Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 4. töönädal 10. – 13. oktoobrini

Esmaspäev, 10. oktoober
 
Vabariigi President annab ametivande
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Seejärel algab Vabariigi presidendi ametisseastumise tseremoonia. Valitud president Toomas Hendrik Ilves annab Riigikogu ees ametivande, mille järel kõlab hümn RAMi meeskoori esituses. Seejärel esineb Toomas Hendrik Ilves kõnega. Pärast tseremooniat Riigikogu istungisaalis teeb Vabariigi President sissekande Riigikogu auraamatusse Riigikogu esimehe külalistetoas.
 
Istung jätkub arupärimistele vastamisega. Riigikogu liikmete kahele arupärimisele vastab sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad tervishoiuteenuste osutajate olukorda joobeseisundi tuvastamisel (nr 30) ning hambaravi (nr 35). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
Riigikogu istungi ülekannet saab jälgida aadressil: http://live.riigikogu.ee/live.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 13. – 14. oktoobrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu spordiministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Rein Lang;
keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE);
kultuurikomisjonis – Eesti Inimarengu Aruanne 2010/2011, kutsutud Marju Lauristin, Mati Heidmets, Triin Vihalemm, Lelo Liive, Peep Mühls, Epp Rebane (ruum L 333); erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE);  
majanduskomisjonis – ühisistung rahanduskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku (ruum L332); majanduskomisjonis arutatakse elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 83 SE);  
põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE); arvamus korruptsioonivastase võitluse teatise COM (2011) 308 kohta; arvamus vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 ja § 3 lg 71 põhiseaduspärasuse kohta;
rahanduskomisjonis – ühisistung majanduskomisjoniga, kus arutusel on Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku (ruum L332); rahanduskomisjoni istungil on arutusel otsuse „Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE) ning ülevaade kohalike omavalitsuste finantstegevusest;  
riigikaitsekomisjonis – ülevaade strateegilise kauba komisjoni tööst ning strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE);
sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE); Poliitikauuringute Keskuse Praxis uuringu tutvustus ja arutelu, kuidas tagada asenduskodude noorte edukas iseseisvumine;
väliskomisjonis – investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE);
õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (63 SE);  kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (73 SE); arutelu teemal kaitsja osalemine kriminaalkohtumenetluses, kutsutud Eesti Advokatuuri esimees Toomas Vaher, Harju Maakohtu kohtunik/esimees Helve Särgava, justiitsministeeriumi esindaja;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 MTÜ korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmete Jaanus Tehveri ja Tarmu Tammerki ning tegevdirektori Asso Prii ülevaade ühingu käivitatud projektidest, sealhulgas korruptsiooniohtudest ajakirjanike töös, arutelu teemal „Mõjuvõimuga kauplemine era- ja avalikus sektoris“; Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlusest(ruum L 332);
riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditiaruanne „Sotsiaalministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim ja riigikontrolli esindajad; auditiaruande „Keskkonnaministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 17 – Riigikogu juhatuse liikmed osalevad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese ametisse astumise puhul korraldataval vastuvõtul põhiseaduslike institutsioonide juhtidele ja valitsuse liikmetele Kadriorus.
                         
Teisipäev, 11. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ettekande teeb õiguskantsler Indrek Teder.
 
Teine lugemine: äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE).
                       
Esimene lugemine – 2 eelnõu: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) ning sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (62 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 14 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) keskkonnaministeeriumi valitsemisala; valitsuse poolt ettevalmistatud ˮEesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015ˮ eelnõu;
kultuurikomisjoniskell 14 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud Rektorite Nõukogu liikmed (ruum L 333);
majanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindajatega;
põhiseaduskomisjonis – kell 14 Riigikogu XI koosseisu menetlusest välja langenud kohtute seaduse eelnõu (649 SE) edasise menetlemise eelarutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse esimees Meelis Eerik; Eesti Advokatuuri juhatuse esimees Toomas Vaher, justiitsministeeriumi esindajad (ruum L 332);
rahanduskomisjonis kell 14 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE); otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (77 OE); valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB); info rahandusministeeriumi poolt ette valmistatavate seaduseelnõude kohta;
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 9 perearstiabi korralduse foorumi ajakava ja otsuse projekti arutelu; kutsutud riigikontrolli esindajad (ruum L 263);
sotsiaalkomisjonis – kell 13 Eesti farmaatsiatööstuse hetkeseis ja arenguvõimalused, väljasõiduistung äriühingus Vitale-XD OÜ; 
          
Kohtumised:
 
Kell 14.30 – Riigikogu juhatus kohtub Eesti Arengufondi esindajate Raivo Vare, Ott Pärna ning Heidi Kakkoga            (Riigikogu esimehe kabinet).
 
Kolmapäev, 12. oktoober
 
Kell 13 – infotund.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE) ja lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE).
                       
Esimene lugemine – 3 eelnõu: rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE) ning Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa parlamendistipendiumi valikkomisjoni delegatsiooniga.
 
Kell 11.20 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ukraina välisministri Kostjantõn Grõštšenkoga.
 
Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa suursaadiku Christian Matthias Schlagaga (ruumis L253).
                       
Neljapäev, 13. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Esimene lugemine: reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Kaubandus-Tööstuskojas, kus toimub Riigikogu kultuurikomisjoni, haridus- ja teadusministeeriumi ning Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse kohtumine, teemadeks on kutseõpe ja majandustegevus ning koolivõrgu korrastamine;
majanduskomisjonis – kell 14 rahandusministeeriumi 2011. aasta majandusprognoos;
riigikaitsekomisjoniskell 13.30 on arutusel haavata saanud kaitseväelaste taastusravi, kutsutud Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad;
väliskomisjonis kell 13 ülevaade 29. – 30. septembrini Varssavis toimunud Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumisest ja informatsioon peaministri välissuhtlemisest, kutsutud peaministri välisnõunik Märt Volmer; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatisele „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele“, kutsutud välisminister Urmas Paet;
õiguskomisjonis – kahepäevane (13. – 14. okt) väljasõiduistung Ida-Virumaale, kus tutvutakse Ida-Virumaa õiguskaitseasutuste tööga;
 
Reede, 14. oktoober
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung: arutusel on Eesti seisukohad 17. – 18. oktoobrini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip; seisukoha andmine Nõukogu energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku käsitlevale direktiivile ning direktiivile ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta.
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) missiooniga, arutusel on eelarve- ning maksupoliitika (ruum L 240);
 
Kell 15 – rahanduskomisjon ja põhiseaduskomisjon kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus. Kõne all on kohalike omavalitsustega seonduv riigieelarve kontekstis.
 
Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Vene Teatri hooaja avamisel.
 
*
 
Välislähetused:
 
6. – 11. oktoobrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Sven Mikser, Mati Raidma (7. – 11. okt) ja Kadri Simson (7. – 11. okt) osalevad Rumeenias Bukarestis NATO PA aastaistungil. NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee pearaportöör Sven Mikser esitab raporti Afganistani teemal, mis läheb plenaaristungil kinnitamisele resolutsioonina. Esmaspäeval, 10. oktoobril toimuval plenaaristungil esinevad sõnavõttudega NATO Parlamentaarse Assamblee president Karl A. Lamers, Rumeenia president Traian Bāsescu ning NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen. Arutusele tulevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1325 ning deklaratsiooni eelnõu ülemineku toetuseks Afganistanis (Supporting Transition in Afganistan).
Istungi raames kohtub Eesti delegatsioon Bukarestis parlamendi alamkoja väliskomisjoni esimehe Attila Korody, Rumeenia presidendi rahvusliku julgeoleku nõuniku Julian Fota, välisministeeriumi riigisekretäri Bogdan Aurescu ja Eesti aukonsuli Ingrid Cristea Vendeliniga.
 
6. – 11. oktoobrini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb Horvaatias Dubrovnikus OSCE PA sügisistungil ja parlamentaarsel konverentsil „Kagu-Euroopa regionaalne areng: väljakutsed, võimalused, perspektiivid“.
 
9. – 12. oktoobrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Aserbaidžaanis Bakuus GUAMi parlamentaarsel konverentsil „Ehitades sildu üle piiride“. Konverentsil käsitletakse jätkusuutliku energiaturu arendamist, energiaalast koostööd, energiaturvalisust ja –tõhusust, aga ka geopoliitilist stabiilsust Kaukaasia piirkonnas, Euroopa integratsiooni ning teadusalast koostööd.
 
10. – 11. oktoobrini
 
Euro-Vahemere Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni liige Jevgeni Ossinovski osaleb Belgias Brüsselis EMPA elukvaliteedi parandamise ja kultuuride vahelise dialoogi komitee istungil. Arutusel on noorte perspektiivid Vahemere regioonis, migratsioon ja tööhõive ning Vahemere väärtuste harta: kultuur, multikultuurid, kultuuridevahelisus.
 
13. – 14. oktoobrini
 
Riigikogu liige Indrek Saar osaleb Saksamaal Berliinis Euroopa Sotsialistide Partei peasekretäride konverentsil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside