istanbulis ENPA võrdsete võimaluste komisjoni ja koduvägivalla vastu võitlemise komisjoni istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside