Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest, välislähetustest.

Riigikogu VI istungjärgu 4. töönädal

10. – 13. oktoober 2005

Esmaspäev, 10. oktoober

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, milles on projekti kohaselt 29 teemat. Pärast päevakorra kinnitamist on Riigikogu liikmetel võimalus esineda vabas mikrofonis, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti positsioonid 12.-13. oktoobril toimuval sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet. Eesti positsioonid 11. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Eesti seisukohad 11. oktoobril toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Arutusel majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007 Lissaboni strateegia rakendamiseks, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis – kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (684 SE); t uumaohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (739 SE); REACH-i (kemikaalide) määruse eelnõu mõjuanalüüs. Samuti arutusel Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007 eelnõu.

Kultuurikomisjonis – Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007 arutelu arvamuse andmiseks Euroopa Liidu asjade komisjonile. Ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõud (699 SE ja 700 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel EL-i hügieenipaketiga seotud küsimused.

Majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE); Eesti Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (707 SE); Eesti Vabariigi ja Rumeenia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (718 SE); toote ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE); maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettekanne.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse¹ eelnõu (726 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE). KOV valimisseaduse kohaldamisel tekkinud küsimuste arutelu (välireklaami keelustamine). Kodakondsuse seaduse § 32 alusel kodakondsuse andmine ekslikult Eesti kodaniku passi saanud isikule – kaasuse arutelu.

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsus "Rahvusooperi "Estonia" poolt täiendava laenu võtmisega nõustumine" (713 OE); hoiuste intresside maksustamise ja intressidealase teabevahetuse kokkulepete ratifitseerimise seaduse eelnõu (719 SE); väärtpaberituru seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (731 SE); e-raha asutuste seaduse¹ eelnõu (725 SE); finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE); riigi 2005. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (736 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Arutusel ettepanekud Riigikontrolli 2006 aasta auditiplaani koostamiseks.

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine valitsuse esitatud Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007 eelnõule.

Väliskomisjonis – Lepingu Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga” ratifitseerimise seaduse eelnõu (733 SE). Kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Ukrainas, Gruusias ja Moldova Vabariigis. Väliskomisjoni ettepanek Riigikogu juhatusele vaatlejate lähetamiseks 6. novembril 2005 toimuvatele Aserbaidžaani parlamendivalimistele. Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi parlamentidevahelise assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu esitamise arutelu.

Õiguskomisjonis – notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE); Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 “Euroopa ühistu /SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu, k utsutud justiitsminister Rein Lang. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr. 14, millega muudetakse konventsiooni kontrollsüsteemi ratifitseerimise seaduse eelnõu (703 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet . Ühinenud rahvaste Organisatsiooni ja temaga liitunud isikkoosseisu ohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (705 SE).

Üritused:

Kell 16.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Iraani suursaadiku Javad Kajouyan Finiga (L253).

Teisipäev, 11. oktoober

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolm eelnõu, millest kaks tuleb esimesele ja üks teisele lugemisele. Teisel lugemisel jätkatakse Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Tõnis Lukase algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44.1 muutmise seaduse eelnõu (179 SE) menetlemist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – 2006. aasta riigieelarve arutelu, kutsutud kultuuriminister Raivo Palmaru.

Maaelukomisjonis – põllumajanduse konkurentsivõime analüüsi tutvustus. Maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE).

Majanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse poolt 2005. aasta 27. septembril esitatud Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005 – 2009 eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis – ELAK-ile arvamuse andmine Eesti seisukohtade osas EP ja nõukogu otsuse "Euroopa aasta "Võrdsed võimalused kõigile – õiglase ühiskonna poole (2007)"" eelnõu suhtes. Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (694 SE). Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile arvamuse andmine asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13-1 lg 2 laused 3 ja 5 põhiseadusega kooskõla kohta. EL-i põhiseaduslepingu konverentsi arutelu tulenevalt Eesti Juristide Liidu kirjast.

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005-2007 eelnõu menetlusse võtmiseks; tulumaksuseaduse § 49 täiendamise seaduse eelnõu (653 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE); tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (663 SE); maksukorralduse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (673 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE); Eesti Vabariigi ja Kanada vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (704 SE); riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (664 SE). Arvamuse andmine valitsuse poolt esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse "Euroopa aasta "Võrdsed võimalused kõigile-õiglase ühiskonna poole (2007)"" eelnõule.

Väliskomisjonis – Eesti Välispoliitika Instituudi koostatud uurimustöö “Balti parlamentaarne koostöö: minevikust tulevikku” tutvustus ja arutelu. Kutsutud uurimustöö juhataja professor Andres Kasekamp ja uurimustöö läbiviija Aili Ribulis. Arutusel Balti Assamblee tulevikustrateegia töörühma kuuluvate Riigikogu liikmete ettepanekud. Kutsutud töörühma liikmed: Riigikogu väliskomisjoni esindaja Toomas Alatalu ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esindaja Trivimi Velliste. Ülevaade Balti Assamblee presiidiumi 28.-30. septembril 2005 Riias toimunud kohtumisest, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla.

Üritused:

Kolmapäev, 12. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Villu Reiljan, rahandusminister Aivar Sõerd ja minister Paul-Erik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 25 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 9 teisele ja 11 esimesele lugemisele. Teiste hulgas tulevad kolmandale lugemisele valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE) ja notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE). Teisele lugemisele tuleb muu hulgas valitsuse algatatud seaduse “Riigi 2005. aasta lisaeelarve” eelnõu (736 SE) teine lugemine.

Üritused:

Eestisse saabub kolmepäevasele visiidile Soome Eduskunta kaitsekomisjon. Komisjoni võtab vastu riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen. Visiidi käigus külastab delegatsioon Riigikogu, Vabariigi Presidendi residentsi, Kaitseministeeriumi, Kaitseliidu Peastaapi, Eesti Mereväebaasi.

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek kohtub Eestis viiepäevasel visiidil viibivate Euroopa Komisjoni ametnikega. Järgnevalt leiavad aset ametnike kohtumised väliskomisjoni, ELAK-i ja rahanduskomisjoni liikmetega.

Kell 14.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Slovaki Vabariigi Presidendi Ivan Gašparovič`iga (RK esimehe külalistetuba).

Neljapäev, 13. oktoober

Kell 10 algab täiskogu istung. Juhul kui eelnõu 667 SE teine lugemine kolmapäeval, 12. oktoobril lõpetatakse tuleb menetlusse valitsuse algatatud mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) kolmas lugemine.

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – EV omandireformi aluste seaduse § 7 lg 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine dokumendile Euroopa aasta "Võrdsed võimalused kõigile – õiglase ühiskonna poole (2007)". Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE); 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (714 SE).

Riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Soome Eduskunta kaitsekomisjoni esindajatega. Arutusel EL-i julgeoleku- ja kaitsepoliitika, Põhjamaade Lahingugrupiga seotud küsimused, komisjonide koostöö. Tähelepanu ajakirjanikud! Kell 15.45 kavas veerandtunnine kohtumine ajakirjanikega. Teil on võimalus esitada küsimusi nii Riigikogu kui Eduskunta riigikaitsekomisjoni esimehele.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Nordic Investment Bank`i juhatusega (Radisson SAS).

Reede, 14. oktoober

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 17. oktoobril toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Villu Reiljan. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule "Euroopa aasta "Võrdsed võimalused kõigile – õiglase ühiskonna poole (2007)"", kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Üritused:
Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek võtab vastu Soome Eduskunta kaitsekomisjoni. Reedel kohtuvad Eduskunta kaitsekomisjoni liikmed ka Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli ja kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga.

***

Välislähetused:

9. – 11. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson ja liige Meelis Atonen osalevad Londonis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide EL-i asjade komisjonide delegatsioonide kohtumisel.

10. – 13. oktoober
ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Bakuus ENPA valimiseelsel vaatlusmissioonil.


12. – 13. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Rootsi Kuningriigis Stockholmis Ida – Euroopa Ärifoorumil 2005 ja 13. oktoobril Helsingis Economi Magazine 70. aastapäeva juubelikonverentsil.

12. – 14. oktoober
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Trivimi Velliste osaleb Moskvas Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungi töös.

Tagasiside