Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 1. töönädal 10. – 13. septembrini 

Esmaspäev, 10. september 

Algab Riigikogu XII koosseisu IV istungjärk. 

Kell 15 on istungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Pärast pidulikku osa jätkatakse istungi rakendamisega, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikme arupärimisele peaminister Andrus Ansip. Arupärimised on omandireformi käigus Saksamaale ümberasunute vara tagastamise (nr 167) ja finantstehingute maksu kohta (nr 174). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Komisjonide istungid algavad kell 11

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (COM(2012)238); Eesti seisukohad 14.-15. septembril toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil. Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; informatsioon ja Eesti seisukohad Iirimaa finantsabi programmi seitsmenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta.

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE); komisjoni liikmete Karel Rüütli ja Rainer Vakra ülevaate kuulamine lähetusest seadusandjate tippkohtumisele Rio de Janeirosse 13.-19.06.12; raporti „Reoveepuhastis käideldavast jääkmudast tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“ koostamine.

kultuurikomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 16 – eestikeelse hariduse piisav kättesaadavus. Kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; parlamentaarne kuulamine – hariduskorralduse kaasajastamise põhimõtted. Kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

maaelukomisjonis – Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (262 SE).

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Baltimaade elektrisüsteemide talitlust ning arvamuse andmine ELAKile.

põhiseaduskomisjoniskell 12: õiguskantsleri ettepaneku nr 16 „Eestikeelse hariduse piisav kättesaadavus“ arutelu; õiguskantsleri ettepaneku nr 17 „Eestis püsivalt viibimise absoluutne nõue kodakondsuse taotlemisel“ arutelu. Kutsutud õiguskantsler Indrek Teder.

rahanduskomisjonis – ruumis L 333: ülevaade majanduse olukorrast ja rahandusministeeriumi 2012. aasta suvisest majandusprognoosist.

riigikaitsekomisjonis – kõrgematest riigikaitse kursustest osavõtuga seotud küsimused.

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

väliskomisjonis – ülevaade EL laienemise hetkeseisust ja tulevikust; lepingu Euroopa Liidu liikmesriikide ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE).

õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE); äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE); vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE). Kutsutud justiitsminister Kristen Michal.

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 ruumis L335: suveperioodil laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; kokkuvõte laekunud üleriigilistest arvandmetest korruptsioonivastase seaduse kohaldamise kohta; ülevaade Georg Marshalli nimelises Euroopa Julgeolekuuuringute Keskuses augustis toimunud konverentsist “Demokraatlike ja poliitiliste arengute edendamine Balti riikide regionaalses dialoogis“: Andres Anvelt.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 ruumis L333: ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta suvisest majandusprognoosist. Kutsutud rahandusministeeriumi esindajad. Istung on avalik. 

Kohtumine: 

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi peasekretäri Jan Widbergiga

Teisipäev, 11. september 

Kell 10 algaval täiskogu istungil ei ole planeeritud eelnõude menetlemist.                

Komisjonides: 

kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu õiguskantsleri ettepanek nr 16 – eestikeelse hariduse piisav kättesaadavus. Komisjoni seisukoha kujundamine.

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Harku vallas asuvas Metsaküla Piim AS-is.

majanduskomisjoniskell 10.30 majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teatise “Taastuvenergia: oluline osaline Euroopa energiaturul“ osas ning arvamuse andmine ELAKile.

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepaneku nr 18 „Toetusstreikidest ette teatamine“ arutelu; õiguskantsleri ettepaneku nr 19 „Toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse kohta“ arutelu. Kutsutud õiguskantsler Indrek Teder. Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (217 OE); Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (238 OE); Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lg 14 ja § 57 lg 1 ja 22 (enne 1.07.2012 kehtinud redaktsioon) põhiseaduspärasuse kohta; sissejuhatav arutelu erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks, edasise menetlusliku tegevuskava planeerimine.

rahanduskomisjoniskell 10.15: majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (265 OE).

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

sotsiaalkomisjonis kell 13 ruumis L 333: rahandusministeeriumi 2012. aasta suvine majandusprognoos, lühiülevaade.

väliskomisjonis – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. 

Üritused ja kohtumised: 

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kesklinna Sotsiaalkeskuse esindajatega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tai Kuningriigi Senati Teise aseesimehe Pornthip Lowira Chanratanapreedaga. 

Kolmapäev, 12. september 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi ja siseminister Ken-Marti Vaher. Kell 14 algaval istungil on teisel lugemisel lepingu Euroopa Liidu liikmesriikide ning Horvaatia Vabariigi vahelise Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise eelnõu (221 SE).       

Üritused ja kohtumised: 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab näituse „Riigikogu hoone 90“. Näituse koostas Eesti Arhitektuurimuuseum koostöös Riigiarhiivi ja Filmiarhiiviga, kujundasid Ruumilabor ja Identity. Näitust saab vaadata Riigikogu hoone vestibüülis.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani ajakirjanikega. 

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed Nõukogu koosolekul. 

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Toompeal Tartu Linnavalitsuse ametnikega. 

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb 10. Matsalu loodusfilmide festivali avamisel Lihula kultuurimajas. 

Neljapäev, 13. september 

Kell 10 algavale istungile on kavandatud õiguskantsleri kahe ettepaneku arutelu: eestikeelse hariduse kättesaadavuse kohta (ettepanek nr 16) ja Eestis püsivalt viibimise absoluutse nõude kohta kodakondsuse taotlemisel (ettepanek nr 17).                         

majanduskomisjoniskell 14: väljasõiduistung Arengufondi.

väliskomisjoniskell 13: väliskomisjoni tellitud uuringu „Arengud Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonnas aastani 2020“ tutvustus. Kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Riina Kaljurand; arvamuse andmine: Eesti seisukohad läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Baltimaade elektrisüsteemide talitlust. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna nõunik Thor-Sten Vertmann ja Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 8.30 ruumis L 263: Riigikontrolli uute auditiaruannete tutvustamine. 

Kohtumised: 

Kell 10.30 kohtub väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson uue Belgia suursaadiku Marc Thunusega

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Taani suursaadiku Søren Kelstrupiga. 

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Belgia suursaadiku Marc Thunusega. 

13.-14. septembril toimub Tallinnas Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumine. 

Laupäev, 15. september 

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SEB 15. Tartu Rattamaratoni autasustamistseremoonial Tartumaa Tervisespordikeskuses. 

Riigikogu jalgpalliesindus osaleb traditsioonilisel nelja võistkonna jalgpalliturniiril Soomes Hyvinkää linnas. Omavahel võistlevad Riigikogu, Eduskunta, Hyvinkää ja Tallinn. Kohtumistel osaleb ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. 

Pühapäev, 16. september 

Kell 10.30 kohtub väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Saksamaa kaitseministeeriumi parlamentaarse riigisekretäri Christian Schmidtiga

Kell 14.15 kohtub riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Christian Schmidtiga. 

*       *       *

Välislähetused: 

8. – 11. septembrini 

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad Küprosel parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil. 

9. – 11. septembrini 

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Helsingis ENPA poliitikakomitee töös. 

11. – 13. septembrini

Riigikogu liikmed Kalle Laanet, Rainer Vakra, Inara Luigas ja Deniss Boroditš on visiidil Belgias Brüsselis, kus tutvutakse Euroopa Parlamendi ja selle liikmete tööga, samuti Europarlamendi täiskogu istungi protseduuriga.

13. – 14. septembrini 

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Sester osaleb Vilniuses BA majanduspoliitika teemalisel ümarlaual. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside