Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 10. töönädal 1. – 4. detsembrini

Esmaspäev, 1. detsember
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 2. detsembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; Eesti esindatus Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu töörühmades, ülevaade ministeeriumite vastustest ja kommentaaridest;
keskkonnakomisjon – metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (355 SE); maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE);
kultuurikomisjonis –  õiguskantsleri märgukiri keeleseaduse alusel antud Vabariigi Valitsuse määruse põhiseaduspärasuse kohta; Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE);
maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE);
majanduskomisjonis – Euroopa nõukogu direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ, eelnõu arutelu; riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
põhiseaduskomisjonis – riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); väljakuulutamata jäetud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seadus; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE);
rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE); käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 353 SE); 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE);
sotsiaalkomisjonis – ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE); 
väliskomisjonis – Eesti seisukohad 2. – 3. detsembrini 2008 toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Balti Assamblee istungjärk 4. – 6. detsembrini 2008 Viljandis, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste; 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE);
õiguskomisjonis – töölepinguseadus eelnõu (299 SE); politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania tasutud kulude kohta; majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine;  
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Väärteotrahvide laekumisest” jätkuarutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, siseministeeriumi kantsler Märt Kraft ja justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Eesti Vabariigi esimese haridusministri ja rahvusülikooli looja, esimese pedagoogikaprofessori Peeter Põllu monumendi (Tartus).
Kell 12Ene Ergma avab Eestikeelse ülikooli 89. aastapäeva aktuse (Tartu Ülikooli aulas).
Kell 14 Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Toompea lossi konverentsisaalis Viljandimaa kuu Riigikogus. Maavanem Kalle Küttise juhtimisel tutvustatakse maakonna erinevaid tahke.
Riigikogu liikmetele esinevad Mõisaküla lapsed mulgikeelsete laulumängudega, näidatakse videoülevaateid sh 1936. aastal filmitud “Autol Läti piirilt Tallinna”.
Viljandimaa kuud Riigikogus tähistatakse ka kahe näitusega – 1. detsembril avatakse Viljandi kunstikooli fotograafia valikaine õpilaste portreefotode näitus ning 10. detsembril Võhma osaühingu Eesti Valgus 1-meetri kõrguste küünalde näitus, millele maalitud motiivid kujutavad igaüks üht Eestimaa linna. 
 
12. detsembril jätkuvad Viljandimaa kuu üritused maakonnas. Fraktsioonide esindajad eesotsas Riigikogu esimehe Ene Ergmaga arutavad Olustveres maakonna juhtide ja haridusjuhtidega kutsehariduse olukorda, Kõpus väikeste kohalike omavalitsuste ja maakoolide tuleviku üle. Mõisaküla rahvamajas kohtutakse Viljandimaa kohalike omavalitsuste esindajatega. Ümarlauas tuleb juttu haldusterritoriaalsest reformist, teehoiust ja ühistranspordist ning avalike teenuste kättesaadavusest.
 
Teisipäev, 2. detsember
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 3 otsuse ja 3 seaduse eelnõu: otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2008. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (391 OE), otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas“ eelnõu (386 OE), otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (387 OE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (357 SE) ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13 kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE);
kultuurikomisjonis –  kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE);
maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) esindajatega (ruum L 333);
rahanduskomisjonis – kell 14 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE); maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (377 SE); 
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung Kaitsejõudude Peastaapi, riigikaitse planeerimine; informatsioon Iraagi missiooni pikendamise kohta;
sotsiaalkomisjoniskell 13 Eesti seisukohad Euroopa nõukogu direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet 2006. a meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ, eelnõu kohta;
väliskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung MTÜ Fenno-Ugria Asutusse;
õiguskomisjonis – (15 min. pärast täiskogu istungi lõppu) karistusõigus ja keskkonnavastased süüteod, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, riigiprokuratuuri esindajad, keskkonnaministeeriumi esindajad, Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni esindajad;
 
Kohtumised:
 
Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kreeka suursaadiku Polydore Kokonasega.
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annuse ning Kiirguskeskuse juhi Merle Lustiga, kohtumisest võtab osa ka Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants.
 
 
Kolmapäev, 3. detsember
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Ivari Padar ning regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.
Kell 14 algab täiskogu istung, kus kolmandale lugemisele tuleb 6 valitsuse algatatud eelnõu: advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE), Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE), 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE) ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE).
Teisele lugemisele on planeeritud 11 eelnõu: Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (340 OE), laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (315 SE), saneerimisseaduse eelnõu (334 SE), digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE), käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE), maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE), postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE), ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE), masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE) ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE), tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), ning säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE).
 
Üritused:
 
Kell 16 – Toompea lossi Valges saalis esitletakse Rahvarinde 20. juubeliaasta väljaannet „Rahvarinne 1988 (Kakskümmend aastat hiljem)“. Tervituskõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma.
 
Neljapäev, 4. detsember
 
Kell 10 algaval istungil on kavas 6 seaduseelnõu kolmas lugemine juhul, kui teine lugemine lõpetatakse: saneerimisseaduse eelnõu (334 SE), digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE), käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE), maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE), postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) ning ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE).
Esimesele lugemisele tuleb planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE); ühistranspordiseaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE);
rahanduskomisjonis – (10 min pärast täiskogu istungi lõppu) Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); Eesti Panga ülevaade majanduse hetkeseisust ja prognoosidest, osaleb Eesti Panga asepresident Märten Ross;
riigikaitsekomisjoniskell 13 otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (394 OE);
sotsiaalkomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) sotsiaaltoetuste väljamaksmisega seotud küsimused; sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE);
väliskomisjoniskell 13 Riigikogu välissuhtluse korraldamine 2009. aastal; kell 15.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni kohtumine Vabariigi Presidendiga (Kadriorus).
 
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;  rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; korrakaitse seadus eelnõu (49 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Eestis on visiidil Hiina Rahvavabariigi Konsultatiivnõukogu aseesimees Wang Zhongyu koos teda saatva delegatsiooniga.
Kell 16.30 kohtub Hiina delegatsioonige Riigikogu esimees Ene Ergma. Külalistele annab õhtusöögi Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Kalev Kallo.
 
 
4. – 6. detsembrini
 
Viljandis toimub Balti Assamblee 27. istungjärk ja 14. Balti Nõukogu istung. Istungjärgul esinevad tervituskõnega Eesti, Läti ja Leedu parlamendi esimehed ning nõukogus kohtuvad Balti riikide välisministrid. Peetakse konverents „Läänemere strateegia ja energiajulgeolek” ning antakse üle BA medalid ning kirjandus-, kunsti- ja teadusauhinnad.
 
Neljapäeval, 4. detsembril
 
Kell 18 – Balti Assamblee presiidiumi istung (Grand Hotel, Tartu 11).
 
Reedel, 5. detsembril
 
Kell 8 – BA komisjonide ühisistungid
Kell 9 – BA presiidiumi kohtumine GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan, Moldova) parlamentaarse assambleega.
Kell 9 – BA komisjonide istungid
Kell 10.15 –Balti Assamblee 27. istungjärgu avamine. Tervitused Baltimaade parlamendijuhtidelt, samuti Põhjamaade Nõukogu presidendilt Erkki Tuomiojalt (Pärimusmuusika Ait, Tasuja 6).
Kell 11.15 – BA medalite üleandmise tseremoonia.
Kell 12 – Konverentsi „Läänemere strateegia ja energiajulgeolek” avamine.
Kell 17 –  jätkub BA 27. istungjärk.
Kell  20   BA auhindade üleandmise tseremoonia teatris „Ugala”.
 
Laupäeval, 6. detsembril
 
Kell 10 14.Balti Nõukogu istung. Ühisdokumendi allkirjastamine.
Kell 11 -  Välisministrite pressikonverents.
Kell 11.30 –  jätkub BA 27. istungjärk. Komisjonide 2008. aasta tegevusaruanded, 2009. aasta eelisteemade tutvustamine ja dokumendieelnõude esitlemine. Istungjärgu lõppdokumendi vastuvõtmine. BA presidendi, asepresidentide ja komisjonide esimeeste ning aseesimeeste valimine 2009. aastaks.
 

NB ajakirjanikud! BA üritustel osalemissoovist palume teavitada pressitalitust, tel 6316351 või meili teel [email protected]

4. – 6. detsembrini osaleb Riigikogu Noortemessil Teeviit 2008. Riigikogu messiboksis tutvustatakse noortele seadusandliku institutsiooni tegevust. Boksist on lubanud läbi astuda Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (orienteeruvalt 4.12 kell 12) ja Riigikogu liikmed Maret Merisaar, Mart Laar, Kaia Iva, Karel Rüütli, Mart Nutt ja Marko Mihkelson. Riigikogu on Teeviidal esindatud juba 8. korda.

Reede, 5. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 9.30 Eesti seisukohad 8. – 9. detsembrini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Euroopa nõukogu direktiivi eelnõu, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditöötajate Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi; Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures, tööde ülevaade augustist kuni detsembrini 2008; IPEX sekretariaadi rahastamine;
Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung kell 10.15 Informatsioon ja Eesti seisukohad 8. – 9. detsembrini 2008 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil;

* * *

Välislähetused:

29. novembrist – 2. detsembrini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Islandil Reykjavikis Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on ülemaailmne finantskriis, suhted Venemaaga, üleatlandilised suhted, taastuvenergia Põhjaregioonis.

30. novembrist – 2. detsembrini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige, Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi energia ja kliimamuutuse töörühma esimees Mart Jüssi osaleb Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade arengufoorumi tippkohtumisel 2008. Kliima- ja energiaküsimustega seotud regionaalsete ambitsioonide kõrval käsitletakse kohtumisel ka tänast majandus- ja finantsolukorda, aga ka Balti riikide perspektiive.

30. novembrist – 3. detsembrini

Riigikogu liige Hannes Astok osaleb Serbias Belgradis konverentsil „Tulevikku vaatav haldus euroopalikus Serbias – avaliku halduse reform 2009-2012“, mille korraldab Serbia avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste ministeerium.

1. – 4. detsembrini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liige Imre Sooäär (1. – 5. dets) osalevad Prantsusmaal Pariisis – WEU Assamblee 55. täiskogu istungil. Seekordsel täiskogul tuleb muuhulgas arutusele assamblee kaitsekomitee kübersõjategevust käsitlev raport, mille kaasraportööriks on Tarmo Kõuts, kes toetudes Eesti vastavale kogemusele aitas raporti valmimisele oluliselt kaasa. Eesti kogemuse ja teistele riikidele edastatud know-how kübersõjategevuse vastu võitlemisel on rahvusvahelistel julgeoleku- ja kaitsealastel kohtumistel esile tõstnud nii NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer kui ka Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees kindral Henri Bentegeat.

4. – 6. detsembrini

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Ukrainas Kiievis rahvusvahelisel noorte liberaalide peaassambleel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside