Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 8. töönädal 10. – 13. novembrini

Esmaspäev, 10. november
 
Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab sotsiaalminister Maret Maripuu Riigikogu liikmete Valdur Lahtvee, Marek Strandbergi, Mart Jüssi, Aleksei Lotmani, Maret Merisaare ja Toomas Trapido arupärimisele elanike tervise kaitse kohta (nr 93 ).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 arutatakse seisukoha andmist mitmele dokumendile: Nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiive tubakatoodete suhtes kohaldatava aktsiisimaksu struktuuri ja määrade osas; Nõukogu töödokumendile „Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega”; Komisjoni teatisele ”Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil”; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule direktiivi raskeveokite maksustamisest teatud infrastruktuuri kasutamise eest, muutmiseks ning Euroopa Komisjoni teatisele Nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Interneti edendamine – Tegevuskava Interneti protokolli kuuenda versiooni kasutuselevõtuks Euroopas“;
kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tutvustab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uut tervikteksti ning annab ülevaate riigikoolidest; Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE);
maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega;
majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine: topeltmaksustamise vältimise lepingute menetlemise seis; riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
põhiseaduskomisjoniskell 11.15 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE); Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE);
väliskomisjonis – 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel rahvusvahelise uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE);
õiguskomisjonis – äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE); kell 16:00 külastab õiguskomisjon Riigiprokuratuuri, kus käsitletakse ülevaadet kriminaalmenetluse statistikast, kriminaalmenetluslikke prioriteete ja tulemusi, jälitustegevuse statistikat 2006-2008;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande “Rahandusministeeriumi tegevus eelarvestamise põhimõtete kujundamisel”, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna visioonikonverentsil 2008 „Tallinna energiaportfell – kullaauk või näpud põhjas“ (Estonia teatrisaalis).
Kell 11.25 – Riigikogu külastavad mardisandid, keda Riigikogu hoone vestibüülis tervitab Riigikogu esimees Ene Ergma.
 
Teisipäev, 11. november
 
Kell 10 algaval istungil annab ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2007. aastal riigikontrolör Mihkel Oviir.
Teisele lugemisele tuleb 5 eelnõu: ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE), liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE), Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE) ning Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud samuti 5 eelnõu: otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga 2008  2015““ eelnõu (359 OE), otsuse „Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (340 OE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) ning tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (302 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on riigikontrolli aruanne saastetasude mõju kohta keskkonnasaaste vähendamisele, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruum L 333);
kultuurikomisjoniskell 14 Euroopa Komisjoni teatis “Rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiakoostööd käsitlev Euroopa strateegiline raamistik”; olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus” ettekande arutelu;
maaelukomisjoniskell 14 loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (368 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE);
rahanduskomisjonis kell 14 2008. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (372 SE); tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 ühisistung õiguskomisjoniga, arutusel on Kaitseliidu või kaitseväe kasutamine riikliku järelvalve teostamiseks; korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE);
sotsiaalkomisjoniskell 14 Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (348 SE); ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seadus (349 SE); arutusel on Läti Seimi sotsiaal- ja tööhõiveküsimuste rahvatervise allkomisjoni pöördumine;
 
Üritused:
 
Kell 9.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb inseneride aastakonverentsil (Raja 4c).
Kell 15Ene Ergma osaleb Ants Antsoni 70. sünnipäeva tähistamisel (Poska 8).
Kell 16.15Ene Ergma osaleb kohtumisel Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73).
Kell 18Ene Ergma osaleb Kaitseliidu 90. aastapäeva tähistamisel (Rahvusraamatukogus).
 
Kolmapäev, 12. november
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning välisminister Urmas Paet.
Kell 14 algaval istungil tuleb arutusele kokku 22 eelnõu:
Kolmandal lugemisel on veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE).
Teisele lugemisele tuleb 11 eelnõu: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE), Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE), 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE), tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE) ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 8 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE), riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE), ühistranspordiseaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE), investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (377 SE), politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE), ning lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE).
 
