Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

2012. aasta kevadistungjärgul toimus 42 istungit. 08.08.2012 toimus erakorraline istung. 14.08.2012 toimus väljasõiduistung Saare maakonnas, kus külastati Kallemäe kooli, Kuressaare haiglat, Pensionäride päevakeskust, Laste ja naiste varjupaika, Randvere Tööõppekeskust ja Sõmera kodu.

Komisjoni menetluses oli 24 eelnõu, millest 13 võeti vastu, üks lükati tagasi ja 10 jäi lõpuni menetlemata. Seisuga 01.09.2012 on komisjoni menetluses 14 eelnõu. Olulisematest vastuvõetud seadustest võib välja tuua järgmised:

1) Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadusega (161 SE, vastu võetud 21.03.2012) ratifitseeriti puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) Peaassamblee poolt vastu võetud 2006. aasta 13. detsembril New Yorgis ja millele Eesti Vabariik kirjutas alla 2007. aasta 25. septembril. Konventsiooni eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõikide puuetega inimeste poolt ning edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu. Konventsioon aitab kaasa riikide puudega inimesi käsitlevate praktikate ühtlustamisele, konkretiseerides ja koondades kõik puudega inimeste õigustega seonduva, mis on sätestatud mitmetes rahvusvahelistes konventsioonides ja dokumentides.

2) Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadusega (189 SE, vastu võetud 02.05.2012) ratifitseeriti Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustusleping. Leping sõlmiti eesmärgiga arendada Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelist koostööd pensionikindlustuse valdkonnas. Leping aitab kaasa Eestis ja Moldovas elanud ning nende riikide territooriumil pensionistaaži omandanud isikute pensioniõiguste realiseerimisele. Samuti tagab leping selle lepingu alusel määratud pensioni maksmise jätkamise ühe lepingupoole pensioni saava isiku ümberasumisel ühe riigi territooriumilt teise riigi territooriumile. Lepingu eesmärk on vältida pensioni maksmist kattuvate kindlustusperioodide ja teise lepingupoole kindlustusperioodide eest.

3) Kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (213 SE, vastu võetud 06.06.2012) eesmärgiks on sündimuse suurenemise toetamine vanemapensioni rakendamise abil. Seadus sätestab lapse kasvatamisega seotud täiendava kogumispensioni sissemakse tegemise ja pensionilisa maksmise riikliku pensionikindlustuse seaduse sätete alusel eesmärgiga kompenseerida vanema tulevase pensioni võimalikku vähenemist lapse kasvatamise tõttu. Seaduse kohaselt hakkab riik 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse ühele vanemale lapse kasvatamise eest maksma 4% riigi keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatavalt töötasult vanema II pensionisambasse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. 1. jaanuarist 1991 – 31. detsembrini 2012 sündinud lapse ühele vanemale pensionilisa kahe aastahinde väärtuses, et tagada põlvkondade vaheline solidaarsus ning enne 1. jaanuari 2013 sündinud lapse ühele vanemale alates 1. jaanuarist 2015 täiendavat pensionilisa ühe aastahinde väärtuses.

4) Ravikindlustuse seadus ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadusega (229 SE, vastu võetud 14.06.2012) vähendatakse kindlustatud isikute omaosalust ravimite eest tasumisel, parandades seeläbi ravimiabi kättesaadavust, ning tõhustatakse perearstisüsteemi toimimist. Seaduse vastuvõtmisega kaasneb patsientide omaosaluse vähenemine 50%-lise soodustusega ravimite ostmisel ning Eesti Haigekassa kulu suurenemine nimetatud ravimite hüvitamisel. Samuti võib eeldada 50%-lise soodustusega väljakirjutatud retseptide arvu mõningast vähenemist ning patsientide ravisoostumuse paranemist. Komisjon täiendas eelnõud sättega, millega luuakse puudega isiku kaart. Täienduse kohaselt väljastab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistust mitteomavale puudega isikule tolle soovi korral puudega isiku kaardi, mis tõendab puude raskusastet ja kestust. Puudega isiku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga. Puuetega isikuil on võimalik saada erinevaid sõidusoodustusi ja puudega isiku kaart võimaldab tal lihtsamalt oma puuet tõestada.

5) Sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (222 SE, vastu võetud 14.06.2012) tagatakse sotsiaalkindlustuskaitse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasale, kelle eest füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu.

Sotsiaalkomisjon algatas ja valmistas ette olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus. 19. aprillil 2012 toimus olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Põlvkondadevahelises solidaarsuses peitub potentsiaal” arutelu. Aasta 2012 on aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta. Selle eesmärgiks on juhtida tähelepanu kiirelt vananevale Euroopa rahvastikule, edendada vanemate inimeste suhtes sõbralikku keskkonda ning leida uusi lahendusi ja ideid, kuidas vananemisega kaasneks omad võimalused. Tihti jääb tahaplaanile vanemaealiste potentsiaal, millega ühiskond peaks arvestama. Sotsiaalkomisjon valmistas ette olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu neljal istungil: 20.03.2012 osales komisjoni istungil Agu Uudelepp ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindaja Andres Ergma; 2.04.2012 osalesid komisjoni istungil Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor Lauri Leppik ja Tartu Ülikooli väärikate ülikooli elukeskuse projektijuht Karmel Tall; 9.04.2012 osales komisjoni istungil EMOR-i juhtekspert Esta Kaal, kes tutvustas Euroopa Komisjoni tellimusel läbiviidud uuringut „Aktiivsena vananemine“; 10.04.2012 osalesid komisjoni istungil Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni juhatuse esimees Jelena Leibur ja Eesti Noorteühenduste Liidu avalike suhete spetsialist Karl Hallik.

Sotsiaalkomisjoni istungitel on arutatud tööturu olukorda, Eesti Töötukassa nõukogu otsustusvõimetuse probleemi, Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldusi Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta täitmise kohta, ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavust peavarjuta isikutele, eestkoste probleeme ja töötuskindlustuse seaduse muutmist lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust.

Komisjoni istungitel tutvuti „Laste ja perede arengukavaga aastateks 2012-2020“, rahvaloenduse lühiülevaatega, uue töövõimetuskindlustuse süsteemi põhimõtetega, projektiga „Virtuaalsed eakate hooldusteenused Läänemere saartel“, Vastutustundlike Naiste konverentsi lastekaitse töögrupi ettepanekutega ja PRAXIS-e analüüsiga „HIV mõju majandusele“.

Komisjon andis arvamused Euroopa Liidu asjade komisjonile:
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega, kohta

– Euroopa Liidu algatuste, mis käsitlevad kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamist asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis ning töötajale lähetamist seoses teenuste osutamisega, kohta.

Komisjon andis arvamuse õiguskomisjonile kolletiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) kohta.
 

 

Tagasiside