Üritused ja kohtumised:
 
Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Hiina Rahvakongressi rahandus- ja majanduskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni aseesimehe Zhao Keming’iga.
Kolmapäeval kell 11 toimub kohtumine Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Urmas Klaasi ja rahanduskomisjoni esimehe Jürgen Ligiga (ruum L 240).
Kell 14. 30 kohtub Hiina delegatsioon Eesti Panga presidendi Andres Lipstokiga.
Neljapäeval kell 9 toimub kohtumine Riigikogu Eesti-Hiina parlamendigrupiga (ruum L 240). Kell 13 tervitab Hiina delegatsiooni Riigikogu esimees Ene Ergma (ruum L 237). Kell 14 toimub kohtumine rahandusminister Ivari Padariga.
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Wesenberghi klubi koosolekul.
 
Neljapäev, 13. november
 
Kell 10 algab täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti hariduse kvaliteet ja kättsaadavus“ arutelu. Ettekannetega esinevad Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls.
 
Komisjonides:
põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 arutusel on õiguskantsleri ettepanek nr 3 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimise kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega; metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE);
rahanduskomisjoniskell 13 käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 353 SE); otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2008. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu algatamisest;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Ämari Lennubaasi;
õiguskomisjonis – 15 min. pärast täiskogu istungi lõppu advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE); töölepinguseadus eelnõu (299 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu Hiina-Eesti parlamendirühm kohtub Eestis visiidil viibiva Hiina Rahvakongressi rahandus- ja majanduskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 240).
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland peab Euroülikoolis loengu teemal „Aktuaalsed küsimused rahvusvahelises poliitikas“.
Kell 13 – Hiina delegatsiooniga kohtub Riigikogu esimees Ene Ergma (Riigikogu esimehe külalistetuba).
Kell 19 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 83. aastapäeva tähistamise üritusel.
 
Reede, 14. november
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 17. – 18. novembrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatistele „Varjupaigapoliitika kava. Ühtne lähenemisviis kaitse andmisele Euroopa Liidus” ning „Rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiakoostööd käsitlev Euroopa strateegiline raamistik“.
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee 2008. aasta Sinilinnu aastapreemiate üleandmise tseremoonial Toompea Lossi Valges saalis.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
           
7. – 12. novembrini
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Aserbaidžaanis Bakuus Aserbaidžaani 14. Rahvusvahelisel näitusel ning telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia konverentsil BakuTel. Konverentsi raames toimub ka regionaalne ministrite kohtumine teemal „TransEuraasia informatsiooni kiirtee“ (TransEurasian Information Super Highway), millest võtavad osa nii Trans Asia Europe (TAE) Fiiberoptilise Kaabelvõrgu Süsteemi liikmed kui ka külalised, et arutada tulevikuvõimalusi.
 
7. – 12. novembrini
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Araabia Ühendemiraatides Dubais Maailma Majandusfoorumil, kus ta esineb ka loenguga.
 
9. – 11. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Vene Föderatsioonis Moskvas ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.
 
9. – 12. novembrini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Imre Sooäär osalevad Saksamaal Berliinis 7. Euroopa kaitse- ja julgeolekukongressil „2008. aasta: teekaart julgeoleku- ja kaitseliiduni“.
 
10. – 12. novembrini
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants osaleb Eesti delegatsiooni koosseisus Moldovas Chişinâus Moldova riiklike keskkonnaalaste ametkondade nõustamise visiidil.
 
12. – 13. november
 
Riigikogu liige Marek Strandberg osaleb Brüsselis konverentsil “Finantskriisi tagajärjed.”
 
13. – 19. novembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (14. – 19. nov.) ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad Hispaanias Valencias NATO PA aastaistungil.
 
14. – 16. novembrini
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Nice’is Euroopa liikumise Prantsusmaa haru sügiskoolis. Toimuvad ümarlauad teemadel „Kes võtab üle Euroopa asja edendamise?“, „Kuidas muuta Euroopa valimised tõeliselt euroopalikeks?“ ning „Kas Euroopa aitab meid inimõiguste valdkonna edendamisel?“.
 
14. – 29. novembrini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Malis Tombouctous ja Lõuna Aafrika Vabariigis Kaplinnas Rahvusvahelise Akadeemikute Liidu (UAI) juhatuse väljasõiduistungil, UAI esindajana Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu üldkoosolekul, sümpoosionil „Teadmine ja ühiskonna muutused: sotsiaalteadused ja humanitaarteadused Aafrikas“.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside